• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΑΡΗΣ' | 25 Αυγούστου 2010, 17:21

    • Ένα γενικό σχόλιο είναι ότι το έργο είναι προσανατολισμένο περισσότερο στην προμήθεια υποδομών (και μάλιστα σε τεχνολογίες cloud) και όχι στις υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών. Οι όποιες υπηρεσίες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού κρίνονται αποσπασματικές, καθώς αναφέρονται σε πιλοτικές εφαρμογές ή μετατροπές εφαρμογών σε νέες τεχνολογίες. Πρόκειται για μία ακόμη διακήρυξη προμήθειας κατεξοχήν εξοπλισμού, η οποία δεν πρόκειται να επιλύσει τα όποια προβλήματα καθημερινής λειτουργίας του ΑΣΕΠ από μόνη της αν δεν συνοδευτεί από ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων εφαρμογών. • Σε σχέση με τις υπερβολικά χαμηλές προσφερόμενες τιμές, θα πρέπει να μπει το όριο του 85% median των οικονομικά αποδεκτών προσφορών και όχι ασαφώς να κρίνονται οι υπερβολικά χαμηλές προσφερόμενες τιμές. • Στην Σελίδα 142, του Παραρτήματος Β, θα πρέπει να απαλειφτεί η απαίτηση RAID4 στην προδιαγραφή 29: Να υποστηρίζει επίπεδα RAID 1, 5, 6. • Παρακαλώ διευκρινίστε αν η απαιτούμενη ποσότητα για την Βάση Δεδομένων, τα σχετικά options και το Λογισμικό Application Server αναφέρεται σε cpu socket license ή σε cpu core license. • Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι εξαιρετικά σύντομο (3 μήνες), γεγονός που θέτει υψηλό ρίσκο για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επισημαίνουμε ότι μόνο για τη φάση Β (Προμήθεια Εξοπλισμού & Έτοιμου Λογισμικού) απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 2 μήνες για την ολοκλήρωσή της.