• Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Οι ορισμοί των θεματικών ή ειδικών ή εναλλακτικών μορφών τουρισμού δεν πρέπει να ορίζονται με νόμους, δεδομένου ότι ούτε ο αριθμός ούτε η ορολογία τους ούτε το περιεχόμενό τους είναι σταθερά. Η καθημερινά μεταβαλλόμενη τουριστική πραγματικότητα απαιτεί ευελιξία. Σε κάθε περίπτωση ανάλογοι ορισμοί, ως νομικές έννοιες (π.χ. θερμαλισμός) κινδυνεύουν να περιχαρακώσουν τις τουριστικές δραστηριότητες και στην καλύτερη περίπτωση να παραμείνουν ανενεργές. Θεσμοθέτηση θα πρέπει να προωθείται μόνο για θέματα - τομείς που αφορούν π.χ. σχέσεις (δικαιώματα - υποχρεώσεις) και χρειάζονται ρύθμιση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε σκόπιμο να παραμείνουν οι γνωστές και υφιστάμενες μορφές, δηλαδή Κέντρα Υδροθεραπείας Ιαματικού Ύδατος (ΚΥΙΥ) και τα Κέντρα Θαλασσοθεραπείας (ΚΘ) δεδομένου άλλωστε ότι αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη αδειοδοτηθεί με βάση τα παραπάνω δεδομένα. Εφ' όσον απαιτείται τροποποίηση - συμπλήρωση των προδιαγραφών, μπορεί να εκδοθεί σχετική ΚΥΑ.