• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ ΦΥΤΑΝΙΔΟΥ' | 10 Ιανουαρίου 2020, 12:56

    Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών/Γ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α. προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής: α. Τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για δωρεάν παραχωρήσεις κατά κυριότητα στο Δημόσιο οικοπέδων και ακινήτων, τις παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Οργανισμών. Τη συνεργασία με Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για τη ρύθμιση θεμάτων κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για ανέγερση εγκαταστάσεων Πυροσβεστικών Σταθμών. O πολεοδομικός χαρακτηρισμός οικοπεδικών εκτάσεων ως χώρων εγκατάστασης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή Σταθμών εκτιμούμε ότι αποτελεί αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. β. προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής: β. Τη μελέτη και σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων. Δεδομένου ότι το Πυροσβεστικό Σώμα δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία τα έργα του Π.Σ. υλοποιούνται σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφέρειες πανελλαδικά, μέσω προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου το Τμήμα Υποδομών /Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών δεν δύναται να υλοποιήσει την ανάθεση εκπόνησης μελετών κτιριακών έργων σε Μελετητικά Γραφεία μέσω διαγωνισμού και την έγκριση συμπληρωματικών εργασιών και συγκριτικών πινάκων κατά την εκτέλεση των κτιριακών έργων. γ. προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής: γ. Την υποβολή προτάσεων προς έγκριση στην Ηγεσία για την ένταξη κτιριακών έργων και μελετών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο διορισμός προς τούτο υπολόγων διαχειριστών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις δεν αποτελεί αρμοδιότητα του τμήματος Υποδομών. ε. προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής: ε. Την υλοποίηση ενεργειών για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων στους λογαριασμούς των κτιριακών έργων και μελετών. Την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πληρωμή των λογαριασμών αμοιβής Μελετητών και εκτέλεσης κτιριακών έργων και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Διευθύνσεις για την εκτέλεση των πληρωμών. Η πληρωμή των λογαριασμών αμοιβής Μελετητών και εκτέλεσης κτιριακών έργων και ο διορισμός Υπόλογων Διαχειριστών δεν αποτελεί αρμοδιότητα του τμήματος Υποδομών. στ. προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής: στ. Τη μίσθωση οικημάτων στέγασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. ια. προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής ια. Την παρακολούθηση και έλεγχο των καταναλώσεων και των λογαριασμών ύδρευσης και ρεύματος. Η μέριμνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για τη λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, παροχών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς εμπίπτει στους Διοικητές των Π.Υ.