• Σχόλιο του χρήστη 'HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ' | 21 Οκτωβρίου 2019, 14:18

    Άρθρο 90, παρ.1: Η περιοριστική αναφορά του εν λόγω άρθρου στα δικαιώματα και εγγυήσεις των διατάξεων των άρθρων 69, 71, 75 και 47 του παρόντος νόμου, δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες ως προς την τήρηση στη διαδικασία συνόρων των δικαιωμάτων και εγγυήσεων που προβλέπονται σε άλλα άρθρα του νόμου (π.χ. άρθρ. 43-44, 48, 49, 51-56, 58-61, 7-77, 82-83 κτλ.) Άρθρο 90, παρ.3: Οι προθεσμίες της παραγράφου 3 κρίνονται ασφυκτικές, ιδίως υπό το φως των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στα σημεία εισόδου. Η 3ήμερη προθεσμία για τη σύνταξη της προσφυγής είναι ανέφικτη, τόσο λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας επικοινωνίας με τον προσφεύγοντα, μελέτης, έρευνας, μετάφρασης των σχετικών πηγών και εγγράφων και σύνταξης της προσφυγής στο ιδιαιτέρως βραχύ αυτό χρονικό διάστημα, καθώς και λόγω της αδυναμίας της Διοίκησης να εξυπηρετήσει τους νομικούς εκπροσώπους στο διάστημα αυτό (π.χ. να χορηγήσει αντίγραφα διοικητικού φακέλου του προσφεύγοντος, συμπεριλαμβανομένης της ηχητικής καταγραφής, και να παραλάβει τις σχετικές προσφυγές). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μέσο χρονικό διάστημα για τη λήψη αντιγράφων της ηχητικής καταγραφής της συνέντευξης του προσφεύγοντος είναι ένας μήνας. Επιπλέον, η έως τώρα εμπειρία έχει καταδείξει ότι η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής στα σύνορα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, ιδίως όσον αφορά στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Άλλωστε, ο προσδιορισμός της ημερομηνίας συζήτησης της προσφυγής εντός 3 ημερών από την κατάθεση της αίτησης καθιστά αδύνατη τη νομική εκπροσώπηση του προσφεύγοντος ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η μετάβαση των νομικών εκπροσώπων από τα σύνορα στην Αθήνα σε αυτό το εξαιρετικά βραχύ χρονικό διάστημα. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω προθεσμίες έρχονται σε αντίθεση με μια σειρά προθεσμιών που προβλέπονται σε άλλα σημεία του σχεδίου νόμου. Για παράδειγμα, η 3ήμερη προθεσμία για την κατάθεση προσφυγής έρχεται σε αντίθεση με την 7ήμερη προθεσμία για τη διαδικασία συνόρων που προβλέπεται στο άρθρο 92(1)(γ). Επιπλέον, ο προσδιορισμός της συζήτησης της προσφυγής εντός των 3 ημερών από την κατάθεσή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 90, παρ. 3, περ. γ’ έρχεται σε αντίθεση με τις εξής προθεσμίες: • «Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δομής Υποδοχής ή Φιλοξενίας η οποία αποστέλλεται στην Επιτροπή έως την προτεραία της συζήτησης της υπόθεσης ότι οι αιτούντες διαμένουν πράγματι κατά την ημέρα της συζήτησης της προσφυγής τους σε αυτήν η οποία αποστέλλεται στην Αρχή Προσφυγών με κάθε πρόσφορο τρόπο» (Άρθρο 78, παρ. 3) • «Οι αρχές παραλαβής διαβιβάζουν στην Αρχή Προσφυγών αμελλητί το αργότερο δε εντός δύο (2) εργασίμων ημερών τον ηλεκτρονικό και εν συνεχεία τον διοικητικό φάκελο οι οποίοι εμπεριέχουν μεταξύ άλλων το πρωτότυπο της προσφυγής και τα οποιαδήποτε συνημμένα σε αυτήν έγγραφα» (Άρθρο 94, παρ. 3) • «Οι βοηθοί εισηγητές αναλαμβάνουν την σύνταξη αναλυτικής και εμπεριστατωμένης έκθεσης που περιέχει α) καταγραφή και επεξεργασία του πραγματικού της υπόθεσης και των προβαλλόμενων με την προσφυγή ισχυρισμών και αντιστοίχισης αυτών με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής και β) απάντηση επί των ισχυρισμών η οποία τίθεται στη δικαιοδοτική κρίση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών έως την προτεραία της συζήτησης» (Άρθρο 95, παρ. 5) • «Το έκθεμα κοινοποιείται στα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, μαζί με τους σχετικούς διοικητικούς φακέλους, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συζήτησης των προσφυγών» (Άρθρο 96, παρ. 3) • «Ο προσφεύγων δύναται να καταθέσει υπόμνημα για την ανάπτυξη των προβαλλόμενων με την προσφυγή ισχυρισμών το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. Με το ίδιο υπόμνημα μπορεί να προβάλει και οψιφανείς και οψιγενείς ισχυρισμούς. Στην ίδια προθεσμία οφείλει και να προσκομίσει τα αποδεικτικά των ισχυρισμών του στοιχεία.» (Άρθρο 99)