• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Απέργης' | 20 Οκτωβρίου 2019, 03:55

    Για να εφαρμοστεί η ρύθμιση απαιτείται δωρεάν νομική βοήθεια σε όλους/ες τους/τις αιτούντες/σες διεθνή προστασία, που δεν παρέχεται σήμερα και δεν εξασφαλίζετι με το παρόν νομοσχέδιο. Χωρίς τέτοια νομική βοήθεια, δεν θα καθίσταται εφιτκή η άσκηση προσφυγής κατά της ως άνω διάταξη, άρα θα απορρίπτεται λόγων έλλειψης λόγων. Παραβιάζεται έτσι σαφώς το δικαίωμα των αιου΄τνω σε πραγματική/αποτελεσματική προσφυγή μόνο για το λόγο αυτό. Περαιτέρω, τα διαδοχικά διαδικαστικά εμπόδια που τίθενται στο νομοσχέδιο για την άσκηση της προσφυγής (επίδοση αποσπάσματος απόφασης-όχι ολόκληρη η απόφαση, ασάφεια για το εάν ενημερώνεται ρητώς ο προσφεύγων για το δικαίωμα προσφυγής του, υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας του προσφεύγοντος στη συζήτηση της υπόθεσης αλλιώς απορρίπτεται η υπόθεσή του, λόγοι στο δικόγραφο της προσφυγής χωρίς να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα δωρεάν νομική βοήθεια στον προσφεύγοντα, όπως προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο βλ άρθρα 71 παρ. 2 ,78 παρ. 3), κατά συνδυασμό τους, παραβιάζουν σαφώς το δικαίωμα των αιτούντων διεθνή προστασία για πραγματική και αποτελεσματική προσφυγή, κατά το κοινοτικό δίκαιο. Συνεπώς είναι εξαιρετικά πιθανές οι προσφυγές στα δικαστήρια για αιτήσεις ακύρωσης εξ αυτού του λόγου,άρα καθυστερήσεις αντί επιτάχυνση της διαδικασίας. Εξάλλου,στην πράξη, είναι δυσανάλογο να απαιτείται από τους αλλοδαπούς που βρίσκονται εκτός Αθήνας να παρίστανται οι ίδιοι χωρίς να δίνετια έστω το δικαίωμα να παρίσταται ο συνήγορός τους.Παράλληλα, απαιτούνται και οι σχετικοί διερμηνείς και με δεδομένο ότι εξετάζονται περί τις 1500-1600 υποθέσεις ανά μήνα στις Επιτροπές Προσφυγών, πιθανή κοσμοσυρροή αιτούντων διεθνή προστασίας και διερμηνεών, πιθανό, δε και δικηγόρων σε κάθε συνεδρίαση κάθε Επιτροπής θα καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την εξυπηρέτησή τους στις σημερινές εγκαταστάσεις της Αρχής Προσφυγών. Συνολικά, η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί ως εντόνως προβληματική από νομικής πλευράς και πρακτικά δυσεφάρμοστη (έως ανεφάρμοστη) καθώς η σχετική υπηρεσία δεν έχει το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις για να εξυπηρετήσει την εφαρμογή της.