• Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ακολουθούν την πεπατημένη του παρελθόντος. Ο ρόλος του Υπουργείου πρέπει να περιορίζεται στη χάραξη της πολιτικής και θεσμικού χαρακτήρα ρυθμίσεις και η πραγματοποίηση (υλοποίηση) της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να εκχωρηθεί στους εκπαιδευτικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει σε όλες τις βαθμίδες σπουδών (πχ την ευθύνη για τα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ πρέπει να έχει ο Τουρισμός και όχι το Υπουργείο Παιδείας). Αυτός είναι ο κεντρικός ρόλος που πρέπει να ασκήσει το Υπουργείο Τουρισμού λόγω των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών του τομέα και όχι η υλοποίηση των προγραμμάτων… μέχρι την τοποθέτηση μαθητών και σπουδαστών σε θέσεις πρακτικής άσκησης!!! Θα πρέπει εξ άλλου να θεσμοθετηθεί η συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς του τουρισμού (ξενοδοχεία - τουριστικά γραφεία κ.λπ.) οι οποίοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τις επαγγελματικές ανάγκες και βέβαια τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς. Επίσης, οι Σχολές Ξεναγών δεν θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά από το κράτος και μάλιστα μόνο από το Υπουργείο Τουρισμού, αλλά να ανοίξουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το κράτος μπορεί και πρέπει να θεσπίσει και τηρήσει σε συνεργασία με τους εκπροσώπους τόσο των ξεναγών όσο και των τουριστικών γραφείων (οι οποίοι και κάνουν χρήση των υπηρεσιών των Ξεναγών), "Σύστημα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων" όπως άλλωστε έχει και την υποχρέωση, βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, να θεσπίσει. Αντίστοιχα, το ρόλο αυτό πρέπει να διεκδικήσει και ασκήσει το Υπουργείο Τουρισμού (και πάλι σε συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς) και στους λοιπούς τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η "κατάρτιση" αν και αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου δεν εμπεριέχεται στο κείμενο. Εξ άλλου η "δια βίου μάθηση" - κρίσιμος τομέας για τους εργαζόμενους - δεν είναι δυνατό να "σχεδιάζεται" και να "υλοποιείται" από το Υπουργείο. Το Υπουργείο οφείλει να εξασφαλίζει τις απαραίτητες πιστώσεις, να προχωρεί στον καθορισμό των βασικών αξόνων σε συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς του τουρισμού, οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να έχουν και την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, στην εποχή μας μάλιστα, το κράτος πρέπει να διατηρήσει τον επιτελικό του ρόλο (σχεδιασμός / εποπτεία) αποσυγκεντρώνοντας τις λοιπές αρμοδιότητές του.