• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Κλέτσας' | 25 Αυγούστου 2010, 12:58

    Ασχέτως της καθαρά τεχνικής συζήτησης επί των προδιαγραφών του Hardware & Software που έχει ζητηθεί, χρήσιμο θα ήταν να συζητηθεί η Διακήρυξη ένα βήμα πιο πριν, δηλαδή στη φάση της ανάλυσης των αναγκών του ΑΣΕΠ. Γενικά τα οφέλη που αναζητούνται από την υιοθέτηση τεχνολογιών υποδομής Cloud Computing / Virtualization είναι τα εξής: - Η μείωση του πλήθους των φυσικών εξυπηρετητών (servers) και του κόστους (ρεύμα, ψύξη, χώρος, κλπ.) που προκύπτει από το πλήθος - Η επίτευξη διατάξεων υψηλής διαθεσιμότητας - Η απλοποίηση των διαδικασιών εφεδρείας και επιχειρησιακής συνέχειας - Η βέλτιστη (από πλευράς αποδοτικότητας πόρων) χρήση της υπολογιστικής ισχύς - Η παροχή υποδομών που θα επιτρέπουν την τάχιστη ανταπόκριση των τμημάτων πληροφορικής στις επιχειρησιακές ανάγκες. Επιπλέον (όπως περιγράφεται στα παραρτήματα A, B & C της Διακήρυξης): - Η μείωση του πλήθους των φυσικών εξυπηρετητών είναι οριακή καθώς η υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή αποτελείται από 20 φυσικούς εξυπηρετητές, ενώ ζητούνται 17 καινούργιοι - Κάποιες υπηρεσίες υποστηρίζονται ήδη από διατάξεις εφεδρείας - Δεν περιγράφεται κάποια λογική δημιουργίας διαδικασιών επιχειρησιακής συνέχειας Συνεπώς, με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη δεν είναι ξεκάθαρη η ωφέλεια που προκύπτει για το ΑΣΕΠ από τη δημιουργία αυτόνομης υποδομής Cloud Computing αυτού του μεγέθους. Είναι σαφές ότι οι υποδομές Cloud είναι προτιμητέες για οργανισμούς μεσαίου – μεγάλου μεγέθους καθώς συνδυάζουν αυξημένα επιχειρησιακά οφέλη με μειωμένο κόστος. Επιπλέον, και στο δικτυακό επίπεδο η ταχύτητα τοπικού δικτύου 1 Gbps που επιθυμεί το ΑΣΕΠ με τη συγκεκριμένη διακήρυξη είναι σαφώς «καλύτερη» από την ταχύτητα 100Mbps που ήδη διαθέτει, αλλά, και πάλι, δε δικαιολογείται τέτοια αναβάθμιση από τη χρήση του δικτύου που κάνουν τώρα ή θα κάνουν μεσοπρόθεσμα οι υπάλληλοι της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Θα πρότεινα, λοιπόν, την καλύτερη ανάλυση των αναγκών μέσω τη διενέργεια μιας μελέτης αναγκών - σκοπιμότητας που θα αποσκοπεί στην ανάλυση των αναγκών του ΑΣΕΠ σε πληροφοριακά συστήματα, στη σύγκριση διαφορετικών υποδομών (Cloud vs. Silo) και στο σχεδιασμό της βέλτιστης αρχιτεκτονικής. Μια τέτοια μελέτη θα βοηθούσε στη δημιουργία ισορροπημένων υποδομών με γνώμονα την βέλτιστη σχέση κόστους – ωφέλειας. Γιατί το κόστος υιοθέτησης μιας τεχνολογίας αιχμής(cloud computing) καλό είναι να το επωμίζονται εκείνοι που μετά από ισχυρές ενδείξεις (ανάλυση αναγκών-σκοπιμότητας) θα καρπωθούν και αντίστοιχα οφέλη.