• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Κ.' | 8 Ιανουαρίου 2020, 13:42

    Στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών/Τμήμα Μηχανολογικού και Ειδικού Εξοπλισμού, στην περίπτωση (δ) να προστεθεί "χειριστή πλωτών των ΕΜΑΚ" Β. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. ....... β......... γ. ........ δ. Τον εφοδιασμό του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος με υπηρεσιακές άδειες οδηγού χειριστή και άδειες εκπαιδευτή οδηγών, ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΑΚ,τις ενέργειες για την επέκτασή τους και την εισήγηση για την εκπαίδευσή τους σε νέους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων και στο χειρισμό του λοιπού μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την τήρηση και συνεχή ενημέρωση του γενικού μητρώου υπηρεσιακών αδειών χειριστών και τη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.