• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Ν. Πράπας' | 13 Ιανουαρίου 2020, 11:15

    Στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) λειτουργεί από το 1982 συνεργείο Τηλεπικοινωνιών και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων, με περιοχή ευθύνης τις ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό με πτυχία αντίστοιχα αυτών της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συνεπώς συμφωνώ με την εισήγηση του κ.Οικονόμου προτείνω όμως την συμπλήρωσή του ως εξής. Ε : ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για: α. Τον έλεγχο, τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου και υλικού, καθώς και των συστημάτων των δικτύων και γενικά όλου του μηχανογραφικού, διαδικτυακού και επικοινωνιακού εξοπλισμού των Υπηρεσιών της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας όπως και την εποπτεία του γραφείων υποστήριξης πληροφορικής και επικοινωνιών των ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας , Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. β. Τον προσδιορισμό των αναγκών των Υπηρεσιών σε επικοινωνιακό ή πληροφοριακό εξοπλισμό και λογισμικό και την προώθησή τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Επιτελείου Α.Π.Σ. γ. Την λειτουργία εξειδικευμένου εργαστηρίου για την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του τηλεπικοινωνιακού υλικού. δ. Την μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την ανάπτυξη, την επισκευή, την συντήρηση και επίβλεψη των δικτύων και των τερματικών ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας στις ανωτέρω ΠΕ.ΠΥ.Δ ε. Την μελέτη, εφαρμογή, έλεγχο και αποκατάσταση βλαβών της εγκατάστασης του τηλεπικοινωνιακού υλικού του στόλου των Πυροσβεστικών οχημάτων στις ανωτέρω ΠΕ.ΠΥ.Δ. στ. Την εγκατάσταση και επέκταση του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, τη μέριμνα για την τεχνολογική του αναβάθμιση, την εξέλιξη και τη μεταφορά δικτύων και ενεργού εξοπλισμού σε περιπτώσεις μεταστέγασης υπηρεσιών στις ΠΕ.ΠΥ.Δ αρμοδιότητάς του. ζ. Την επίβλεψη και την πρόταση προς την Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης, νέων τηλεφωνικών γραμμών και κέντρων στις ανωτέρω ΠΕ.ΠΥ.Δ. η. Τη μέριμνα για την ενημέρωση, επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού των Υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων. θ. Την καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων δεδομένων που διαθέτουν.