ΘΕΜΑ 1: Συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς.

Θεωρείτε σκόπιμο, με την πράξη ενσωμάτωσης:
(α) να προβλεφθεί η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις πληροφορίες που είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, εντός εύλογης προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων απολύτως των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας ή
(β) να περιοριστεί η κατά τα ανωτέρω δυνατότητα των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, μόνο σε περιπτώσεις που η έλλειψη ή άλλα σφάλματα είναι εμφανή και όχι απλώς προφανή (π.χ. μόνο διευκρίνιση υποβληθέντων και όχι για συμπλήρωση με νέα έγγραφα/πληροφορίες) ή
(γ) να απαγορευθεί τελείως μία τέτοια δυνατότητα των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων;
Σε περίπτωση επιλογής του (α), παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά [με χρήση ελεύθερου κειμένου] τις προτάσεις σας περί:
• της ύπαρξης μηχανισμών για την διασφάλιση της τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και της διαφάνειας της διαδικασίας και
• της εύλογης προθεσμίας για προσκόμιση των επιπλέον πληροφοριών από τους οικονομικούς φορείς.
Διευκρινίσεις: Οι οδηγίες προβλέπουν την δυνατότητα των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις πληροφορίες που είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, εντός εύλογης προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων απολύτως των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Ωστόσο μία τέτοια δυνατότητα μπορεί να μην είναι επιτρεπτή όταν το εθνικό δίκαιο την απαγορεύει ή να είναι επιτρεπτή υπό όρους
Κατά την επιλογή στο θέμα αυτό, οι φορείς θα πρέπει να σταθμίσουν και να λάβουν υπόψη τους τα ενδεχόμενα πλεονεκτήματα από την ενσωμάτωση της δυνατότητας αυτή (π.χ. ενίσχυση ανταγωνισμού λόγω του περιορισμού της απόρριψης προσφορών αποκλειστικά για τυπικούς λόγους), αλλά και τους συναφείς κινδύνους (π.χ. αναφορικά με την ίση μεταχείριση των υποψηφίων και την ενδεχόμενη υπέρμετρη καθυστέρηση της διαδικασίας ανάθεσης).

 • 18 Μαΐου 2015, 11:43 | E.KOULOURIDI

  Προτείνουμε την λύση (β) διότι προκρινoμένης της (α) ,ουσιαστικά επιβραβεύουμε οικονομικούς φορείς που δεν ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε βασικούς όρους της διακήρυξης σε βάρος αυτών που κινήθηκαν στο πλαίσιο που αυτή όριζε.
  Ενώ με την επιλογή (γ) αποκλείουμε παντελώς οικονομικούς φορείς για πλημμέλειες που ουσιαστικά δεν επηρεάζουν την ικανότητα τους για ικανοποίηση της ανάγκης προμήθειας του επιθυμητού προϊόντος ή υπηρεσίας .

 • 8 Μαΐου 2015, 09:36 | P. Somalis

  Θα πρέπει επίσης να υπάρξει απόλυτη σαφήνεια στις διακηρύξεις και θα ήταν ευχής έργον α) η ΕΑΑΔΗΣΥ να δημιουργήσει και να επιβάλλει πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και στις προμήθειες όπως έκανε ήδη για τα έργα και β) οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ να απαντούν στα ερωτήματα των υποψηφίων περί όρων της διακηρύξεως που χρήζουν διευκρινίσεως. Ατυχώς, ακόμη και σε περιπτώσεις διαγωνισμών υψηλότατου προϋπολογισμού, μου έτυχε να μη λάβω καμία απολύτως απάντηση στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

 • 8 Μαΐου 2015, 09:42 | P. Somalis

  Συμφωνώ με το παραπάνω σχόλιο.

 • 14 Απριλίου 2015, 08:53 | ΕΛΕΝΗ

  Μόνο το (β) να περιοριστεί η κατά τα ανωτέρω δυνατότητα των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, μόνο σε περιπτώσεις που η έλλειψη ή άλλα σφάλματα είναι εμφανή και όχι απλώς προφανή (π.χ. μόνο διευκρίνιση υποβληθέντων και όχι για συμπλήρωση με νέα έγγραφα/πληροφορίες) γιατί η εμπειρία έχει καταδείξει ότι η συμπλήρωση, η αποσαφήνιση ή ολοκλήρωση ελλιπών ή λανθασμένων πληροφορίες καταστρατηγούν τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας