• Σχόλιο του χρήστη 'Blue Onar LTD' | 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:16

    Με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί σήμερα ο Κανονισμός, οι παραχωρησιούχοι αποστερούνται από κάθε επιχειρηματική αυτοτέλεια, ωστόσο καλούνται να προβούν σε μια μείζονος εμβέλειας επένδυση, ενώ μέσα από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, με τη μορφή που είναι δομημένο, τα εμπορικά απόρρητα των παραχωρησιούχων παραδίδονται στον ΟΠΑΠ, ο οποίος έχει έτσι την ευχέρεια να τους ανταγωνίζεται αθέμιτα. πιπλέον, το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, όπως είναι δομημένο, δημιουργεί ένα ιδιότυπο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση παραβίασης νομοθεσίας για τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η επιχειρηματική, δε, αυτοτέλεια των παραχωρησιούχων θίγεται, γιατί μέσα από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, υποχρεώνονται να ανακοινώνουν όλα τα εμπορικά τους απόρρητα, τα οποία περιέρχονται σε γνώση και του ΟΠΑΠ. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού προτείνουμε την επικοινωνία του Πληροφορικού Συστήματος των Παραχωρησιούχων (ΔΣΠ) με το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου διαμέσου του ΚΠΣ, το οποίο όμως δεν θα έχει το δικαίωμα επεξεργασίας της μεταγόμενης πληροφορίας που μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό των παραχωρησιούχων από τον ΟΠΑΠ και επίσης θα διασφαλίζει το απόρρητο των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. Το θέμα των υποχρεώσεων του ΟΠΑΠ από το νόμο θα πρέπει να καλυφθεί από τις εγγυήσεις του άρθρου 6.2 του Κανονισμού και την ελεγκτική αναβάθμιση του ρυθμιστή (ΕΕΕΠ).