• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΚΕΑΣ' | 7 Αυγούστου 2011, 17:26
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

    Παράγραφος 1 ‘Εχει εξελιχθεί μακρά συζήτηση, στη σχετική με το doping επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα, ως προς την ελληνική απόδοση του όρου. Αξίζει να επισημανθεί το πρωτοπόρο σύγγραμμα: “Doping, Μια συνοπτική παρουσίαση του προβλήματος”, Επιμέλεια Α. Κουτσελίνης, Εκδόσεις Γ.Κ. Παρισιάνος, 1986, όπου περιγράφεται η ανεπάρκεια των προταθέντων όρων, μεταξύ άλλων και του “φαρμακοδιέγερση”. 25 έτη μετά, ο όρος εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής καθώς, αφ’ ενός μεν ορισμένες απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι δεν προκαλούν διέγερση του οργανισμού (ενδεικτικά: καλυπτικοί παράγοντες, φυσικοί και χημικοί χειρισμοί, ναρκωτικά, β-αναστολείς, αντίστοιχα στα πεδία S5, M2, S7, P2 της WADA Prohibited List για το 2011 (http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/To_be_effective/WADA_Prohibited_List_2011_EN.pdf), αφ’ ετέρου δε ο νομικός ορισμός του doping όπως παρέχεται στα άρθρα 1 και 2 του World Anti-Doping Code του 2009 (http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-The-Code/WADA_Anti-Doping_CODE_2009_EN.pdf) περιλαμβάνει πράξεις πέραν της χρήσης απαγορευμένων ουσιών/μεθόδων. Είναι κατανοητή η επιθυμία του συντάκτη να αποδώσει στην ελληνική τον όρο “doping”, καθώς επίσης και να σηματοδοτήσει την αλλαγή στο καθεστώς του εθνικού φορέα από το επίπεδο της επιτροπής σε αυτό του νομικού προσώπου, με την αλλαγή της επωνυμίας αυτού. Καθώς όμως ο όρος “φαρμακοδιέγερση” είναι ανεπαρκής, προτείνεται η διατήρηση του ξενόγλωσσου όρου και η αλλαγή του όρου “Συμβούλιο” με την καταλληλότερη απόδοση στην ελληνική του όρου “Agency/Agence” (ενδεχομένως “Οργανισμός”) o οποίος χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των αντιστοίχων φορέων διεθνώς. ‘Αλλωστε και ο αντίστοιχος γαλλικός οργανισμός, ο οποίος σύμφωνα με τους συντάκτες του ιδρυτικού νόμου του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. (Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3057/2002, Φ.Ε.Κ. 239/Α’/10-10-2002) απετέλεσε πρότυπο κατά τη σχετική νομοπαρασκευή, κατά τη μετεξέλιξή του μετονομάστηκε από Conseil de Prévention et de Lutte Contre le Dopage (Συμβούλιο Πρόληψης και Καταπολέμησης Doping) σε Agence Française de Lutte Contre le Dopage (Γαλλικός Οργανισμός Καταπολέμησης Doping). Παράγραφος 2 Ο αριθμός των ένδεκα (11) μελών του Δ.Σ. κρίνεται υπερβολικός, όταν μάλιστα ανάλογοι φορείς με μεγαλύτερο όγκο δραστηριοτήτων διαθέτουν 9μελή (USADA – Η.Π.Α., http://www.usada.org/board-of-directors, AFLD – Γαλλία, https://www.afld.fr/interieur.php?page=4) ή 7μελή (UKAD – Μεγάλη Βρετανία, http://www.ukad.org.uk/pages/ukad-board-members/). ‘Αλλωστε, δυσλειτουργίες του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. δεν προέκυψαν από την 9μελή σύνθεση του Συμβουλίου αλλά από την παντελή έλλειψη δομής και εκτελεστικών στελεχών. Ο αριθμός θα μπορούσε να μειωθεί σε 7 με περιορισμό των ειδικών επιστημόνων του εδαφίου (α) από 5 σε 3 και με κυλιόμενη συμμετοχή των μελών και αθλητών των Ε.Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. (π.χ. διετής θητεία των μελών των εδαφίων (δ) και (στ), ακολουθούμενη από διετή θητεία των μελών των εδαφίων (γ) και (ε)). εδάφιο α Ο ορισμός της προέλευσης των ειδικών επιστημόνων από τα πεδία της Φαρμακολογίας, της Τοξικολογίας και την επιστήμη της Ιατρικής είναι περιοριστικός και δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την ελληνική πραγματικότητα. Το πεδίο του doping εμπίπτει επίσης στο γνωστικό αντικείμενο σειράς άλλων επιστημών όπως Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας και Φαρμακευτικής από τις οποίες έχουν αναδειχθεί επιστήμονες με αποδεδειγμένες, μέσω της συμμετοχής σε Οργανισμούς καταπολέμησης ή Εργαστήρια ελέγχου, γνώσεις αντιμετώπισης του doping. Πιθανόν, ο συντάκτης αναπαράγει τον εν λόγω περιορισμό από τον ιδρυτικό νόμο του Ε.Σ.ΚΑ.Ν. (άρθρο 128ΣΤ, παρ. 2β), και κατ’ επέκταση το υιοθετηθέν γαλλικό μοντέλο (αν και όχι σε βαθμό 100% καθώς οι τρεις δικαστικοί του γαλλικού μοντέλου αντικαταστάθηκαν από τρεις νομικούς και οι οριζόμενοι των Académies από μέλη Δ.Ε.Π. και εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ.). Όμως δεν θα πρέπει να αγνοηθεί ότι κατά τη διάρκεια των 9 ετών από τη δημοσίευση του Ν. 3057/2002, έχει εξελιχθεί όχι μόνο το πεδίο της καταπολέμησης του doping στην Ελλάδα με την προετοιμασία/διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και τη λειτουργία του εθνικού φορέα αλλά και οι περισσότεροι οργανισμοί αντι-doping διεθνώς, και μάλιστα και αυτός ο γαλλικός. εδάφια γ, στ Είναι προτιμότερο να μην προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού εν ενεργεία αθλητών στο Δ.Σ. του Ε.Σ.ΚΑ.Φ., καθώς οι εν λόγω αθλητές θα είναι ταυτοχρόνως υποκείμενοι ελέγχου. Παράγραφος 5 εδάφιο β Δεν αναφέρεται ότι το Ε.Σ.ΚΑ.Φ. υλοποιεί την “εκπαίδευση και κατάρτιση” των δειγματοληπτών καθώς επίσης και τις “διαδικασίες αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων” αλλά απλώς ότι “παρακολουθεί”. Πρόκειται για παράβλεψη του συντάκτη, καθώς αναπαράγει το εδάφιο γ της παρ. 7 του ‘Αρθρου 128ΣΤ του Ν. 3057/2002 ή για βούληση του Υπουργείου να αναθέσει το κομβικής σημασίας έργο της δειγματοληψίας σε άλλον φορέα; Επισημαίνεται ότι ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων ελέγχου ντόπινγκ σε περισσότερους φορείς έχει εγκαταλειφθεί διεθνώς, όχι αντιθέτως προς την επιθυμία του WADA (χαρακτηριστικά παραδείγματα η συγχώνευση των Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken και Doping Controle Nederland στην Ολλανδία προς σχηματισμό της Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland, το 2006, και των Commission Technique de Lutte Contre le Dopage και Service du Prevention du Dopage στην Ελβετία προς σχηματισμό του Antidopage Suisse, το 2008). ‘Αλλωστε και η ύπαρξη δύο φορέων με αρμοδιότητες ελέγχου doping στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκε συχνά από αντιπαραθέσεις και δυσλειτουργίες. ‘Ενας εκ νέου επιμερισμός θα ακυρώσει σημαντικό μέρος των πλεονεκτημάτων της μετεξέλιξης του εθνικού φορέα σε νομικό πρόσωπο. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην ενημερωτική/εκπαιδευτική δραστηριότητα του φορέα με στόχο την πρόληψη (προβλεπόμενη στο ‘Αρθρο 18 του World Anti-Doping Code του 2009 και περιγραφόμενη στο εδάφιο β της παρ. 7 του ‘Αρθρου 128ΣΤ του Ν. 3057/2002). Πρόκειται για παράλειψη ή η δραστηριότητα πρόκειται να εκχωρηθεί σε άλλον/ους φορείς/οργανώσεις; Επίσης, θα πρέπει να τροποποιηθεί η φράση “αναγνωρισμένο εργαστήριο φαρμακοδιέγερσης” σε “αναγνωρισμένο από το WADA εργαστήριο ελέγχου doping” εδάφιο ε Θα πρέπει να γίνει αναφορά στη δυνατότητα του Ε.Σ.ΚΑ.Φ. να εφεσιβάλλει τις αποφάσεις των αθλητικών ομοσπονδιών. εδάφια "θα, θβ” Το εδάφιο “θα” πρέπει να αριθμηθεί ορθώς “ι”. Δεν υφίσταται αριθμός “θα” στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης. Ομοίως, το εδάφιο “θβ” πρέπει να αριθμηθεί ορθώς “ια”. εδάφιο “θβ” Με τον όρο “Διεθνή Επιτροπή Καταπολέμησης της Φαρμακοδιέγερσης του Συμβουλίου της Ευρώπης” εννοείται το Monitoring Group of the Anti-Doping Convention (Ομάδα Παρακολούθησης της Σύμβασης κατά του Doping) και, ενδεχομένως, η Ad Hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency (ad hoc Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το WADA) του Συμβουλίου της Ευρώπης; Θα είναι καλό να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι επιτροπές, όπως επίσης να διευρυνθεί ο διεθνής ρόλος του Ε.Σ.ΚΑ.Φ. με την εκπροσώπηση της χώρας σε όλους τους σχετικούς με την καταπολέμηση του doping διεθνείς οργανισμούς. Γενικό Σχόλιο: Η μετεξέλιξη του εθνικού οργανισμού αντι-doping σε νομικό πρόσωπο είναι, αναμφισβήτητα, κίνηση στη σωστή κατεύθυνση και αναμένεται να αναβιώσει το εθνικό σύστημα αντι-doping, απαλλάσσοντάς το από τα διαχειριστικά και οργανωτικά προβλήματα που το οδήγησαν στην κατάρρευση, υπό τον όρο ότι ο νέος φορέας θα συγκεντρώσει το σύνολο των δραστηριοτήτων καταπολέμησης του doping. Τεχνικά, το σχέδιο νόμου αναπαράγει σε μεγάλο βαθμό τις ιδρυτικές διατάξεις του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., ενισχύοντας μάλιστα τη δομή του Δ.Σ. Το πραγματικά κρίσιμο θα είναι η σύνταξη του Π.Δ. με το οποίο θα ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ.ΚΑ.Φ, και με το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ισχυρή εκτελεστική ιεραρχία/δομή, στα πρότυπα αντιστοίχων οργανισμών (ενδεικτικά, USADA – Η.Π.Α, http://www.usada.org/departments-staff, UKAD – Μεγάλη Βρετανία, http://www.ukad.org.uk/pages/UKAD_executive/, ADLF – Γαλλία https://www.afld.fr/interieur.php?page=5) και στην οποία θα είναι αποτελεσματικότερη η αξιοποίηση ειδικών επιστημόνων του εδαφίου (α) της παρ. 2. Μάλιστα, προ της σύνταξης του Π.Δ. θα είναι χρήσιμη η λεπτομερής συγκριτική μελέτη των οργανισμών αντι-doping του εξωτερικού (και κυρίως αυτών που βρίσκονται στην πρωτοπορία διεθνώς, ενδεικτικά, επιπλέον των προαναφερθέντων, ASADA-Αυστραλία, CCES-Καναδάς, ADN-Νορβηγία)με στόχο την επιλογή ενός σύγχρονου και πλησίον της ελληνικής πραγματικότητας μοντέλου οργάνωσης.