• Σχόλιο του χρήστη 'ΤΣΑΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ' | 13 Ιανουαρίου 2020, 14:39

    1. Στο άρθρο 85 να προστεθεί παρ. 9 και να διαγραφεί το εδ. (στ) της παρ. 7 του άρθρου 85 ως εξής: «9. Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας, το οποίο διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: Α. Τμήμα Πυροσβεστικών Διατάξεων και Κανονισμών. Β. Τμήμα Μέσων και Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Γ. Τμήμα Στατιστικής Επεξεργασίας και Ανάλυσης Πυροπροστασίας.». 2. Οι αρμοδιότητες της νέας παρ. 9 του άρθρου 85 της Διεύθυνσης Προληπτικής Πυροπροστασίας και να διαγραφεί το κεφ. (Γ) του άρθρου 85 ως εξής: «9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. Την κατάρτιση και τεχνική επεξεργασία των σχεδίων πυροσβεστικών διατάξεων και κανονισμών πυροπροστασίας καθώς και τη μέριμνα για την έκδοση και δημοσίευσή τους. β. Τη μέριμνα για τη συμμετοχή εκπροσώπων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, σε ομάδες εργασίας άλλων Υπουργείων και Φορέων, με σκοπό την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και λοιπών νομοθετημάτων, που αφορούν στην πυρασφάλεια επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την πυροπροστασία και την παροχή τεχνικής βοήθειας, πληροφοριών και συμβουλών προς αυτούς. γ. Την κωδικοποίηση και την έκδοση της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και τη διαρκή ενημέρωσή της σε συνεργασία με τα Τμήματα Γραμματείας Αρχείου και Τύπου, Επικοινωνίας και Εκδόσεων. δ. Την παρακολούθηση της νομοθεσίας πυροπροστασίας ευρωπαϊκών και άλλων χωρών και την ενημέρωση επί των εκάστοτε εκδιδομένων οδηγιών, αποφάσεων, κανονισμών κλπ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών, καθώς και τη μέριμνα για την απαραίτητη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα. ε. Την παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής της νομοθεσίας πυρασφάλειας και την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων διαταγών για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες του Σώματος. στ. Την κατάρτιση και υποβολή ερωτημάτων σε άλλα συναρμόδια Υπουργεία, για την παροχή διευκρινίσεων και την παροχή απόψεων στο Δικαστικό Τμήμα για τις προσφυγές επί θεμάτων πυροπροστασίας στα Διοικητικά Δικαστήρια. ζ. Τη μέριμνα για την επεξεργασία, εκτύπωση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και λοιπών εντύπων, αναφορικά με την πρόληψη πυρκαγιών καθώς και για κάθε άλλη μορφή εκπαίδευσης, ενημέρωσης Φορέων και κοινού, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ η. Τη διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες συναρμόδιων αρχών και Φορέων σε ζητήματα πυροπροστασίας, εφόσον επιτρέπεται από τις Υπηρεσιακές ανάγκες. Β. ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. Τη συγκέντρωση, μελέτη και αξιοποίηση ξένων προτύπων, κυρίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τις προδιαγραφές των μέσων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας. β. Τη συμμετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές του εκάστοτε αρμόδιου για την εκπόνηση εθνικών προτύπων πυροπροστασίας φορέα. γ. Τη συνεργασία με εργαστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν δοκιμές υλικών και μέσων πυροπροστασίας και να χορηγούν σχετικά έγγραφα πιστοποίησης. δ. Την εισήγηση για τη συγκρότηση Επιτροπών, αποτελούμενων από Αξιωματικούς, κυρίως από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα, προς αξιολόγηση των αιτημάτων για την αποδοχή νέων κατασβεστικών υλικών και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, κατά τη διαδικασία εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, στο στάδιο της έγκρισης της μελέτης και χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, για αποκλειστική εσωτερική χρήση από τα γραφεία πυρασφάλειας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ενημέρωση των λοιπών Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος. ε. Την παροχή τεχνικής βοήθειας, πληροφοριών και συμβουλών επί προτύπων πυροπροστασίας στους εκπροσώπους Πυροσβεστικού Σώματος, που συμμετέχουν σε επιτροπές διϋπουργικού χαρακτήρα για τη σύνταξη κανονισμών πυροπροστασίας. στ. Τη συνεχή παρακολούθηση και μελέτη κανονισμών πυροπροστασίας άλλων χωρών, τη συνεργασία με αυτές στη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων και την αξιοποίηση νέων μεθόδων επιστημονικής έρευνας. Γ. ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για: α. Την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων πυροπροστασίας της ετήσιας δραστηριότητας των γραφείων πυρασφάλειας των Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος και τη συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση με τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών, για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συμπερασμάτων προς υλοποίηση των ανωτέρω. β. Την υποβολή προτάσεων και την έκδοση των αναγκαίων διαταγών για βελτίωση του συστήματος συλλογής, καταγραφής και καταχώρησης στους στατιστικούς πίνακες, κατά τρόπο που θα εξυπηρετείται και ο τομέας προληπτικής πυροπροστασίας. γ. Τη διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τη διαμόρφωση της ακολουθητέας τακτικής και την αναμόρφωση της νομοθεσίας πυρασφαλείας στον τομέα προληπτικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των στατιστικών δεδομένων. δ. Την παρακολούθηση των εξελίξεων της Στατιστικής Επιστήμης και την αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων εκμετάλλευσης των στατιστικών δεδομένων.».