• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος' | 8 Ιανουαρίου 2020, 21:46

    Προκειμένου να αποφύγω τμηματική πρόταση ανά παράγραφο σας υποβάλλω ολοκληρωμένη τροποποίηση του άρθρου 86 αφού έλαβα υπόψη αντίστοιχη Νομοθεσία και Κανονισμούς των Ε.Δ και του Λ.Σ. 1. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων έχει ως αποστολή την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση των αποστολών του Πυροσβεστικού Σώματος. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας και καθορίζονται η έδρα και οι επί μέρους αρμοδιότητές της. 2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εκδίδεται κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων που δεν δημοσιεύετε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , στον οποίο καθορίζονται ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης, σύνθεσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας, τα προσόντα του ιπτάμενου προσωπικού της ως άνω Υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 3. Υπηρεσία Εναερίων Μέσων εκτός της κύριας αποστολής της δύναται κατόπιν αιτήματος ή μνημονίων συνεργασίας να συμβάλει στο έργο της εθνικής και πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (Α΄ 236), που ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η διερεύνηση των ατυχημάτων πραγματοποιείτε σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία της Πολιτικής Αεροπορίας όπως αυτή ισχύει κάθε φορά 5. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε: α) Ειδικών Καθηκόντων ιπτάμενο προσωπικό, στο οποίο ανήκουν οι χειριστές των ελικοπτέρων και τα μέλη πληρώματος που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής των ελικοπτέρων. β) Ειδικών καθηκόντων προσωπικό τεχνικής υποστήριξης και γ) Προσωπικό γενικών καθηκόντων στο οποίο ανήκει το βοηθητικό προσωπικό εδάφους που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της Υ.Ε.Μ.Π.Σ.(οδηγοί, υπάλληλοι γραμματείας κ.λ.π) δ) Στο Ειδικών Καθηκόντων προσωπικό των εναερίων μέσων μετατάσσεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στους τομείς του συντονισμού πυρκαγιών και του χειρισμού ειδικού εξοπλισμού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης, FLIR), υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ως άνω προεδρικό διάταγμα και να χαρακτηρίζεται ως ιπτάμενο. 6. Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλόtητας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α΄ και Β΄ κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας. 7. Οι εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι ως χειριστές ή μηχανικοί-τεχνικοί εναερίων μέσων, με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Πυροσβεστικό Σώμα επί δέκα (10) έτη, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης, στον οποίο προστίθεται χρόνος διπλάσιος του χρόνου μετεκπαίδευσής τους. 8. Η Υ.Ε.Μ.Π.Σ. δύναται να στελεχώνεται και από ιδιώτες χειριστές και τεχνικούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού αυτού, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής του, τα αρμόδια όργανα, ο ανώτατος χρόνος απασχόλησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι αποδοχές του ως άνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη. 9. Με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών, δύναται να ιδρύονται κλιμάκια της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και σε άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά σε αυτήν. 10. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας δύναται να ορίζεται προσωπικό στα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος προερχόμενο από άλλους Φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ως μέλος πληρώματος, χειριστής, τεχνικός ή λοιπό πιστοποιημένο προσωπικό κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ του φορέα προέλευσης του ως άνω προσωπικού και του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ως άνω συμφωνία ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα επιχειρησιακής εμπλοκής, διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης, ασφάλισης του προσωπικού και των εναερίων μέσων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 11. Τα αεροσκάφη της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων εγγράφονται στο πολιτικό νηολόγιο και η συντήρηση πραγματοποιείτε από πολιτικό φορέα κατά EASA 145 ενώ οι χειριστές διαθέτουν Πολιτικά Πτυχία. 12. Στο ιπτάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων χορηγείτε πτητικό επίδομα σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά για τους χειριστές των Ενόπλων Δυνάμεων όπως αυτό τροποποιείτε και ισχύει κάθε φορά.