• Σχόλιο του χρήστη 'Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας' | 21 Οκτωβρίου 2019, 13:46

    Εφόσον δεν ισχύσει η παρακάτω πρότασή μας για το Άρθρο 58, να μετασκευαστούν οπωσδήποτε οι παράγραφοι γ) και δ) ως εξής: “γ) λαμβάνονται υπόψη για την παραπομπή σε κατάλληλο χώρο φιλοξενίας ζητήματα που αφορούν το φύλο, την ηλικία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα βιολογικά χαρακτηριστικά φύλου, καθώς και την υπαγωγή των αιτούντων στην κατηγορία των ευάλωτων προσώπων, δ) λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βιαιοπραγιών και βίας σχετιζόμενης με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, των βιολογικών χαρακτηριστικών φύλου, της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης εντός των κέντρων φιλοξενίας,” Επιπλέον, να απαλειφθεί η §4 “4. Μόνο τα άτομα της παραγράφου 1 θεωρούνται ότι έχουν ειδικές ανάγκες υποδοχής και συνεπώς επωφελούνται των ειδικών συνθηκών υποδοχής.” καθώς είναι παράλογο να θεωρείται ότι η κατάσταση ευαλωτότητας παραμένει αναλλοίωτη στο χρόνο και ανεπηρέαστη από νέες κοινωνικές συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.