• Σχόλιο του χρήστη 'Δώρα Παπαδοπούλου' | 16 Σεπτεμβρίου 2016, 11:55

    Το γεγονός πως οι Γ λόγοι αποκλεισμού του Μέρους ΙΙΙ (σελίδα 6) αναφέρονται σε περιπτώσεις στις οποίες ΜΠΟΡΕΙ να αποκλείονται οικονομικοί φορείς, σημαίνει πως π.χ. σε έναν ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ έχουμε τη δυνατότητα να μην τους αναφέρουμε καθόλου ή ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να τους αναφέρουμε σε κάθε περίπτωση, απλώς μας δίνεται η δυνατότητα να ΜΗΝ αποκλείσουμε οικονομικούς φορείς για τους οποίους συντρέχουν οι εν λόγω λόγοι αποκλεισμού;