• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος' | 6 Ιανουαρίου 2020, 22:55

    Προτείνω στο άρθρο τροποποίηση όπως παρακάτω: 2. H Υ.Ε.Μ.Π.Σ. είναι ιδίως αρμόδια για: α. Τη συμβολή στην κατάσβεση πυρκαγιών και στη διάσωση θυμάτων από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς και ατυχήματα, στην αναζήτηση εξαφανισμένων προσώπων και στη μεταφορά τραυματιών από τις αιτίες αυτές. 3. Να διαγραφεί ολόκληρο το άρθρο. 4. Να προστεθεί:Για τη διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων ακολουθούνται οι διαδικασίες της πολιτικής Αεροπορίας. Να διαγραφεί: Η έννοια του αεροπορικού ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών. 6. Να τροποποιηθεί όπως παρακάτω: Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε: α) Ειδικών Καθηκόντων ιπτάμενο προσωπικό, στο οποίο ανήκουν οι χειριστές των ελικοπτέρων και τα μέλη πληρώματος που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής των ελικοπτέρων. β) Ειδικών καθηκόντων προσωπικό τεχνικής υποστήριξης και γ) Προσωπικό γενικών καθηκόντων στο οποίο ανήκει το βοηθητικό προσωπικό εδάφους που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της Υ.Ε.Μ.Π.Σ.(οδηγοί, υπάλληλοι γραμματείας κ.λ.π) δ) Στο Ειδικών Καθηκόντων προσωπικό των εναερίων μέσων μετατάσσεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στους τομείς του συντονισμού πυρκαγιών και του χειρισμού ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης, FLIR), υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ως άνω προεδρικό διάταγμα και να χαρακτηρίζεται ως ιπτάμενο.