• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Αντύπας' | 2 Ιανουαρίου 2020, 13:58

    Οι παρατηρήσεις μου αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Μηχανολογικού και Ειδικού Εξοπλισμού. Γράφω την προτεινόμενη από εμένα διατύπωση ανά παράγραφο, των υπό Διαβούλευση διατάξεων. δ. Την έκδοση των υπηρεσιακών αδειών οδήγησης χειριστών και εκπαιδευτών οδηγών του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος, την εισήγηση για την εκπαίδευσή τους σε νέους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων και στο χειρισμό του λοιπού μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την τήρηση και συνεχή ενημέρωση του γενικού μητρώου υπηρεσιακών αδειών χειριστών και τη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. ε. [ Την εισήγηση για την εκπαίδευση των οδηγών σε νέους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων και στο χειρισμό του μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ]. *Να αφαιρεθεί γιατί επαναλαμβάνεται εκ παραδρομής στην προηγούμενη παράγραφο. στ. Την παρακολούθηση των εξελίξεων και των επιμέρους αναγκών των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος στον τομέα των πυροσβεστικών οχημάτων, πλοίων, αεροσκαφών, μηχανημάτων, δημόσιων υλικών μέσων και εφοδίων και προστατευτικού πυροσβεστικού εξοπλισμού που προμηθεύεται αυτό και την εισήγηση για την εφαρμογή τους. * δημόσια εννοούνται τα κοινόχρηστα προστατευτικά μέσα. ζ. Τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων με συμμετοχή πυροσβεστικού οχήματος και την αποστολή του φακέλου της σχετικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες. * Ατυχήματα με εναέρια μέσα να αφορούν την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Π.Σ. ** Ατυχήματα με πλωτά μέσα να αφορούν την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Π.Σ. Δεν υπάρχει τεχνογνωσία για ατυχήματα εναέριων και πλωτών μέσων στο Τμήμα μας. η. Την καταγραφή των αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (συσκευές, στολές κ.λ.π.), τις εισηγήσεις και τη μέριμνα για την προμήθεια και την κατανομή τους σ’ αυτές ( πλήν των Ε.Μ.Α.Κ. ). * Για τις ΕΜΑΚ έχει ιδρύεται με το παρόν Σχέδιο "Τμήμα Υλικού και Ειδικού Εξοπλισμού". θ. Την υποστήριξη και αρωγή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Π.Σ. για την επισκευή, συντήρηση και λήψη κάθε μέτρου για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας τού κάθε είδους προστατευτικού υλικού. * Το προσωπικό του Τμήματος δεν επαρκεί για την ανάληψη της εξολοκλήρου ευθύνης της επισκευής, συντήρησης τού κάθε είδους προστατευτικού υλικού όλων των Υπηρεσιών. Αυτή η ευθύνη ανήκει στις ίδιες τις Υπηρεσίες. ι. Την τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου των προστατευτικών μέσων και υλικών και τη φροντίδα για την έκδοση οδηγιών χρήσης τους. * Αυτό ήδη υπάρχει και τηρείται από το Τμήμα μας. ια. Τη μέριμνα για τη λειτουργία ειδικού συνεργείου συντήρησης και επισκευής των ατομικών προστατευτικών υλικών και μέσων και πλήρωσης των αναπνευστικών συσκευών (ΟΧΙ και πυροσβεστήρων). * Δεν συνάδει η αναγόμωση των πυροσβεστήρων με τις εργασίες πλήρωσης των αναπνευστικών συσκευών καθώς είναι δύο πράγματα αντίθετα. Η αναγόμωση πυροσβεστήρων προκαλεί ρύπανση του χώρου. Δεν διενεργείται εδώ και πάνω από (7) έτη. Διενεργείται από ιδιωτικά εργαστήρια. - Πρέπει να ανατεθεί στο Τμήμα μας οπωσδήποτε η μετακίνηση από Όχημα σε Όχημα των Συμβατικών πινακίδων. Είναι αρμοδιότητα που έχει πάρει το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρέπει να προβλεφθεί και για το ΑΠΣ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κωλυσιεργούμε διότι ζητάμε κάθε φορά την άδεια από το ανωτέρω Υπουργείο. Η απόκριση παίρνει εβδομάδες. Εάν χρειαστείτε κάποια διευκρίνηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Με εκτίμηση Βασίλειος Αντύπας Επιπυραγός