• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΓΠΠ' | 13 Ιανουαρίου 2020, 12:26

    Προτείνεται η εν λόγω αλλαγή:O Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης, ορίζεται με απόφαση του ΓΓ και δύναται να προέρχεται από το ένστολο προσωπικό ή από το πολιτικό προσωπικό της ΓΓΠΠ. ζ. Ο Προϊστάμενος ΓΔΟΥ, εφόσον προέρχεται από ένστολο προσωπικό, συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων Δ/νσεων της ΓΔΟΥ, εφόσον προέρχονται και εκείνοι από το ένστολο προσωπικό και από το ίδιο με αυτόν Σώμα και γνωματεύει ή αξιολογεί στις εκθέσεις που συντάσσουν εκείνοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση όπου οι Προϊσταμένων Δ/νσεων προέρχονται από με αυτόν διαφορετικό Σώμα ή από το πολιτικό προσωπικό της ΓΓΠΠ, οι εκθέσεις αξιολόγησης θα συντάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα κατόπιν εισήγησης του Προϊστάμενου ΓΔΟΥ. Στην περίπτωση όπου ο Προϊστάμενος ΓΔΟΥ προέρχεται από το πολιτικό προσωπικό, συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταμένων Δ/νσεων της, εφόσον και εκείνοι προέρχονται από πολιτικό προσωπικό και εισηγείται στον ΓΓΠΠ για την αξιολόγηση Προϊσταμένων Δ/νσης που προέρχονται από ένστολο προσωπικό.