• Σχόλιο του χρήστη 'Απόστολος Οικονόμου' | 10 Ιανουαρίου 2020, 14:41

    Να αντικατασταθεί η Παράγραφος 2 ως κάτωθι: 2. Η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα και που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες: α. Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων. β. Το Τμήμα Ανάλυσης Προγραμματισμού και Στατιστικής. γ. Το Τμήμα Ενσύρματης και Ασύρματης Επικοινωνίας. δ. Το Τμήμα Επιχειρησιακής Πληροφορικής και Γεωχωρικής Ανάλυσης. ε. Γραφείο Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βορείου Ελλάδος με έδρα την Θεσσαλονίκη Α. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. Το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδομής και των αναγκαίων εφαρμογών πληροφορικής για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος. β. Την παρακολούθηση της εξέλιξης στο χώρο της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και νέας τεχνολογίας στο Πυροσβεστικό Σώμα. γ. Την ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση της απόδοσης, βελτίωσης και εξασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων, δικτύων, και γενικά, του μηχανογραφικού και διαδικτυακού εξοπλισμού και των υπολογιστικών συστημάτων του δικτύου πληροφορικής Πυροσβεστικού Σώματος. δ. Τον προσδιορισμό των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος σε εξοπλισμό και λογισμικό πληροφορικής, την υποβοήθηση για τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και τη μέριμνα για την προμήθεια και ανακατανομή των ανωτέρω στις Υπηρεσίες. ε. Τη συντήρηση του εξοπλισμού πληροφορικής που είναι ενταγμένος στο δίκτυο του Πυροσβεστικού Σώματος και την μέριμνα για σύναψη συμβάσεων υποστήριξης καθώς και την τήρηση των όρων συντήρησης που προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις. στ. Την υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Υποστήριξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. ζ. Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του κεντρικού συστήματος πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη ανάλογων μέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων δεδομένων που διαθέτουν. η. Την τήρηση των κανόνων ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί υπαγορεύονται από τη σχετική Νομοθεσία. θ. Την προετοιμασία και έκδοση σχετικών διαταγών και λοιπών εγγράφων, νομοθετικών και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της. Β. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. Τη συντήρηση και διαρκή αναβάθμιση των υπαρχουσών εφαρμογών, τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων, με κατασκευή και προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ για την κάλυψη και υποβοήθηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. β. Την ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους Φορείς Πληροφορικής. γ. Την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων εφαρμογών καθώς και τη μέριμνα για την ενημέρωση, επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής. δ. Τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο διοικητικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διευκόλυνση λήψης των αποφάσεων. ε. Την υποστήριξη λειτουργίας των λογισμικού που προμηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώμα από τρίτους κατασκευαστές και σε συνεργασία με αυτούς, με σκοπό την υποβοήθηση των διοικητικών διαδικασιών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. στ. Την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη κόμβου του Πυροσβεστικού Σώματος και τη δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. ζ. Τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και τη μέριμνα για την ταξινόμηση, ανάλυση, επεξεργασία και την αξιοποίησή τους για τη βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού και επιτελικού σχεδιασμού. η. Την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος συλλογής, καταγραφής και καταχώρησης των στατιστικών στοιχείων των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος. θ. Την προετοιμασία και έκδοση σχετικών διαταγών και λοιπών εγγράφων, νομοθετικών και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της. Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. Την μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάπτυξη, την επισκευή, την συντήρηση και επίβλεψη των δικτύων και των τερματικών ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων του Σώματος. β. Τον έλεγχο και την διαχείριση του φάσματος συχνοτήτων που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα. γ. Την λειτουργία εξειδικευμένου εργαστηρίου την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του τηλεπικοινωνιακού υλικού και την εξέταση καταλληλότητας αυτού. δ. Την μελέτη, εφαρμογή, έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών της εγκατάστασης του τηλεπικοινωνιακού υλικού του στόλου των Πυροσβεστικών οχημάτων σε όλη την επικράτεια. ε. Την εποπτεία διαχείρισης του ασύρματου και ενσύρματου τηλεπικοινωνιακού υλικού που διατίθεται, επισκευάζεται ή αποθηκεύεται προσωρινά για περαιτέρω χρήση. Την επίβλεψη, ποσοτικό έλεγχο, διάθεση και αποστολή του τηλεπικοινωνιακού υλικού στ. Τη μελέτη, τον σχεδιασμό την ανάπτυξη, του ασύρματου δικτύου και του δικτύου για την επικοινωνία των εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος. ζ. Την υποβοήθηση σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του νέου τηλεπικοινωνιακού υλικού. η. Την εγκατάσταση και επέκταση του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, τη μέριμνα για την τεχνολογική του αναβάθμιση, την δοκιμή νέων τεχνολογιών, την εξέλιξη και τη μεταφορά δικτύων και ενεργού εξοπλισμού σε περιπτώσεις μεταστέγασης υπηρεσιών. θ. Την εκτέλεση ενεργειών για εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης, νέων τηλεφωνικών γραμμών και κέντρων, τη μέριμνα για τη μετατροπή υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών σε νέες προηγμένης τεχνολογίας, τις καταργήσεις και τη φραγή τηλεφωνικών γραμμών, τις εγκαταστάσεις ή καταργήσεις μισθωμένων κυκλωμάτων, την ένταξη όλων των Υπηρεσιών του Π.Σ. στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» με υπηρεσίες δικτύου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και την ενημέρωση για νέα προϊόντα. ι. Τον έλεγχο των τηλεφωνικών συνδέσεων, και των μονάδων συνδιαλέξεων όλων των τηλεφωνικών γραμμών του Πυροσβεστικού Σώματος, τον έλεγχο των αναλυτικών καταστάσεων των τηλεφωνικών συνδέσεων, με παράλληλη ενημέρωση της ιεραρχίας, των υπερβάσεων των συνδιαλεγόμενων. ια. Την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα συντήρησης και χρήσης του τηλεπικοινωνιακού υλικού και την συνεχή ενημέρωση σε θέματα νέων τεχνολογιών και εφαρμογών που αφορούν τις επικοινωνίες εκτάκτου αναγκών. Δ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. Την παρακολούθηση της εξέλιξης στο χώρο των συστημάτων επιχειρησιακής υποστήριξης λήψης απόφασης, γεωπληροφορικής και τηλεπισκόπησης και τη μέριμνα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και νέας τεχνολογίας στον επιχειρησιακό τομέα του Πυροσβεστικού Σώματος. β. Τη διαχείριση, παραγωγή και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων με σκοπό τον αποτελεσματικότερο διοικητικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη διευκόλυνση της λήψης των αποφάσεων, τη μέριμνα για τη συγκέντρωση των επιχειρησιακών ορίων αλλά και των σημείων Πυροσβεστικού ενδιαφέροντος των Υπηρεσιών του Π.Σ., σε συνεργασία με αυτές, καθώς και την αποτύπωση των παραγόμενων δεδομένων σε επιχειρησιακές εφαρμογές. γ. Τη συμμετοχή υπαλλήλων του Τμήματος στο Κομβικό Σημείο Επαφής του Πυροσβεστικού Σώματος (ΚΟ.Σ.Ε.Π.Σ.) στα πλαίσια του ν. 3882/2010 (Α΄ 166)περί εθνικής υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών. δ. Την τεχνική υποστήριξη του συστήματος «Ψηφιακή Υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης Πυρκαγιάς», την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας αυτού, καθώς και των λοιπών πληροφοριακών συστημάτων επιχειρησιακής πληροφορικής που μελλοντικά θα αναπτυχθούν. ε. Την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των συστημάτων επιχειρησιακής πληροφορικής, γεωχωρικής ανάλυσης και τηλεπισκόπησης και την τεχνική υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Υποστήριξης Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. στ. Τη συνεργασία με ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και αρμόδιους δημόσιους Φορείς και υπηρεσίες για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας, της επιστημονικής μελέτης και της επεξεργασίας θεμάτων σχετικών με την επιχειρησιακή πληροφορική στους τομείς της εκτίμησης του κινδύνου, της πρόληψης, προετοιμασίας, αντιμετώπισης, καταστροφών, καθώς και για την αξιοποίηση σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογιών στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών, συντάσσοντας σχετικά μνημόνια συνεργασίας. ζ. Τη συνεργασία με το Τμήμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμΕΑ) για θέματα που άπτονται της επιχειρησιακής πληροφορικής, όπως η παραγωγή και επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης, φωτογραμμετρίας και βιντεογραφίας. η. Την συνδρομή των αρμόδιων Διευθύνσεων ΑΠΣ για την εκπόνηση μελετών αναφορικά με τη χωροθέτηση υφιστάμενων ή νέων Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία λαμβάνει υπόψη ιδίως στατιστικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και ορθολογικής λειτουργίας αυτών. Επίσης τη συνεργασία με τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) και τις λοιπές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με τη χωροθέτηση περιπολικών, πυροφυλακίων κ.ά., χορηγώντας τους γεωστατιστικά δεδομένα. θ. Τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα συναφή με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. ι. Τη γεωστατιστική ανάλυση συμβάντων για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. ια. Για την συνεργασία σε θέματα παρατήρησης γης και τηλεπισκόπησης με τα αρμόδια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Ε : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για: α. Τον έλεγχο, τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου και υλικού, καθώς και των συστημάτων των δικτύων και γενικά όλου του μηχανογραφικού, διαδικτυακού και επικοινωνιακού εξοπλισμού των Υπηρεσιών της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας όπως και την εποπτεία του γραφείων υποστήριξης πληροφορικής και επικοινωνιών των ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. β. Τον προσδιορισμό των αναγκών των Υπηρεσιών σε επικοινωνιακό ή πληροφοριακό εξοπλισμό και λογισμικό και την προώθησή τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Επιτελείου Α.Π.Σ. γ. Την λειτουργία εξειδικευμένου εργαστηρίου την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του τηλεπικοινωνιακού υλικού. δ. Την μελέτη, εφαρμογή, έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών της εγκατάστασης του τηλεπικοινωνιακού υλικού του στόλου των Πυροσβεστικών οχημάτων στις ανωτέρω ΠΕ.ΠΥ.Δ. ε. Τη μέριμνα για την ενημέρωση, επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού των Υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων. στ. Την καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων δεδομένων που διαθέτουν.