• Σχόλιο του χρήστη 'Τραντάλης Παναγιώτης' | 9 Ιανουαρίου 2020, 11:40

    Αρ.85 Κατόπιν του σκεπτικού και των προτάσεών μου για την παρ.2 του αρ. 80, παραθέτω την πρότασή μου για την : Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Πολιτικού Προσωπικού. α)Τμήμα 1ο:΅Πολιτικού Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου (μονίμων). β)Τμήμα 2ο:Πολιτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ). γ)Τμήμα 3ο:Βαθμολογικής, μισθολογικής εξέλιξης, συντάξεων και αποδοχών. δ)Τμήμα 4ο:Τεκμηρίωσης και Αρχείου. • Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων Πολιτικού Προσωπικού Η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πολιτικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο της αποστολής του και οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: • Αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων Πολιτικού Προσωπικού α)Τμήμα 1ο:Πολιτικού Προσωπικού Δημοσίου Δικαίου (μονίμων). Στο τμήμα αυτό ανήκουν οι αρμοδιότητες όλων των διαδικασιών που αφορούν το πολιτικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου (μόνιμοι) και προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και του νόμου αυτού που αφορούν στο πολιτικό προσωπικό. β)Τμήμα 2ο:Πολιτικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ). Στο τμήμα αυτό ανήκουν οι αρμοδιότητες όλων των διαδικασιών που αφορούν το πολιτικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) και προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 και του ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και του νόμου αυτού που αφορούν στο πολιτικό προσωπικό.. γ)Τμήμα 3ο:Βαθμολογικής, μισθολογικής εξέλιξης, συντάξεων και αποδοχών. Αρμοδιότητες 1. Οι βαθμολογικές μεταβολές των πολιτικών υπαλλήλων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 2.Οι μισθολογικές μεταβολές των πολιτικών υπαλλήλων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 3.Η έκδοση απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για υπερωριακή εργασία του πολιτικού προσωπικού, μονίμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ, εφόσον απαιτείται. 4..Η έκδοση των διοικητικών πράξεων και η υποβολή αυτών για τη συνταξιοδότηση του μόνιμου, του ΙΔΑΧ και του ΙΔΟΧ πολιτικού προσωπικού. 5.Η παρακολούθηση της σχετικής μετά ως άνω νομοθεσίας καθώς και της ασφαλιστικής και η έκδοση εγκυκλίων επ’ αυτών. 6.Η παρακολούθηση πάσης φύσεως αδειών. 7.Η εξέταση των θεμάτων προϋπηρεσίας. 8.Η υποβολή των εκάστοτε προβλεπομένων καταστάσεων, εγγράφων , περιοδικών δηλώσεων , μεταβολών κ.λ.π. στις αρμόδιες υπηρεσίες. δ)Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αρχείου. Αρμοδιότητες 1.Η διαρκής ενημέρωση επί της ισχύουσας νομοθεσίας, των Υπουργικών Αποφάσεων, των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των εφαρμοστικών εγκυκλίων που αφορούν το μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ πολιτικό προσωπικό. 2.Η ενημέρωση όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων Πολιτικού Προσωπικού επί των ως άνω. 3.Η αρχειοθέτηση αυτών ανά θεματική ενότητα. 4.Η θεσμοθέτηση καταγεγραμμένων διαδικασιών για τις προβλεπόμενες διαδικασίες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων Πολιτικού Προσωπικού. 5..Η θεσμοθέτηση στόχων ανά τμήμα, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων Πολιτικού Προσωπικού. Τέλος, προτείνω για το: Προσωπικό της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων Πολιτικού Προσωπικού α)Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων Πολιτικού Προσωπικού τοποθετείται πολιτικός υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και αν δεν υπάρχει πολιτικός υπάλληλος κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). β)Προϊστάμενοι των τμημάτων αυτής τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και αν δεν υπάρχουν πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με δεκαετή (10) προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων. γ)Το υπόλοιπο προσωπικό αποτελείται από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης.