• Σχόλιο του χρήστη 'Μητρώο Δικηγόρων Υπηρεσίας Ασύλου' | 21 Οκτωβρίου 2019, 15:26

    90 παρ. 3 γ’ : «Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής είναι τριών (3) ημερών. Η προσφυγή προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) ημερών». Εξαιρετικά σύντομη προθεσμία που παραβιάζει το δικαίωμα σε πραγματική προσφυγή και προφανώς ανίκανη να διασφαλίσει την προστασία απέναντι στην αυθαίρετη επαναπροώθηση. Η διάταξη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις εύλογες προθεσμίες που προβλέπει η οδηγία 2013/32/εε και τη ρητή επιταγή της οι προθεσμίες αυτές να μην καθιστούν αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση του δικαιώματος σε πραγματική προσφυγή. Η προθεσμία των 3 ημερών σε συνδυασμό με την επί ποινή απαραδέκτου αναγραφή των λόγων της προσφυγής του άρθρου 93 καθιστά πρακτικά αδύνατη την προετοιμασία της προσφυγής και στην ουσία εμποδίζει την άσκησή της. Σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι πρακτικά αδύνατο ο/η αιτών/ούσα να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την υποστήριξη του αιτήματος και την απόδειξη των ισχυρισμών του/της, αλλά και να τύχει νομικής συνδρομής, που κρίνεται εξ ορισμού απαραίτητη για την προβολή των λόγων της προσφυγής, τη στιγμή μάλιστα που το κρατικό σύστημα δωρεάν νομικής βοήθειας στα σημεία αυτά υπολειτουργεί αλλά και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν. Ιδίως δε στις περιπτώσεις αιτούντων που βρίσκονται υπό καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας εντός του ΚΥΤ ή εντός κλειστού κέντρου κράτησης ή σε κρατητήρια, οι αιτήσεις μάλιστα των οποίων εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός 15 ημερών αλλά και στις περιπτώσεις των ευάλωτων αιτούντων άσυλο που εσφαλμένα δεν εξαιρούνται από τις εξαιρετικά σύντομες διαδικασίες του άρθρου 90 οι αιτήσεις των οποίων εξετάζονται επίσης κατά προτεραιότητα, είναι εμφανές ότι σκοπός της διάταξης αυτής είναι να καταστήσει την άσκηση παραδεκτής προσφυγής αδύνατη. Περαιτέρω, ο/η αιτών/ούσα στερείται του δικαιώματος υποβολής υπομνήματος επί της προσφυγής του άρθρου 99 το οποίο υποβάλλεται 3 μέρες πριν τη συζήτηση της προσφυγής καθώς η συζήτηση προσδιορίζεται 3 μέρες μετά την κατάθεση της προσφυγής.