Άρθρο 02: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού είναι η διεξαγωγή και εκμετάλλευση Τυχερών Παιγνίων αποκλειστικά και μόνο μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT. H Εκμετάλλευση γίνεται μόνον από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους, με Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα και Παίγνια, σε Πιστοποιημένα Καταστήματα.
2.2 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διασφαλίζουν ότι η λειτουργία, η διεξαγωγή και γενικά η διαχείριση των Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα είναι αξιόπιστη και ασφαλής, συμμορφώνεται προς τη δημόσια τάξη, τις αρχές του δημοσίου συμφέροντος και τις διατάξεις του Κανονισμού. Διασφαλίζουν επίσης ότι, κατά τη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων, τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας για την εγκατάσταση και λειτουργία των Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων, προστατεύονται με τους καταλληλότερους τρόπους τα δικαιώματα των καταναλωτών και οι ευάλωτες κατηγορίες πολιτών, ιδίως οι ανήλικοι.
2.3 Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διεξάγουν τις σχετικές με τα Τυχερά Παίγνια με Παιγνιομηχανήματα δραστηριότητες με τρόπο υπεύθυνο και συνετό, που δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, και δεν επηρεάζει δυσμενώς την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των συναλλαγών.
2.4 Η Πιστοποίηση Καταστήματος αφορά την καταλληλότητα των χώρων, αποκλειστικά και μόνο με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Παραχωρησιούχοι και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης Καταστήματος έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη κάθε προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις άδειας για τη νόμιμη, ασφαλή και σύμφωνη με τους υγειονομικούς κανόνες λειτουργία των Καταστημάτων.
2.5 Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα, σύστημα ή/και εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται από τον Φορέα Εκμετάλλευσης και τους Παραχωρησιούχους για τη διεξαγωγή, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας Τυχερών Παιγνίων, τοποθετείται στον χώρο που προσδιορίζεται από την πιστοποίησή του. Κάθε μετακίνηση από τον χώρο αυτό για οποιονδήποτε λόγο, πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π και με τη διαδικασία που αυτή ορίζει. Τυχόν μετακίνηση που συντελείται χωρίς την έγκριση αυτή, οδηγεί στην αυτόματη απώλεια της πιστοποίησης του Παιγνιομηχανήματος, του συστήματος ή/και του εξοπλισμού που μετακινήθηκε.
2.6 Κάθε Πιστοποιημένο Παιγνιομηχάνημα που αποσύρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 36 του Κανονισμού, τίθεται σε ένα από τα καθεστώτα που προβλέπει το άρθρο αυτό και σηματοδοτείται και παρακολουθείται ανάλογα από την Ε.Ε.Ε.Π. Η κατοχή, διαχείριση, λειτουργία ή, με οποιονδήποτε τρόπο, διάθεση Πιστοποιημένου Παιγνιομηχανήματος, το οποίο έχει αποσυρθεί, χωρίς αυτό να έχει τεθεί σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 36 και να φέρει το σχετικό σήμα, απαγορεύεται.
2.7 Τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό έγγραφα διακινούνται κατ’ αρχήν σε έντυπη μορφή (με χαρτί). Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την τρέχουσα λειτουργία της, μπορεί να υιοθετήσει ηλεκτρονικό τρόπο διακίνησης.
2.8 Τα ποσά των προβλεπομένων στον Κανονισμό τελών και παραβόλων καθορίζονται με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 10 του άρθρου 50 του ν. 4002/11 (Α 180) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2.9 Σε περίπτωση απαγόρευσης της Εκμετάλλευσης ή ανάκλησης της Πιστοποίησης Παιγνίων, Παιγνιομηχανημάτων, Καταστημάτων, Κατασκευαστών, Εισαγωγέων ή Τεχνικών, καθώς και στην περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εκμετάλλευσης για οποιονδήποτε λόγο, τέλη και παράβολα που έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό, δεν επιστρέφονται.
2.10 Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της, μπορεί να διασταυρώνει, συνολικά ή δειγματοληπτικά, την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισμού.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:20 | Τόκας Γιώργος

  Μια τελευταία παρατήρηση σχετικά με την Ιταλία.
  Η γείτονική χώρα ΕΙΧΕ την κατηγορία των AWP ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ VLT και ελεγχόταν (και ελεγχεται) από την AAMS.
  Ο αριθμός των VLT οριοθετήθηκε ως ΠΟΣΟΣΤΟ επί των λειτουργούντων AWP στη Ιταλική επικράτεια (αν δεν κάνω λάθος 12,5% επί του αριθμού των AWPs). Να σημειώσω ότι εκτός από την κάρτα παίκτη οι απαιτήσεις για την λειτουργεία των AWP ήταν περίπου ίδιες με αυτές των VLT με την διαφορά ότι προβλεπόταν ή όχι σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία μεταξύ μηχανών και κεντρικού συστήματος.
  Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα των τεχνικών Β. Ελλάδας (http://www.union-games.gr)στα προηγύμενα νέα.

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 12:16 | Blue Onar LTD

  Με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί σήμερα ο Κανονισμός, οι παραχωρησιούχοι αποστερούνται από κάθε επιχειρηματική αυτοτέλεια, ωστόσο καλούνται να προβούν σε μια μείζονος εμβέλειας επένδυση, ενώ μέσα από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, με τη μορφή που είναι δομημένο, τα εμπορικά απόρρητα των παραχωρησιούχων παραδίδονται στον ΟΠΑΠ, ο οποίος έχει έτσι την ευχέρεια να τους ανταγωνίζεται αθέμιτα.

  πιπλέον, το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, όπως είναι δομημένο, δημιουργεί ένα ιδιότυπο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση παραβίασης νομοθεσίας για τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

  Η επιχειρηματική, δε, αυτοτέλεια των παραχωρησιούχων θίγεται, γιατί μέσα από το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, υποχρεώνονται να ανακοινώνουν όλα τα εμπορικά τους απόρρητα, τα οποία περιέρχονται σε γνώση και του ΟΠΑΠ. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού προτείνουμε την επικοινωνία του Πληροφορικού Συστήματος των Παραχωρησιούχων (ΔΣΠ) με το Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου διαμέσου του ΚΠΣ, το οποίο όμως δεν θα έχει το δικαίωμα επεξεργασίας της μεταγόμενης πληροφορίας που μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό των παραχωρησιούχων από τον ΟΠΑΠ και επίσης θα διασφαλίζει το απόρρητο των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. Το θέμα των υποχρεώσεων του ΟΠΑΠ από το νόμο θα πρέπει να καλυφθεί από τις εγγυήσεις του άρθρου 6.2 του Κανονισμού και την ελεγκτική αναβάθμιση του ρυθμιστή (ΕΕΕΠ).

 • 10 Δεκεμβρίου 2012, 10:12 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο nikos tsaoysogloy.
  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τα σχόλιά σας

 • 9 Δεκεμβρίου 2012, 22:53 | Χριστινα Δημητρακοπούλου

  Προτείνω αντί για την έγκριση της μετακίνησης πιστοποιημένου παιγνιομηχανήματος από την Ε.Ε.Ε.Π., να γίνεται ενημέρωση αυτής.

 • 9 Δεκεμβρίου 2012, 20:28 | nikos tsaoysogloy

  καλησπερα περιμενα βεβαιως περισοτερη συμετοχη στην διαδικασια αυτηαλλα βλεπετε τοσα χρονια απραξιας τοσα χρονια σιωπης εφεραν πολους απο τον κλαδοστην αποχη και την παραιτησι κυριοι της επιτροπης ακουστε στον κλαδο υπηρχαν ανθρωποι που εκαναν χιλιαδες θεσεις εργασιας χρονια τωρα στο χαζοκουτιακουμε για αναπτηξη και τιποτα δεν γινεταιολα αυτα τα 10 χρονια δισεκατομυρια ευρω εφυγαν για φορολογικους παραΔΕΙΣΟΥς εδω εμεινεμονον ησκονη τους και τα σχισμενα κουπονια τολμηστε λοιπον σκεφτειτε καιλιγο ελληνικα χιλιαδες νεοι θα δουλεψουν μαγαζια εργαστηρια θαπαρουν ζωη και στην τελικη πολλα λεφτα θα μενουν εδω βεβαιως με ελενχο με φορους προς το δημοσιο,απο την αλλη ο λαος ειναι αφραγγος βρειτε τον τροπο να ξαναπαρει εμπρος ο κλαδος στο τελοςολοι θα εχουν κατι να λαβαινουν.

 • 8 Δεκεμβρίου 2012, 16:23 | Χριστινα Δημητρακοπούλου

  Στην παράγραφο 2 γίνεται μνεία περί αρχών δημοσίου συμφέροντος στις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι. Πρέπει να διευκρινιστεί και να αναφερθούν αναλυτικά οι υπόψη αρχές δημοσίου συμφέροντος.

 • 8 Δεκεμβρίου 2012, 10:32 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ.
  Θα μιλήσουμε με την AAMS.
  Ευχαριστούμε.

 • 8 Δεκεμβρίου 2012, 10:40 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Η άποψη έχει καταγρααφεί
  Ευχαριστούμε.

 • 6 Δεκεμβρίου 2012, 09:46 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

  Στην Ιταλία με την εισαγωγή των VLT στην αγορα η αρμοδια επιτροπή για όλα αυτά τα θέματα η AAMS ( εδώ έχουμε ακριβώς αντίστοιχη την ΕΕΕΠ )
  φροντισε και επεβαλε στίς εταιρείες που κάνανε εισαγωγή τα VLT για servis να χρησιμοποηθούν αποκλειστικά και μόνο Ιταλικές εταιρείες και Ιταλοί τεχνικοί.Μία δεύτερη ενέργεια που εκανε για να διατηρήσει τις Ιταλικές κατσκευαστικές εταιρείες στο χώρο των παιχνιδιών καί για να μη χαθούν θέσεις εργασίες ,καθιερωσε και την κατηγορία παιχνιδιών με χαμηλο κερδος maximun κερδος 150 ευρό με αποτέλεσμα να εχει δουλειά για ολους και το κράτος να εχει έσοδα.
  Κύριε προεδρε εσεις σκεφτεσται να πράξετε κάτι ανάλογο ;. Καί η Ιταλία ανήκει στην Ε.Ε.

 • 5 Δεκεμβρίου 2012, 23:45 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΝΟΜΗΜΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (AWP).ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΘΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ.ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΚΑΙ ΤΑ 35.000 VLTs ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΣΤΗΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΕΦ ΟΣΟΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ AWP.ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΕΔΩ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΛΑΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ κ.ΠΡΟΕΔΡΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 12:05 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

  Στην παράγραφο 3 γίνεται μνεία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διεξάγουν τις σχετικές με τα τυχερά παιχνίδια δραστηριότητες με τρόπο «υπεύθυνο και συνετό». Παρακαλώ να διευκρινισθεί σε τί συνίσταται ο υπεύθυνος και συνετός τρόπος διεξαγωγής των σχετικών με τα τυχερά παιχνίδια δραστηριοτήτων.

 • 4 Δεκεμβρίου 2012, 12:39 | ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

  Στην παράγραφο 2 γίνεται μνεία περί αρχών δημοσίου συμφέροντος, στις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεται ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι. Προτείνω όπως διευκρινισθεί και αναφερθούν αναλυτικά οι υπόψη αρχές δημοσίου συμφέροντος.

 • θεωρώ προδότες και δοσίλογους όσους συμβάλουν στο έγκλημα της διαφθοράς της Ελληνικής κοινωνίας καθιστώντας νόμιμη δραστηριότητα το τζόγο κι ότι αυτός συνεπάγεται.
  Αντί να καταργηθούν και οι ήδη υπάρχουσες μορφές του που διαβρώνουν τη κοινωνία μας καταστρέφοντας οικογένειες και περιουσίες μέσα από καζίνο λαχεία και λοιπά, προσπαθείτε να διαχύσετε στην Ελληνική κοινωνία το μικρόβιο της απληστίας και της επιπολαιότητας χάρη του κέρδους κάποιων.ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΑΣ

 • 22 Νοεμβρίου 2012, 11:08 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΜΑΓΛΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
  Η διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών είναι μία πραγματικότητα σε όλες τις κοινωνίες. Η επιλογή που έχουν τα Κράτη είναι αν αυτά θα διεξάγονται νόμιμα και με κανόνες, ώστε να προστατεύεται το κοινό, οι ανήλικοι και οι παίκτες, ή παράνομα με τις γνωστές συνέπειες. Οι απαγορεύσεις δεν είναι πάντα η λύση. Τα θέματα ορισμένες φορές είναι πιο πολύπλοκα. Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι κατά την περίοδο της ποτοαπαγόρευσης στις ΗΠΑ, η κατανάλωση αλκοόλ ξεπέρασε κάθε προηγούμενο -και μάλιστα αλκοόλ κακής ποιότητας- με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ενώ παράλληλα αυξήθηκε κατακόρυφα η εγκληματικότητα.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Επειδή πιστεύω ότι τα τυχερά παιχνίδια διαλύουν την προσωπικότητα και υποβαθμίζουν γενικά την κοινωνία των ανθρώπων παρασύροντας τους νέους και όχι μόνον, σε χάσιμο πολύτιμου χρόνου και σε διαδικασίες και ενέργειες αντιπαραγωγικές, προτείνω να απαγορευτεί η χρήση αυτών των μηχανιμάτων και φυσικά οποιασδήποτε μορφής διαφήμιση τους.
  Αθανάσιος Μαγλαράς
  Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Λάρισας