• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. Καρλής' | 8 Μαΐου 2015, 12:14

    Το (α) και να μην αφεθεί στην διακριτική ευχέρεια. Αλλά και ο νέος υπεργολάβος θα πρέπει να υπόκειται στην ίδια διαδικασία επαλήθευσης. Θα πρέπει πάντως να αποκλεισθεί η δυνατότητα του κύριου εργολάβου να δηλώσει ότι μετά τον αποκλεισμό του προταθέντος υπεργολάβου δεν θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβο προκειμένου να αποφευχθούν καταστρατηγήσεις των λόγων αποκλεισμού του υπεργολάβου. Προφανώς όμως η υποχρέωση αντικατάστασης υπεργολάβου οδηγεί σε καθυστέρηση της διαδικασίας και υποβολή συμπληρωματικών / εναλλακτικών στοιχείων προσφοράς και πρέπει να προβλέπεται ρητά. Προφανώς η οδηγία δεν δέχεται ότι ο αποκλεισμός του υπεργολάβου αποτελεί και λόγο αποκλεισμού του κυρίου εργολάβου αν και θα μπορούσε αυστηρά να υποστηριχθεί ότι αυτός έχει την ευθύνη επιλογής των συνεργατών – υπεργολάβων και υπόκειται στις συνέπειες της λανθασμένης επιλογής του.