• Σχόλιο του χρήστη 'Αγγελική Τζίφα' | 28 Ιανουαρίου 2013, 19:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το προτεινόμενο νομοσχέδιο, όσον αφορά στην Πιστοποίηση των κυρίων και μη Τουριστικών Καταλυμάτων, δεν προσφέρει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών, ούτε στην ταυτόχρονη απλούστευση των διαδικασιών, αφού όπως διαφαίνεται έχει ως μόνο στόχο τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, από τον εκτελεστικό φορέα Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού. Δεν μεριμνά για τη ρύθμιση πολυετών εκκρεμοτήτων, όπως η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, περί ρύθμισης του τύπου και του περιεχόμενου του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγούν οι διαπιστευμένοι φορείς, καθώς και του ανώτατου ύψους της αμοιβής που καταβάλλουν στους διαπιστευμένους φορείς οι επιχειρηματίες για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κατάταξης. Δεν προβλέπει την κάλυψη του διοικητικού κενού που θα προκύψει στη διαδικασία έκδοσης Ε.Σ.Λ. και στον ποιοτικό έλεγχο της αγοράς, μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού, καθώς ο Ε.Ο.Τ. είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος φορέας που ασκεί την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο Ε.Ο.Τ. ακολουθώντας την προβλεπόμενη, στην παρ. 3ε του άρθρου16 του νόμου 3190/2003, διαδικασία, διαπιστεύτηκε το 2008, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) μέσω της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, ως φορέας Πιστοποίησης των Τουριστικών Καταλυμάτων της χώρας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011, με το αριθ 444/9-10-2008 πιστοποιητικό, για την οριστική κατάταξη στο σύστημα των αστέρων και κλειδιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Στο διάστημα των τεσσάρων χρόνων, από την απόκτηση του πιστοποιητικού ασκεί με αξιοπιστία, την διαπιστευμένη δραστηριότητα και συμμορφώνεται με α) τα Πρότυπα Πιστοποίησης και τις πρότυπες προδιαγραφές β) τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα, κανονισμούς και νομοθετημένες απαιτήσεις που επηρεάζουν το έργο της Ποιότητας γ) τις αντίστοιχες απαιτήσεις του φορέα Διαπίστευσης, όπως αυτές προκύπτουν μετά από συνεχείς αξιολογήσεις. Διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα που σχετίζονται με τη γενικότερη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, και συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, συνεργαζόμενος στενά με όλους τους τουριστικούς επιχειρηματίες και φορείς του τουρισμού. Διασφαλίζει μέσω των ειδικών ελέγχων από τους πιστοποιημένους επιθεωρητές του, τη συνεχή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα κύρια και μη, τουριστικά καταλύματα της χώρας. Στόχος όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού που εμπλέκονται στη διαδικασία της πιστοποίησης είναι η παροχή αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών στους τομείς της πιστοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων, κατά το σύστημα των αστέρων και κλειδιών έτσι όπως αυτό περιγράφεται αντίστοιχα, στο προεδρικό διάταγμα 43/2002,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την αριθ. υπουργική απόφαση 12403/1441/Β/9-8-2007 και στο προεδρικό διάταγμα 337/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει σήμερα με την αριθ 1684/Β/17-11-2006 υπουργική απόφαση σε συνδυασμό με τις περιγραφόμενες διαδικασίες στις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 3190/2003 για την οριστική κατάταξη των κύριων και μη, τουριστικών καταλυμάτων της χώρας. Η άσκοπη μεταφορά αρμοδιοτήτων και η κατάργηση του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου, δεν συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, ούτε στη ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού ή στον εξυγχρονισμό των διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προηγηθεί αναλυτική διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων στον χώρο, που θα προωθήσουν τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης, μέσα από τον διάλογο όλων των ενδιαφερομένων μερών.