• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Γ. Μπάλσης' | 13 Ιανουαρίου 2020, 16:33

    Παρ. 3Α. Να διορθωθεί η αναγραφόμενη εκ παραδρομής περίοδος ισχύος του ΣΕΠΑΛ. Επίσης να προβλεφθεί έβδομο Τομεακό, Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο με τίτλο: ζζ. Ανάπτυξης Επιχειρησιακών και Λοιπών Οργανωτικών Λειτουργιών». Παρ.4η: Να προβλεφθεί-προστεθεί Τμήμα πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, με αρμοδιότητες ανάλογες των Τμημάτων Αξιωματικών και Πυρονόμων καθώς και Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, ειδικά για το πυροσβεστικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων. Παρ.9: να προστεθεί παράγραφος 9 για την Τεχνική Υπηρεσία του Σώματος, ως εξής: «9. Τεχνική Υπηρεσία. Είναι Αρμόδια για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών καθώς και για την εκτέλεση αυτών, συντήρηση, υλοποίηση και επίβλεψη των κάθε είδους τεχνικών έργων των πυροσβεστικών εγκαταστάσεων, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους καθώς και τον έλεγχο εν γένει των εγκαταστάσεων αυτών. Οι αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων».