• Σχόλιο του χρήστη 'Παντελής Καλαποθάκης' | 11 Οκτωβρίου 2010, 22:23

    «Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄, γ΄ και παρ. 3 περιπτ. στ΄ και ζ΄ ή απαλείφει ή παραποιεί τον αριθμό του ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σήμανσής του, για οποιονδήποτε σκοπό». Θα πρέπει να εξαιρεθούν ρητά οι μετατροπές, παραλλαγές, απαλοιφές που διενεργούνται στον Υπηρεσιακό οπλισμό των ΕΔ και ΣΑ, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, στα πλαίσια επισκευών, μετασκευών, διαγραφών ή καταστροφών δημοσίου οπλισμού.