• Σχόλιο του χρήστη 'Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)' | 20 Οκτωβρίου 2019, 11:21

    Κρίνεται αναγκαία η ρητή απαγόρευση της κράτησης των αιτούντων άσυλο με πρόσωπα που κρατούνται βάσει του κοινού ποινικού δικαίου στην παρ. 2, καθώς και η διασφάλιση της σταθερής πρόσβασης των αιτούντων σε υπαίθριους χώρους στην παρ. 3. Επίσης, όσον αφορά την παρ. 7, συνίσταται επαναφορά της προηγούμενης διατύπωσης στο αρ. 46, παρ. 10, περ. δ΄ και ε΄ Ν 4375/2016, σύμφωνα με την οποία οι αρχές παρέχουν την προσήκουσα ιατρική φροντίδα και διασφαλίζουν το δικαίωμα στη νομική εκπροσώπηση, όχι απλώς μεριμνούν για την παροχή αυτών.