• Σχόλιο του χρήστη 'Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)' | 20 Οκτωβρίου 2019, 12:10

    Όπως προβλέπεται τόσο στο αρ. 20 της Οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου όσο και στο αρ. 71, παρ. 3 του Σχεδίου Νόμου, η Ελλάδα υποχρεούται να παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση στους αιτούντες διεθνή προστασία στη διαδικασία ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Ωστόσο, η άνω υποχρέωση δεν τηρείται στην πράξη, λόγω σημαντικών και συστηματικά καταγεγραμμένων κενών στην αποτελεσματική παροχή νομικής συνδρομής δυνάμει της Υπουργικής Απόφασης 12205/2016. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου, το Μητρώο Δικηγόρων αρμόδιων για την παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες άσυλο περιλαμβάνει 38 εγγεγραμμένους δικηγόρους ανά την επικράτεια. Μόνο κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2019, ωστόσο, κατατέθηκαν 9.953 νέες προσφυγές ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις προσφυγές που κατατέθηκαν φέτος, ο αριθμός αυτός συνεπάγεται αναλογία ενός δικηγόρου ανά 262 αιτούντες. Είναι επομένως σαφές ότι η διοίκηση εξακολουθεί να αδυνατεί να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις της ως προς την παροχή νομικής συνδρομής σύμφωνα με το νόμο. Με την υποχρεωτική κατάθεση δικογράφου για την υποβολή προσφυγής, το Σχέδιο Νόμου επιβαρύνει τους αιτούντες άσυλο με τις συνέπειες της αδυναμίας κάλυψης των αναγκών νομικής συνδρομής, πλήρως στερώντας τους εκ των πραγμάτων τη δυνατότητα κατάθεσης προσφυγής απουσία δικηγόρου. Ο δραστικός αυτός περιορισμός του δικαιώματος στην πραγματική προσφυγή, λαμβάνοντας υπόψη την ελλιπή παροχή νομικής συνδρομής, δεν είναι συμβατός με το αρ. 46 της Οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου και το αρ. 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Παράλληλα, η πρόβλεψη στα αρ. 90, παρ. 3 και αρ. 92, παρ. 1 πολύ στενών προθεσμιών για την υποβολή δικογράφου, ήτοι τρεις ημέρες στην κατ’εξαίρεση διαδικασία στα σύνορα και πέντε μέρες για τις απαράδεκτες μεταγενέστερες αιτήσεις, χωρίς τη δυνατότητα υποβολής υπομνήματος μετά την πάροδο των εν λόγω προθεσμιών, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τη σύνταξη του δικογράφου ακόμη και με τη συνδρομή δικηγόρου.