• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)' | 21 Οκτωβρίου 2019, 00:21

    -Ορισμός ε. – Το εδάφιο «…λόγω μη άσκησης προσφυγής κατ’ αυτής.» έχει την ίδια ακριβώς σημασία με το εδάφιο «…λόγω παρόδου απράκτων των προθεσμιών άσκησής της…» και συνεπώς μπορεί να απαλειφθεί ως ταυτόσημο ή προκειμένου να περιληφθούν περιπτώσεις τελεσιδικίας σε Α βαθμό (π.χ. ρητή ανάκληση του αιτήματος) αυτό να τροποποιηθεί ως εξής: «…λόγω μη δυνατότητας άσκησης προσφυγής κατ’ αυτής.». Επιπλέον το εδάφιο «…αναγνωρίζεται ή όχι πρόσφυγας…» θα πρέπει να διορθωθεί στο ορθό «αναγνωρίζεται ή όχι ως πρόσφυγας».