ΕΠΙΛΟΓΗ 11

Σε περίπτωση που είτε καταστεί υποχρεωτική η επαλήθευση αυτή, είτε επιλεγεί από αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα ad hoc, και ανεξάρτητα από την απάντηση στην επιλογή 10, προκύψουν μη υποχρεωτικοί (δυνητικοί) λόγοι αποκλεισμού, η αντικατάσταση του υπεργολάβου:
(α) να αποτελεί υποχρέωση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων που θα επιβληθεί μέσω της πράξης ενσωμάτωσης των Οδηγιών, ή
(β) να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων να εκτιμούν τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις, προβλέποντας στα έγγραφα της σύμβασης τη σχετική υποχρέωση αντικατάστασής του.

Διευκρινίσεις: H εν λόγω επιλογή αφορά μόνο στους μη υποχρεωτικούς (δυνητικούς) λόγους αποκλεισμού, καθώς σε περίπτωση επαλήθευσης της συνδρομής υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο του υπεργολάβου, η αντικατάστασή του είναι υποχρεωτική και δεν
τίθεται ζήτημα επιλογής.

  • 8 Μαΐου 2015, 12:14 | Κ. Καρλής

    Το (α) και να μην αφεθεί στην διακριτική ευχέρεια. Αλλά και ο νέος υπεργολάβος θα πρέπει να υπόκειται στην ίδια διαδικασία επαλήθευσης. Θα πρέπει πάντως να αποκλεισθεί η δυνατότητα του κύριου εργολάβου να δηλώσει ότι μετά τον αποκλεισμό του προταθέντος υπεργολάβου δεν θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβο προκειμένου να αποφευχθούν καταστρατηγήσεις των λόγων αποκλεισμού του υπεργολάβου. Προφανώς όμως η υποχρέωση αντικατάστασης υπεργολάβου οδηγεί σε καθυστέρηση της διαδικασίας και υποβολή συμπληρωματικών / εναλλακτικών στοιχείων προσφοράς και πρέπει να προβλέπεται ρητά. Προφανώς η οδηγία δεν δέχεται ότι ο αποκλεισμός του υπεργολάβου αποτελεί και λόγο αποκλεισμού του κυρίου εργολάβου αν και θα μπορούσε αυστηρά να υποστηριχθεί ότι αυτός έχει την ευθύνη επιλογής των συνεργατών – υπεργολάβων και υπόκειται στις συνέπειες της λανθασμένης επιλογής του.