• Σχόλιο του χρήστη 'P. Somalis' | 8 Μαΐου 2015, 09:36

    Θα πρέπει επίσης να υπάρξει απόλυτη σαφήνεια στις διακηρύξεις και θα ήταν ευχής έργον α) η ΕΑΑΔΗΣΥ να δημιουργήσει και να επιβάλλει πρότυπα τεύχη διακηρύξεων και στις προμήθειες όπως έκανε ήδη για τα έργα και β) οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ να απαντούν στα ερωτήματα των υποψηφίων περί όρων της διακηρύξεως που χρήζουν διευκρινίσεως. Ατυχώς, ακόμη και σε περιπτώσεις διαγωνισμών υψηλότατου προϋπολογισμού, μου έτυχε να μη λάβω καμία απολύτως απάντηση στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.