• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 14 Ιανουαρίου 2019, 15:22

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του σχεδίου απόφασης της ΕΕΕΠ «Ρύθμιση Θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: «Κανονισμός Καζίνο», τα Καζίνο Λουτρακίου, Ρίο, Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας προέβησαν στην ανάρτηση σχολίων σχετικών με την «καζινοποίηση της χώρας λόγω της εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ως προς την εφαρμογή των κανόνων συμμετοχής στα παίγνια και το «Υπεύθυνο Παιχνίδι», ορισμένα εκ των οποίων θίγουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των καταστημάτων PLAY της ΟΠΑΠ Α.Ε. Οι απόψεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. ως προς τις εν λόγω αναφορές έχουν ως εξής: Επουδενί επιχειρείται καζινοποίηση της χώρας όπως άλλωστε προκύπτει από το σύνολο των διατάξεων του υφιστάμενου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου παρά τις όποιες αιχμές περί του αντιθέτου που καταγράφονται από τα καζίνο Αλεξανδρούπολης, Κέρκυρας, Λουτρακίου και Ρίου, σε κοινό σχόλιό τους, επί των προτεινόμενων διατάξεων του άρθρου 7.2. που αναρτήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου και ώρα 15.13. Τουναντίον με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ν. 4002/2011 που επήλθαν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 5 του ν. 4499/2017 αποδεικνύεται η διαρκής προσπάθεια για την υποστήριξη και επίτευξη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο των εξής στόχων δημοσίου συμφέροντος στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων, ήτοι της βελτίωσης της προστασίας των συμφερόντων των παικτών, της διασφάλισης της διαφάνειας και αξιοπιστίας των παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων και της διοχέτευσης της παικτικής δραστηριότητας σε νόμιμους και εποπτευόμενους παρόχους προκειμένου να περιοριστεί και με την πάροδο του χρόνου να εξαλειφθεί η διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων. Πιο συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 5 του ν. 4499/2017 θεσπίστηκαν τα κάτωθι μέτρα: α) μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT που θα τεθούν σε λειτουργία από την ΟΠΑΠ Α.Ε. από 35.000 σε 25.000 παιγνιομηχανήματα, προκειμένου να περιοριστούν οι ευκαιρίες πρόσβασης σε τυχερά παίγνια και να ρυθμιστεί αποτελεσματικότερα η διοργάνωση και διεξαγωγή τους. β) αυξήθηκε ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT που δύνανται να εγκατασταθούν σε αμιγείς χώρους (Καταστήματα τύπου Β’) κατά μέγιστο σε πενήντα (50) παιγνιομηχανήματα τύπου VLT ανά κατάστημα προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση του συνολικού αριθμού των καταστημάτων αυτών και να περιοριστεί η χωρική διασπορά τους, επομένως να μειωθεί το εύρος της αγοράς παιγνιομηχανηματών τύπου VLT, ώστε να επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες ελέγχου και εποπτείας και γ) αυξήθηκε ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT ανά πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (καταστήματα τύπου ΣΤ’) κατά μέγιστο σε δεκαπέντε (15) παιγνιομηχανήματα τύπου VLT ανά κατάστημα, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των καταστημάτων που πρόκειται να ανοίξουν αλλά και να μειωθεί και ο βαθμός συγκέντρωσής τους στις αστικές περιοχές. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι ουδέν έννομο συμφέρον έχουν τα καζίνο να εγείρουν ζήτημα καζινοποίησης της χώρας αφής στιγμής η αγορά τυχερών παιγνίων που διεξάγεται μέσω παιγνιομηχανημάτων είναι νομίμως θεσπισμένη, έχουν παραχωρηθεί τα αποκλειστικά δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης και υπουργικών αδειών και έχει ήδη καταβληθεί εξ ολοκλήρου από την ΟΠΑΠ Α.Ε. το αναλογούν τίμημα για την απόκτηση των εν λόγω αποκλειστικών δικαιωμάτων. Επίσης, στην αγορά τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και δυνάμει των διατάξεων του εν ισχύ κανονισμού της ΕΕΕΠ (225/2/25.10.2016 απόφαση ΕΕΕΠ) έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα παικτικά όρια αποσκοπώντας στην μέγιστη δυνατή προστασία των παικτών από τις επιβλαβείς συνέπειες της μη λελογισμένης συμμετοχής στα τυχερά παίγνια συμπεριλαμβανομένων φαινομένων εθισμού, κατασπατάλησης χρήματος ή απάτης κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι παίκτες καζίνο χαίρουν της ίδιας προστασίας με τους παίκτες των τυχερών παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και τούτο διότι τρόπος λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΟΠΑΠ ΑΕ και των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων των καζίνο δεν παρουσιάζει ουδεμία ομοιότητα. Σε κάθε περίπτωση η αγορά στην οποία απευθύνονται τα καζίνο είναι διακριτή από εκείνη των καταστημάτων παιγνιομηχανημάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Τέλος σημειώνεται ότι όπως και στα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT της ΟΠΑΠ Α.Ε. έτσι και στα τυχερά παίγνια των καζίνο που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, πρέπει, για λόγους ενιαίας φορολογικής μεταχείρισης, τα κέρδη που πληρώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας να υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.