Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις

1. Για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρη υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΕΕΔ), η ημερομηνία της οποίας καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 9, δύναται να εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου Κλάδου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Π.Σ.:
α) Η σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με εναέρια ιδιωτικά μέσα και προσωπικό, ιδίως μέλη πληρώματος, χειριστές, τεχνικούς, διασώστες, ορειβάτες και υγειονομικό προσωπικό, σύμφωνα με την πιστοποίηση, τα προσόντα και τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8.
β) Η σύναψη συμβάσεων για τη μίσθωση των αναγκαίων εναέριων μέσων έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8.
γ) Η πρόσληψη πιστοποιημένου προσωπικού έρευνας και διάσωσης με τα προσόντα του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8, ιδίως μελών πληρώματος, χειριστών, τεχνικών, διασωστών, ορειβατών, υγειονομικού προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Π.Σ. που δεν δύναται να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο πυροσβεστικό, ιπτάμενο, τεχνικό και λοιπό προσωπικό. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, δυνάμενος να παραταθεί πέντε (5) φορές κατ’ ανώτατο όριο, με ανώτατη συνολική διάρκεια εξήντα (60) μηνών, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., σε περίπτωση υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα του άρθρου 8. Στην απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. εξειδικεύονται οι υφιστάμενες ανάγκες, ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για την κάλυψή τους και η διάρκεια της παράτασης.
δ) Η εξειδίκευση των υφιστάμενων αναγκών, οι ειδικότητες και ο απαιτούμενος αριθμός χειριστών και λοιπού πιστοποιημένου προσωπικού για την κάλυψή τους, ο αριθμός των αναγκαίων εναέριων μέσων, ο χρόνος διάρκειας κάθε επιμέρους σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 1, η έρευνα και διάσωση τελούν υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, συντονισμό και εποπτεία του Π.Σ..

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 22:15 | Ιωάννης Βαμβάκος Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου α, ως εξής:
  «Η σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με εναέρια ιδιωτικά μέσα και προσωπικό, ήτοι μέλη πληρώματος (χειριστές, τεχνικούς, διασώστες, μηχανοσώστες), ορειβάτες και υγειονομικό προσωπικό, σύμφωνα με την πιστοποίηση, τα προσόντα και τις προδιαγραφές του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8.
  Αιτιολογικό: Όπως σε προηγούμενο σχόλιο, εκτιμάται αναγκαία η συμπερίληψη Μηχανοσωστών στα μέλη πληρώματος , όπως και η χρήση της λέξης «ήτοι», αντί της υφιστάμενης «ιδίως», για αποφυγή αμφιβολιών και ερωτημάτων, καθώς και για πληρότητα εγγράφου.
  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου γ ως εξής:
  «Η πρόσληψη πιστοποιημένου προσωπικού έρευνας και διάσωσης με τα προσόντα του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8, ήτοι, μελών πληρώματος, χειριστών, τεχνικών, μηχανοσωστών, διασωστών, ορειβατών, υγειονομικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού υποστήριξης, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Π.Σ. που δεν δύναται να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο πυροσβεστικό, ιπτάμενο, τεχνικό και λοιπό προσωπικό.
  Αιτιολογικό: Για την συμπερίληψη «Μηχανοσωστών» και τη λέξη «ήτοι», ως προηγούμενο σχόλιο. Επίσης, εισέρχεται η έννοια του «λοιπού προσωπικού υποστήριξης», καθώς εκτιμάται απαραίτητο για τη λειτουργία του συστήματος και πρέπει να μνημονεύεται.
  Προτείνεται τροποποποίηση της παραγράφου 2, ως εξής:
  «2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 1, η παροχή έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Π.Σ., τελούν τελεί υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, συντονισμό και εποπτεία του Π.Σ..»
  Αιτιολογικό: Στην παράγραφο 2 του Άρθρου 10, εισέρχεται η λέξη «παροχή» όπως και η φράση «σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Π.Σ», με σκοπό την αποφυγή αμφιβολιών αναφορικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων, όπως επίσης και για την γενικότερη πληρότητα του κειμένου.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2022, 07:59 | ΔΝ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα μπορούσε να περιλαμβάνονται εξειδικευμένες μεταβατικές διατάξεις και συγκεκριμένα τα εξής:
  – πρόβλεψη για άμεση κρατική ή άλλη(Τ.Α./ΕΣΠΑ) χρηματοδότηση με φορέα εφαρμογής κάποια ονοματισμένη αρχική υπηρεσία του ΠΣ για: άμεση δημιουργία αρχικής ομάδας-πιλότου ( δημιουργία τεχνογνωσίας, εκπαίδευσής της στο εξωτερικό και σε επιχειρήσεις, και υλικών/ αρχικής απαραίτητης υποδομής της)
  – ειδικές προκηρύξεις με κίνητρα για άμεση μετάταξη από άλλες υπηρεσίες προσωπικού που έχει τα προσόντα+ προτέρα πραγματική εμπειρία ιδίως στην διάσωση σε κάθετο πεδίο. Να χρηματοδοτεί επιπρόσθετα για το ΠΣ από Κρατ. προυπολογισμό του κόστους μισθοδοσίας και δημιουργίας τεχνογνωσίας /εκπαίδευσης και αρχικού εξοπλισμού) μιας τέτοιας ομάδας με μετατάξεις.
  – Να τοποθετηθεί αρχικά (ως την εκπόνηση του σχεδίου και την έκδοση ΠΔ) σε κάποια ονοματισμένη υφιστάμενη δομή αυτή η ομάδα και όσοι συγκεκριμένα προβλέπεται ότι θα προσληφθούν με συμβάσεις έργου με απόφαση αρχηγού ΠΣ

 • 27 Σεπτεμβρίου 2022, 18:48 | Γιώργος Γ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Δυστυχώς έπρεπε να θυσιαστεί ένας ακόμα άνθρωπος ώστε να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη απο έναν μηχανισμό εναέριας διάσωσης, η δημιουργία αυτού του μηχανισμού ας ελπίσουμε ότι δεν θα καλύψει συντεχνιακές πελατειακές σχέσεις αλλά θα επανδρωθεί από μόνιμο προσωπικό με εκπαίδευση στα πρότυπα της ΜΕΕΔ της ΠΑ και τα κριτήρια προλήψεις θα είναι αξιοκρατικά και σε καμία περίπτωση όπως της ΕΜΟΔΕ που περάσανε άτομα με χρόνο στο 1000αρι 5-6-7 λεπτά