• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ' | 26 Ιανουαρίου 2013, 12:01
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 1: Μεταφορά αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων και Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού. Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται να μεταφερθούν εκτελεστικού χαρακτήρα τουριστικές αρμοδιότητες από τον ΕΟΤ, ο οποίος είναι ο φορέας υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής, στο Υπουργείο Τουρισμού το οποίο είναι ο φορέας στρατηγικού σχεδιασμού της τουριστικής πολιτικής. Η ρύθμιση αυτή είναι ανορθολογική και παράδοξη διότι επιχειρεί να προσδώσει αρμοδιότητες στο Υπουργείο Τουρισμού πέραν της αποστολής του που είναι η θεσμοθέτηση των κανόνων λειτουργίας της τουριστικής αγοράς και ο συντονισμός των ενεργειών των υπηρεσιών άλλων υπουργείων και φορέων του δημοσίου, οι οποίες γίνονται για την εξυπηρέτηση των τουριστικών σκοπών. Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει την κατάλληλη οργανωτική δομή και την απαιτούμενη στελέχωση για να ανταποκριθεί στις πέραν της αποστολής του αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τη ρύθμιση αυτή. Οι αφαιρούμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί επιτυχώς επί 63 συναπτά έτη, είναι στο πλαίσιο της αποστολής του και διαθέτει την κατάλληλη οργανωτική δομή και στελέχωση για να συνεχίσει να τις ασκεί αποτελεσματικά. Αν στόχος του σχεδίου νόμου είναι ο εμπλουτισμός του φάσματος των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Τουρισμού, καλό θα είναι, αυτές να αναζητηθούν σε επιτελικές τουριστικές αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από άλλα υπουργεία και όχι με τη βίαιη προσάρτηση αρμοδιοτήτων από τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Παράγραφος 1. Τα προβλεπόμενα από το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι όλα εκτελεστικές αρμοδιότητες δεν έχουν καμία σχέση με την αποστολή του Υπουργείου, ενώ είναι απολύτως απαραίτητα εργαλεία για να ασκήσει ο ΕΟΤ την αποστολή του. Το εδάφιο β της παραγράφου 1 ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν εσωτερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων στις οργανικές μονάδες του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή είναι αποσπασματική και θα πρέπει να ενταχθεί σε ειδική κανονιστική πράξη (προεδρικό διάταγμα) με την οποία θα ρυθμίζονται συνολικά τα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΟΤ. Με το εδάφιο γ επιχειρείται να μεταφερθούν στο Υπουργείο Τουρισμού όλες οι τεχνικές αρμοδιότητες του ΕΟΤ. Η ρύθμιση αυτή δεν περιγράφεται στον τίτλο του άρθρου και δεν δικαιολογείται η ενσωμάτωση της, όχι μόνο στο άρθρο αλλά και στο συνολικό κείμενο του σχεδίου. Τεχνικές αρμοδιότητες κατασκευής τουριστικών δημοσίων έργων και τουριστικών έργων του ΕΣΠΑ, τα οποία εκτελούν σήμερα οι τεχνικές υπηρεσίες του ΕΟΤ, δεν μπορούν να ασκούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 1 του Ν. 3669/2008, άρθρο 14 παρ.1 του Ν 2190/1994 ΦΕΚ 28 Α και Π.Δ. 214/1987), από άλλο υπουργείο παρά μόνο από το ΥΠΕΚΑ. Αν οι αρμοδιότητες αυτές μεταφερθούν από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού θα πρέπει να ιδρυθεί νέος εποπτευόμενος από αυτό φορέας που θα εκτελεί τα τουριστικά τεχνικά έργα. Σε αντίθετη περίπτωση οι τεχνικές τουριστικές αρμοδιότητες θα μεταβιβαστούν μέσω του ΥΠΕΚΑ στις Περιφέρειες. Επιπλέον το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ εκτελεί στην παρούσα φάση 23 έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης των ενταγμένων έργων προσεγγίζει τα 48.000.000,00 €, τα προς ένταξη έργα 17.652.000,00 € και τα υπό μελέτη έργα 31.438.000,00 €. Οποιαδήποτε αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών θα επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων και στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Η καθυστέρηση λόγω της αλλαγής του φορέα υλοποίησης θα επιφέρει οικονομικές επιβαρύνσεις στο Ελληνικό Δημόσιο, από τις νόμιμες αξιώσεις των αναδόχων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στα ενταγμένα, στα υπό δημοπράτηση έργα και στα υπό ένταξη έργα με κίνδυνο να μην υλοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσης προγραμματικής περιόδου, με συνέπεια να απολεσθούν δεσμευμένοι οικονομικοί πόροι. Με το εδάφιο δ επαφίεται σε μεταγενέστερη της ψήφισης του νόμου υπουργική απόφαση η σύσταση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού οι οποίες θα υποδεχθούν τις από το παρόν άρθρο μεταφερόμενες αρμοδιότητες του ΕΟΤ, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και κυρίως η μετακίνηση θέσεων και προσωπικού. Η διατύπωση του εδαφίου αυτού αποδεικνύει την προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε, διότι δημιουργείται κενό εξουσίας μεταξύ της μεταφοράς και της άσκησης των αρμοδιοτήτων και επιπλέον διότι δεν λαμβάνονται υπόψη τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι πιθανόν να μεταφερθούν από τον ένα φορέα στον άλλο. Με το εδάφιο ε καταργούνται οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων και Τουριστικών Εγκαταστάσεων χωρίς να έχει εξεταστεί αν μπορεί να μεταφερθεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους στο Υπουργείο Τουρισμού. Η κατάργηση των υπηρεσιών αυτών του ΕΟΤ δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με όσα πιο πάνω παρατέθηκαν.