• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΚ' | 9 Ιανουαρίου 2020, 14:52

    Άρθρο 85 – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Στη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης / Τμήμα μηχανολογικού και ειδικού εξοπλισμού να προστεθεί στην § Βδ -> άδειες χειριστή πλωτών μέσων: 6. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες: α. Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών. β. Τμήμα Μηχανολογικού και Ειδικού Εξοπλισμού. γ. Τμήμα Υποδομών. δ. Τμήμα Πυροσβεστικών Συνεργείων. Α. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ .............................................................. Β. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. Τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος με οχήματα, αντλίες, λοιπά μηχανήματα, μέσα και εργαλεία. β. Τον κατάλληλο εξοπλισμό των οχημάτων και την κατανομή τους στις Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. γ. Την έγκριση κυκλοφορίας οχημάτων, την τήρηση βιβλίου μητρώου οχημάτων, πλοίων και φορητών αντλιών και τη μέριμνα για τη χορήγηση υπηρεσιακών και συμβατικών αριθμών κυκλοφορίας. δ. Τον εφοδιασμό του προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος με υπηρεσιακές άδειες οδηγού χειριστή, ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ και άδειες εκπαιδευτή οδηγών, τις ενέργειες για την επέκτασή τους και την εισήγηση για την εκπαίδευσή τους σε νέους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων και στο χειρισμό του λοιπού μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, την τήρηση και συνεχή ενημέρωση του γενικού μητρώου υπηρεσιακών αδειών χειριστών και τη διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. ε. Την εισήγηση για την εκπαίδευση των οδηγών σε νέους τύπους οχημάτων, μηχανημάτων και στο χειρισμό του μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. στ. Την παρακολούθηση των εξελίξεων και των επιμέρους αναγκών των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος στον τομέα των πυροσβεστικών οχημάτων, πλοίων, αεροσκαφών, μηχανημάτων, υλικών μέσων και εφοδίων και προστατευτικού πυροσβεστικού εξοπλισμού που προμηθεύεται αυτό και την εισήγηση για την εφαρμογή τους. ζ. Τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην πρόκληση τροχαίων οδικών, ή άλλων ατυχημάτων, με συμμετοχή οχήματος, ή έτερου πυροσβεστικού μέσου, και την αποστολή του φακέλου της σχετικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες. η. Τον προσδιορισμό των αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (συσκευές, στολές κ.λ.π.), τις εισηγήσεις και τη μέριμνα για την προμήθεια και την κατανομή τους σ’ αυτές. θ. Την παρακολούθηση του κάθε είδους προστατευτικού υλικού και τη μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και λήψη κάθε μέτρου για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του. ι. Την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και του μητρώου των προστατευτικών μέσων και υλικών και τη φροντίδα για την έκδοση οδηγιών χρήσης τους. ια. Τη μέριμνα για τη λειτουργία ειδικού συνεργείου συντήρησης και επισκευής των ατομικών προστατευτικών υλικών και μέσων και πλήρωσης των αναπνευστικών συσκευών και πυροσβεστήρων.