• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Μπ.' | 12 Ιανουαρίου 2020, 20:36

    Τα Τμήματα των Διευθύνσεων Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης θα πρέπει να στελεχώνονται από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ - ΑΤΕΙ της ημεδαπής, ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, αντίστοιχης ειδικότητας με το αντικείμενο που διευθύνουν (πχ (πχ Ψυχολόγοι, Ιατροί, Μηχανολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Δασολόγοι, Δασοπόνοι, Αεροναυπηγοί, Νομικοί, κλπ.) Προΐσταται Αξιωματικός Ειδικών καθηκόντων ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, Αξιωματικός Γενικών καθηκόντων που κατέχει την αντίστοιχη ειδικότητα και είναι κάτοχος ενός εκ των ανωτέρω πτυχίων.