• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Βαμβάκος Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.' | 8 Οκτωβρίου 2022, 22:15
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου α, ως εξής: "Η σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με εναέρια ιδιωτικά μέσα και προσωπικό, ήτοι μέλη πληρώματος (χειριστές, τεχνικούς, διασώστες, μηχανοσώστες), ορειβάτες και υγειονομικό προσωπικό, σύμφωνα με την πιστοποίηση, τα προσόντα και τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8. Αιτιολογικό: Όπως σε προηγούμενο σχόλιο, εκτιμάται αναγκαία η συμπερίληψη Μηχανοσωστών στα μέλη πληρώματος , όπως και η χρήση της λέξης "ήτοι", αντί της υφιστάμενης "ιδίως", για αποφυγή αμφιβολιών και ερωτημάτων, καθώς και για πληρότητα εγγράφου. Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου γ ως εξής: "Η πρόσληψη πιστοποιημένου προσωπικού έρευνας και διάσωσης με τα προσόντα του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8, ήτοι, μελών πληρώματος, χειριστών, τεχνικών, μηχανοσωστών, διασωστών, ορειβατών, υγειονομικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού υποστήριξης, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Π.Σ. που δεν δύναται να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο πυροσβεστικό, ιπτάμενο, τεχνικό και λοιπό προσωπικό. Αιτιολογικό: Για την συμπερίληψη "Μηχανοσωστών" και τη λέξη "ήτοι", ως προηγούμενο σχόλιο. Επίσης, εισέρχεται η έννοια του «λοιπού προσωπικού υποστήριξης», καθώς εκτιμάται απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος και πρέπει να μνημονεύεται. Προτείνεται τροποποποίηση της παραγράφου 2, ως εξής: "2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 1, η παροχή έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Π.Σ., τελούν τελεί υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, συντονισμό και εποπτεία του Π.Σ.." Αιτιολογικό: Στην παράγραφο 2 του Άρθρου 10, εισέρχεται η λέξη «παροχή» όπως και η φράση «σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Π.Σ», με σκοπό την αποφυγή αμφιβολιών αναφορικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων, όπως επίσης και για την γενικότερη πληρότητα του κειμένου.