• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ' | 14 Απριλίου 2015, 08:53

    Μόνο το (β) να περιοριστεί η κατά τα ανωτέρω δυνατότητα των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, μόνο σε περιπτώσεις που η έλλειψη ή άλλα σφάλματα είναι εμφανή και όχι απλώς προφανή (π.χ. μόνο διευκρίνιση υποβληθέντων και όχι για συμπλήρωση με νέα έγγραφα/πληροφορίες) γιατί η εμπειρία έχει καταδείξει ότι η συμπλήρωση, η αποσαφήνιση ή ολοκλήρωση ελλιπών ή λανθασμένων πληροφορίες καταστρατηγούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας