Άρθρο 01 – ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παρακάτω φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:
Άδεια είναι η άδεια που διαθέτουν επιχειρήσεις για τη λειτουργία καζίνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2206/1994 (Α 62) και του ν.3139/2003 (A 100), όπως ισχύουν, οι άδειες που παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 357 έως 378 του ν.4512/2018 (Α 5), καθώς και κάθε πράξη της Πολιτείας με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί, με βάση τις κείμενες διατάξεις, δικαίωμα ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης καζίνο.
Αποκλεισμένος Παίκτης είναι ο Παίκτης στον οποίο δεν επιτρέπεται η είσοδος στον Χώρο Παιγνίων και η συμμετοχή στα Παίγνια.
Βάση Δεδομένων Παικτών ή Βάση είναι το σύνολο των στοιχείων της Παικτικής Συμπεριφοράς που τηρεί ο Κάτοχος Άδειας και έχει πρόσβαση η Ε.Ε.Ε.Π.
Βασική Μνήμη είναι η ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό και την αποθήκευση αποκλειστικά του προγράμματος λογισμικού του Παιγνίου.
Γνωστοποίηση είναι η έγγραφη ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π. για την πρόθεση του Κατόχου Άδειας να μεταβάλει στοιχεία της λειτουργίας του Χώρου Καζίνο. Η μεταβολή, που γνωστοποιείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.
Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
Εισαγωγέας είναι το πρόσωπο το οποίο προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και με κάθε τρόπο διαθέτει Τεχνικά Μέσα διεξαγωγής Παιγνίων και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Εισόδου είναι το ηλεκτρονικό σύστημα που καταγράφει και επαληθεύει τα στοιχεία των εισερχομένων στον Χώρο Παιγνίων.
Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είναι ο μοναδικός λογαριασμός, που δημιουργείται και τηρείται από τον Κάτοχο Άδειας για τη συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια.
Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση.
Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει, τροποποιεί, αναβαθμίζει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και με κάθε τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα σε Εισαγωγέα ή/και Κάτοχο Άδειας και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π..
Κάρτα Παίκτη είναι η κάρτα που χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια, συνδέεται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και εκδίδεται από τον Κάτοχο Άδειας.
Κάτοχος Άδειας είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί Άδεια.
Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα Παιγνίων Καζίνο (ΚΠΣΠΚ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλισμικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται, συντηρείται και ελέγχεται από τον Κάτοχο Άδειας και το οποίο απαιτείται για την οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή, παρακολούθηση, καταγραφή, διαχείριση και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών τυχερών Παιγνίων. Το ΚΠΣΠΚ περιλαμβάνει, τουλάχιστον: α) Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων (Data backup and recovery system) είναι το μέρος του ΚΠΣΠΚ, που διασφαλίζει την ανάκαμψη του συστήματος σε περίπτωση καταστροφής, την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, την αποκατάσταση της λειτουργίας και τη δημιουργία αντιγράφων του συνόλου των δεδομένων του ΚΠΣΠΚ, β) Σύστημα Διαχείρισης Κάρτας Παίκτη είναι το μέρος του ΚΠΣΠΚ που εκδίδει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται την Κάρτα Παίκτη, γ) Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων είναι το μέρος του ΚΠΣΠΚ, που διαχειρίζεται και ελέγχει την άρτια λειτουργία του λογισμικού των Παιγνίων και των Jackpot, δ) Σύστημα Διαχείρισης Παικτών είναι το μέρος του ΚΠΣΠΚ το οποίο αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα στοιχεία της Βάσης, ε) Σύστημα Ελέγχου Επικοινωνίας είναι το μέρος εκείνο του ΚΠΣΠΚ, το οποίο διαχειρίζεται τις επικοινωνιακές λειτουργίες με τα Παίγνια και στ) Λογιστικό Σύστημα είναι το μέρος του ΚΠΣΠΚ, το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα λογιστικά δεδομένα που προέρχονται από τα ηλεκτρονικά Παίγνια καθώς επίσης και άλλα συστήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τα δεδομένα αυτά, με σκοπό την ανίχνευση και διαχείρισή τους.
Κύκλος Παιγνίου (Game Cycle) είναι μία πλήρης ακολουθία γεγονότων, η οποία λαμβάνει χώρα επί της οθόνης του Παιγνιομηχανήματος, από την έναρξη του Παιγνίου, κατόπιν επιλογής του Παίκτη, μέχρι την τελική μεταφορά μονάδων πίστωσης στον αντίστοιχο μετρητή ή την απώλεια όλων των μονάδων πίστωσης που στοιχηματίστηκαν στην ακολουθία αυτή.
Μητρώο είναι το σύνολο των ανά περίπτωση στοιχείων, που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.
Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Βασικής Μνήμης (EPROM ID) είναι ο κωδικός ή η ονομασία του προγράμματος /λογισμικού κάθε Παιγνίου, ο οποίος:
α. προσδιορίζει επακριβώς το μοναδικό περιεχόμενο και τις δυνατότητες του προγράμματος/λογισμικού του Παιγνίου,
β. εμπεριέχεται στη Βασική Μνήμη του Παιγνίου και
γ. περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση του Παιγνίου από ανεξάρτητο Οργανισμό Πιστοποίησης.
Οδηγίες είναι πράξεις της Αρχής, με τις οποίες επεξηγούνται και διασαφηνίζονται οι διατάξεις του Κανονισμού και καθορίζονται οι σχετικές με τα θέματα του Κανονισμού διαδικασίες. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ είτε στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας της Αρχής είτε στο πλαίσιο των σχέσεων αυτής με τους διοικουμένους.
Οδηγός Συμμετοχής επέχει θέση σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του επισκέπτη ή/και Παίκτη και του Κατόχου Άδειας, κατά την είσοδό του στον Χώρο Παιγνίων και τη συμμετοχή του στα Παίγνια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 (Α 5).
Οργανισμός Πιστοποίησης είναι το αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.Ε.Π. ανεξάρτητο εξειδικευμένο εργαστήριο ή οργανισμός πιστοποίησης, που διαθέτει διαπίστευση σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πρότυπα από την Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή/και από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους η Ε.ΣΥ.Δ Α.Ε. έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαπίστευση πρέπει να καλύπτει το πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών και τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
Παιγνιομηχάνημα είναι το ΤΜΚΥ στο οποίο διεξάγονται ηλεκτρονικά Παίγνια, όπως ενδεικτικά slot και ηλεκτρονική ρουλέτα.
Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται νόμιμα στον Χώρο Παιγνίων και δύναται να συμμετέχει νόμιμα στα Παίγνια.
Παικτική Συμπεριφορά είναι το σύνολο των στοιχείων που προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένας Παίκτης συμμετέχει στα Παίγνια, όπως, ενδεικτικά, τα Παιγνιομηχανήματα που επιλέγει, τα Παίγνια στα οποία συμμετέχει, τα χρηματικά ποσά και το χρόνο (ημέρες και ώρες) που συνηθίζει να παίζει. Τα στοιχεία της Παικτικής Συμπεριφοράς αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων Παικτών, είναι διαθέσιμα στον Παίκτη κατόπιν αίτησής του στον Κάτοχο Άδειας.
Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο Παίκτης ξεκινά τη συμμετοχή του στο Παίγνιο, μέχρι τη στιγμή που τερματίζει τη συμμετοχή του.
Πιστοποίηση είναι η έγκριση που χορηγεί η Ε.Ε.Ε.Π. για εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ΤΜΚΥ κατόπιν βεβαίωσης Οργανισμού Πιστοποίησης ως προς τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή την τεκμηρίωση του ισοδύναμου των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός ΤΜΚΥ με τις προδιαγραφές αυτές.
Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) είναι το σύνολο του υλισμικού και του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργείται από την Ε.Ε.Ε.Π. για την άσκηση συνεχούς εποπτείας και ελέγχου της διεξαγωγής Παιγνίων. Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του ΠΣΕΕ από την Ε.Ε.Ε.Π., ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. απομακρυσμένη πρόσβαση στο ΚΠΣΠΚ, στο πλαίσιο άσκησης των εποπτικών και ελεγκτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.
Ρυθμιστικό Πλαίσιο είναι ο Κανονισμός και το σύνολο των νομοθετικών και λοιπών κανονιστικών διατάξεων, οι όροι των Αδειών, οι σχετικοί με τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. όροι των συμβάσεων παραχώρησης, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της νόμιμης διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και οι Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π..
Σημείο Πληροφόρησης είναι κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται στον Παίκτη πληροφορίες, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με τα Παίγνια και το Υπεύθυνο Παιχνίδι, διαθέτει ειδική σήμανση και βρίσκεται ένα στην είσοδο του Χώρου Παιγνίων και ένα τουλάχιστον εντός του Χώρου Παιγνίων.
Σημείο Ενημέρωσης και Βοήθειας είναι κάθε σημείο στο οποίο παρέχονται στον Παίκτη πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες των τυχερών παιγνίων καθώς και υποστήριξη κατά τη διαδικασία αποκλεισμού, διαθέτει ειδική σήμανση, βρίσκεται ένα τουλάχιστον εντός του Χώρου Παιγνίων και στελεχώνεται με ειδικά, για τον σκοπό αυτό, καταρτισμένο προσωπικό.
Συνάρτηση Αθροίσματος Ελέγχου (Checksum) είναι ο αριθμός που είναι ίσος με το άθροισμα των εντολών ενός προγράμματος λογισμικού σε μία μνήμη. Δύο προγράμματα με ταυτόσημο περιεχόμενο έχουν τον ίδιο αριθμό Checksum. Ο έλεγχος του αριθμού Checksum μιας μνήμης αποσκοπεί στην επαλήθευση του αναλλοίωτου της μνήμης αυτής.
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) είναι οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής Παιγνίων.
Τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής Παιγνίων (ΤΜΚΥ) είναι το πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται, μέσο / υλικό / μηχάνημα ηλεκτρονικό / μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα ( κάθε είδους λογισμικό-SOFTWARE ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Παιγνίων.
Τεχνικός είναι το πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Τεχνικού Μέσου και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π.
Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια είναι τα εκάστοτε τυχερά παίγνια που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 378 του ν.4512/2018 (Α 5), περιγράφονται στον Οδηγό Συμμετοχής που εκδίδει ο Κάτοχος Άδειας και έχουν λάβει τις προβλεπόμενες Πιστοποιήσεις.
Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια.
Χώρος Καζίνο είναι ο συνολικός χώρος που προβλέπεται και ορίζεται στην Άδεια και περιλαμβάνει τον Χώρο Παιγνίων και τους Επικουρικούς Χώρους.
Jackpot είναι το χρηματικό έπαθλο σταθερής ή προοδευτικά αυξανόμενης αξίας που απονέμεται στους Παίκτες και το οποίο συγκεντρώνεται με κατάθεση μονάδων πίστωσης από τον Κάτοχο Άδειας ή/και με παρακράτηση μονάδων πίστωσης από ένα ή/και περισσότερα Παίγνια σε ένα ή/και περισσότερα Παιγνιομηχανήματα σε ένα ή/και περισσότερα καζίνο, τα οποία συμμετέχουν στην λειτουργία του Jackpot, σύμφωνα με τους όρους που εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Ε.Ε.Ε.Π..

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 15:22 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.
  Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του σχεδίου απόφασης της ΕΕΕΠ «Ρύθμιση Θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: «Κανονισμός Καζίνο», τα Καζίνο Λουτρακίου, Ρίο, Αλεξανδρούπολης και Κέρκυρας προέβησαν στην ανάρτηση σχολίων σχετικών με την «καζινοποίηση της χώρας λόγω της εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) της ΟΠΑΠ Α.Ε. και ως προς την εφαρμογή των κανόνων συμμετοχής στα παίγνια και το «Υπεύθυνο Παιχνίδι», ορισμένα εκ των οποίων θίγουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των καταστημάτων PLAY της ΟΠΑΠ Α.Ε. Οι απόψεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. ως προς τις εν λόγω αναφορές έχουν ως εξής:
  Επουδενί επιχειρείται καζινοποίηση της χώρας όπως άλλωστε προκύπτει από το σύνολο των διατάξεων του υφιστάμενου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου παρά τις όποιες αιχμές περί του αντιθέτου που καταγράφονται από τα καζίνο Αλεξανδρούπολης, Κέρκυρας, Λουτρακίου και Ρίου, σε κοινό σχόλιό τους, επί των προτεινόμενων διατάξεων του άρθρου 7.2. που αναρτήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου και ώρα 15.13.
  Τουναντίον με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ν. 4002/2011 που επήλθαν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3 έως και 5 του ν. 4499/2017 αποδεικνύεται η διαρκής προσπάθεια για την υποστήριξη και επίτευξη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο των εξής στόχων δημοσίου συμφέροντος στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων, ήτοι της βελτίωσης της προστασίας των συμφερόντων των παικτών, της διασφάλισης της διαφάνειας και αξιοπιστίας των παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων και της διοχέτευσης της παικτικής δραστηριότητας σε νόμιμους και εποπτευόμενους παρόχους προκειμένου να περιοριστεί και με την πάροδο του χρόνου να εξαλειφθεί η διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων.
  Πιο συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 5 του ν. 4499/2017 θεσπίστηκαν τα κάτωθι μέτρα:
  α) μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT που θα τεθούν σε λειτουργία από την ΟΠΑΠ Α.Ε. από 35.000 σε 25.000 παιγνιομηχανήματα, προκειμένου να περιοριστούν οι ευκαιρίες πρόσβασης σε τυχερά παίγνια και να ρυθμιστεί αποτελεσματικότερα η διοργάνωση και διεξαγωγή τους.
  β) αυξήθηκε ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT που δύνανται να εγκατασταθούν σε αμιγείς χώρους (Καταστήματα τύπου Β’) κατά μέγιστο σε πενήντα (50) παιγνιομηχανήματα τύπου VLT ανά κατάστημα προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση του συνολικού αριθμού των καταστημάτων αυτών και να περιοριστεί η χωρική διασπορά τους, επομένως να μειωθεί το εύρος της αγοράς παιγνιομηχανηματών τύπου VLT, ώστε να επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες ελέγχου και εποπτείας και
  γ) αυξήθηκε ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT ανά πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. (καταστήματα τύπου ΣΤ’) κατά μέγιστο σε δεκαπέντε (15) παιγνιομηχανήματα τύπου VLT ανά κατάστημα, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των καταστημάτων που πρόκειται να ανοίξουν αλλά και να μειωθεί και ο βαθμός συγκέντρωσής τους στις αστικές περιοχές.
  Περαιτέρω επισημαίνεται ότι ουδέν έννομο συμφέρον έχουν τα καζίνο να εγείρουν ζήτημα καζινοποίησης της χώρας αφής στιγμής η αγορά τυχερών παιγνίων που διεξάγεται μέσω παιγνιομηχανημάτων είναι νομίμως θεσπισμένη, έχουν παραχωρηθεί τα αποκλειστικά δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης και υπουργικών αδειών και έχει ήδη καταβληθεί εξ ολοκλήρου από την ΟΠΑΠ Α.Ε. το αναλογούν τίμημα για την απόκτηση των εν λόγω αποκλειστικών δικαιωμάτων.
  Επίσης, στην αγορά τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και δυνάμει των διατάξεων του εν ισχύ κανονισμού της ΕΕΕΠ (225/2/25.10.2016 απόφαση ΕΕΕΠ) έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα παικτικά όρια αποσκοπώντας στην μέγιστη δυνατή προστασία των παικτών από τις επιβλαβείς συνέπειες της μη λελογισμένης συμμετοχής στα τυχερά παίγνια συμπεριλαμβανομένων φαινομένων εθισμού, κατασπατάλησης χρήματος ή απάτης κλπ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι παίκτες καζίνο χαίρουν της ίδιας προστασίας με τους παίκτες των τυχερών παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και τούτο διότι τρόπος λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΟΠΑΠ ΑΕ και των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων των καζίνο δεν παρουσιάζει ουδεμία ομοιότητα. Σε κάθε περίπτωση η αγορά στην οποία απευθύνονται τα καζίνο είναι διακριτή από εκείνη των καταστημάτων παιγνιομηχανημάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
  Τέλος σημειώνεται ότι όπως και στα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT της ΟΠΑΠ Α.Ε. έτσι και στα τυχερά παίγνια των καζίνο που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, πρέπει, για λόγους ενιαίας φορολογικής μεταχείρισης, τα κέρδη που πληρώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας να υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω.

 • Η Ε.Ε.Ε.Π είναι ανεξάρτητη διοικητική Αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία των παιγνίων στην Ελλάδα και την αδειοδότηση των επιχειρήσεων Καζίνο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΣΕΕ) – Άρθρο 1- Ορισμός για βάση δεδομένων παικτών: «Βάση Δεδομένων Παικτών ή Βάση είναι το σύνολο των στοιχείων της Παικτικής Συμπεριφοράς που τηρεί ο Κάτοχος Άδειας και έχει πρόσβαση η Ε.Ε.Ε.Π».
  Ο ορισμός αυτός είναι επισφαλής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Βάση δεδομένων παικτών είναι το σύνολο των προσωπικών δεδομένων όσων εισέρχονται στο Καζίνο, τα οποία δεδομένα ταυτοποιούνται από την επιχείρηση καζίνο υποχρεωτικά και με βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς της ΕΕΕΠ. Το αδειοδοτημένο πρόγραμμα από την ΕΕΕΠ για τα Καζίνο (Stargate) δεν παρέχει τις αναγκαίες λειτουργίες για την καταγραφή και την επεξεργασία δεδομένων της παικτικής δραστηριότητας παικτών αλλά αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα προγράμματα πιστότητας για την παροχή προνομίων στους παίκτες.
  Αρμοδιότητα της ΕΕΕΠ είναι ο έλεγχος τήρησης των κανόνων διεξαγωγής των παιγνίων, της χορήγησης αδειών καταλληλότητας στις επιχειρήσεις και ο έλεγχος των αδειοδοτημένων επιχειρήσεων για την ορθή και ομαλή διεξαγωγή των παιγνίων. Σε καμία περίπτωση η ΕΕΕΠ δεν έχει αρμοδιότητα να αιτείται της δημιουργίας ενός πλαισίου «παρακολούθησης» των παικτών και της παικτικής δραστηριότητας κάθενος εξ αυτών, πράγμα ανέφικτο και ουτοπικό, πόσω μάλλον να θεωρεί και δεδομένη την πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα και μάλιστα και χωρίς τη γνώση/ενημέρωση των παικτών.
  Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι επιχειρήσεις Καζίνο δύνανται να αναπτύξουν τέτοιες τεχνικές συλλογής και ανάλυσης δεδομένων κάθε παίκτη και της παικτικής δραστηριότητας αυτού, τα δεδομένα αυτά αποτελούν inferred data και όχι raw data, και άρα trade secrets, τα οποία δεν είναι δυνατόν να παρέχονται άνευ ετέρου σε μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή και μάλιστα χωρίς εγγυήσεις ότι τα δεδομένα αυτά θα τηρηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ελέγχου των επιχειρήσεων και δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους φορείς (ιδιωτικούς ή δημόσιους).
  Επιπλέον, στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού, δεν υπάρχει κανένας εγγυητικός μηχανισμός που να εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις Καζίνο, ότι κατά τη διαβίβαση και διασύνδεση των βάσεων δεδομένων, τα δεδομένα αυτά που αποκτά η ΕΕΕΠ από μία επιχείρηση Καζίνο δεν θα καταλήξουν εύκολα σε μια τρίτη ανταγωνιστική επιχείρηση.
  Η ΕΕΕΠ εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 ΕΕ, οφείλει να συμμορφώσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ως προς την διατήρηση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο. Οφείλει επίσης να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια τήρησης και αποθήκευσης των δεδομένων αυτών. Πριν την πρόβλεψη και λειτουργία τέτοιων κατάλληλων μέτρων ασφάλειας των πληροφοριών, τα οποία πρέπει εκ των προτέρων να μας γνωστοποιηθούν, η δημιουργία του Πληροφορικού Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) αφήνει τις επιχειρήσεις Καζίνο εκτεθειμένες σε πιθανούς κινδύνους απώλειας δεδομένων ή παραβίασης αυτών από τρίτους. Απώλεια τέτοιων δεδομένων θα σήμαινε τον αφανισμό των επιχειρήσεων Καζίνο.

 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΙΝΟ
  Επί του προτεινόμενου σχεδίου οι απόψεις μας, μετά τη μελέτη αυτού, έχουν όπως παρακάτω:
  Σε όλα τα σχόλια μας, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, εκτός από τις διάφορες προβλέψεις των διαφόρων ισχυόντων νόμων και κανονισμών, και η αντίδραση των παικτών – πελατών αλλοδαπών ή μη. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους παράγοντες που έχουν κάποια ανάμιξη με το συγκεκριμένο αντικείμενο ότι πρωταρχικός σκοπός όλων είναι η αύξηση της δυναμικότητας των επιχειρήσεων και όχι η αποτροπή προσέλευσης πελατών στις Ελληνικές επιχειρήσεις καζίνο, ειδικά σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο κινούμεθα σήμερα (Κύπρος, FYROM, Βουλγαρία κ.λπ) .

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 09:33 | Regency Entertainment

  Άρθρο 1
  Προσθήκη των παρακάτω ορισμών:

  Colour Chips (Μάρκες Χρώματος)
  Οι μάρκες χρώματος φέρουν τον αριθμό της ρουλέτας στην οποία ανήκουν ή έχουν ένα μοναδικό σχέδιο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τραπέζι ρουλέτας. Ο κάθε παίκτης δύναται να χρησιμοποιήσει ένα ή περισσότερα χρώματα, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση. Οι παίκτες προμηθεύονται τις μάρκες χρώματος από το τραπέζι ανταλλάσσοντας μάρκες αξίας, πλάκες αξίας, μετρητά ή μη διαπραγματεύσιμες μάρκες. Η αξία της κάθε μάρκας χρώματος είναι ίση με το ελάχιστο στοίχημα του τραπεζιού. Ο Παίκτης δύναται να επιλέξει μάρκες χρώματος μεγαλύτερης αξίας από το ελάχιστο στοίχημα του τραπεζιού, τοποθετώντας την μάρκα χρώματος με μία μάρκα αξίας που επιθυμεί πάνω στον τροχό ή στο ενδεδειγμένο πλαίσιο πάνω από το table float. Η εξαργύρωση των μαρκών χρώματος πραγματοποιείται μόνο στο τραπέζι που ανήκουν και μόνο με μάρκες αξίας.

  Cash Chips / Cash Plaques (Μάρκες Αξίας / Πλάκες Αξίας)
  Οι μάρκες και πλάκες αξίας έχουν καθορισμένη ονομαστική αξία. Οι πελάτες δύνανται να προμηθευτούν τις μάρκες και πλάκες αξίας μόνο στα επιτραπέζια παίγνια εξαργυρώνοντας μετρητά ή μη διαπραγματεύσιμες μάρκες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση στοιχήματος σε όλα τα επιτραπέζια παίγνια ή για την ανταλλαγή με μάρκες χρώματος. Όλες οι μάρκες και πλάκες αξίας είναι εξαργυρώσιμες στο Ταμείο.

  Junket Chips (Μάρκες ειδικής σειράς)
  Είναι διαφορετικού/μοναδικού σχεδιασμού μάρκες προκαθορισμένης αξίας, βρίσκονται στο ταμείο του τραπεζιού (table float) και είναι μέρος της αρχικής προκαταβολής και είναι διαθέσιμες μόνο σε πελάτες junket. Οι μάρκες αυτές μπορούν να κατατεθούν και να εξαργυρωθούν μόνο στο Ταμείο. Μετά το πέρας της συνολικής παραμονής του πελάτη junket, μέσω καταγραφής των μαρκών αυτών δύναται να υπολογισθεί η ακριβής προμήθεια του εξωτερικού συνεργάτη προσέλευσης πελατών (junketeer).

  Promotional Cash Chips (Διαφημιστικές Μάρκες Αξίας)
  Είναι διαφορετικού/μοναδικού σχεδιασμού μάρκες που χορηγούνται σε πελάτες ως επιβράβευση για τη συμμετοχή τους στα επιτραπέζια παίγνια. Δεν εξαργυρώνονται για μετρητά στο Ταμείο, ή για άλλες παροχές, δεν είναι ανταλλάξιμες με άλλες μάρκες χρώματος ή αξίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως φιλοδώρημα. Μετά τη χρήση τους για συμμετοχή σε Παίγνια, εφόσον το συγκεκριμένο στοίχημα δεν είναι κερδοφόρο συλλέγονται από τον κρουπιέρη και παραμένουν στο τραπέζι. Στο τέλος κάθε ημέρας παιχνιδιού, καταγράφονται και επιστρέφονται στο Ταμείο.

  Non-negotiable Chips/Plaques (Μη Διαπραγματεύσιμες Μάρκες / Πλάκες)
  Είναι διαφορετικού/μοναδικού σχεδιασμού μάρκες/πλάκες αξίας με μη διαπραγματεύσιμη αξία. Οι πελάτες δύνανται να τις προμηθεύονται μόνο από το ταμείο εξαργυρώνοντας μετρητά, πίστωση, μέσα χρηματοδότησης (markers) ή χρηματικά ισοδύναμα (χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες) και δύνανται να εξαργυρώνονται σε χρήματα μόνο στο ταμείο. Δεν χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση στοιχήματος σε κανένα επιτραπέζιο παίγνιο. Είναι ανταλλάξιμες με μάρκες χρώματος, μάρκες αξίας ή με μάρκες ειδικής σειράς (junket chips). Οι μη διαπραγματεύσιμες μάρκες/πλάκες τοποθετούνται στο Drop Box, καταγράφονται ως μετρητά και προσμετρώνται στο ημερήσιο οικονομικό αποτέλεσμα των επιτραπέζιων παιγνίων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως φιλοδώρημα.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 14:49 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΙΝΟ»
  Μελετήσαμε με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια το σύνολο των διατάξεων του Σχεδίου του παρόντος Κανονισμού και διαπιστώσαμε συνοπτικά τα ακόλουθα:
  1. Ο Κανονισμός αυτός, από τη μία πλευρά προσπαθεί να μειώσει το κόστος του Διοικητικού Ελέγχου και της Εποπτείας από την πλευρά της Ε.Ε.Ε.Π. με τη διαφαινόμενη κατάργηση των Κλιμακίων της και ταυτόχρονα επιρρίπτει πολλαπλάσιο κόστος απείρου κλίμακος γραφειοκρατίας στις επιχειρήσεις Καζίνο. Ζητούμε δηλαδή από την Ε.Ε.Ε.Π., να μην επιβαρύνει απολύτως άσκοπα τις επιχειρήσεις Καζίνο με επιπλέον κόστος και να κάνει σεβαστή τη σχετική διάταξη που υπάρχει στο σύνολο των αδειοδοτήσεων όλων των Καζίνο και προβλέπει ότι «ο Κρατικός έλεγχος θα ασκείται κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία του Καζίνο και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Κάτοχο της Άδειας». Δυστυχώς, το παρόν Σχέδιο Κανονισμού, είναι απολύτως ασυνεπές προς τον ανωτέρω όρο και αποκλίνει πλήρως από την ανωτέρω κατεύθυνση.

  2. Σημειώνεται ότι ήδη από κάποια Καζίνο υποβλήθηκε αίτημα παράτασης του χρόνου της διαβούλευσης και το αίτημα αυτό τέθηκε σε γνώση όλων των υπολοίπων Ελληνικών Καζίνο. Σήμερα είμεθα υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε τα κατωτέρω σχόλιά μας, αφού σχετική παράταση τελικώς δεν χορηγήθηκε.

  3. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η παρούσα διαβούλευση θα είναι ουσιαστική, εποικοδομητική και θα ολοκληρωθεί με την δημιουργία κειμένου που θα είναι τεχνοκρατικά ορθό και θα διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα των εμπλεκομένων πλευρών.

  4. Κρατούμε μια επιφύλαξη για μερικά από τα σχόλιά μας, καθώς στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, ουδεμία χρονική δυνατότητα υπήρξε για τη μελέτη και υποβολή σχολίων επί του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών Καζίνο, στο οποίο κάποια από τα σχόλιά μας ενδέχεται να έχουν πράγματι απαντηθεί.

  5. Κατά συνέπεια, η απουσία σχολίων μας επί του Σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών Καζίνο, δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμφωνία με τις διατάξεις αυτές, τις οποίες έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε τον χρόνο να μελετήσουμε.

  6. Σε κάθε περίπτωση είμεθα στη διάθεσή σας για πέραν της παρούσας διαβούλευσης συνεργασία μας, για αναλυτική επεξήγηση των σχολίων μας.

  Άρθρο 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ

  ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
  Βάση Δεδομένων Παικτών, δεν υφίσταται σε κανένα Καζίνο της χώρας, δεδομένου ότι για την δημιουργία παικτικής συμπεριφοράς, απαιτείται γνώση πληθώρας παραμέτρων που επίσης έως σήμερα δεν υποστηρίζονται από τα σχετικά συστήματα στα οποία η Ε.Ε.Ε.Π. έχει χορηγήσει άδεια καταλληλότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της παικτικής συμπεριφοράς του παρόντος άρθρου και τις σχετικές παρατηρήσεις μας, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Ε.Ε.Ε.Π. προσπαθεί να δημιουργήσει περιβάλλον ελέγχου πέραν των ορίων των τεχνικών δυνατοτήτων που σήμερα υπάρχουν. Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνουμε ο ορισμός περί Βάσης Δεδομένων Παικτών να διαγραφεί από το παρόν Σχέδιο Κανονισμού.
  Θεωρούμε ότι η πρόθεση της Ε.Ε.Ε.Π. να έχει πρόσβαση στη συγκεκριμένη βάση, δεν αποτελεί εποπτική και ελεγκτική διαδικασία, ούτε θα την οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Επίσης θεωρούμε, ότι η παρούσα πρόσβαση θεσμοθετείται χωρίς την ύπαρξη ειδικής εξουσιοδότησης για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Με τον τρόπο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π. θα καταστεί κάτοχος εμπορικών πληροφοριών και περιουσιακών στοιχείων ανεκτίμητης αξίας για κάθε επιχείρηση Καζίνο. Για την προστασία και φύλαξη των περιουσιακών αυτών στοιχείων, ουδεμία εγγύηση φαίνεται να υπάρχει για την ακραία ενδεχόμενη περίπτωση παράνομης μεταβίβασης των επιχειρησιακών δεδομένων μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ουδείς μπορεί εκ των προτέρων να εγγυηθεί ότι τέτοια διαρροή δεν θα λάβει χώρα. Οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 34 του Νόμου 4002/2011 δεν είναι κατά τη γνώμη μας επαρκείς.
  Τέλος, για λόγους διαφάνειας, θεωρούμε ότι η Ε.Ε.Ε.Π πρέπει να αποφύγει τυχόν εμπλοκή της σε τέτοια ενδεχόμενα, καθόσον μάλιστα οι απαιτήσεις για τέτοιου είδους προσβάσεις ουδεμία σχέση έχουν με τον πραγματικό και αντικειμενικό Έλεγχο και Εποπτεία των επιχειρήσεων Καζίνο.

  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΖΙΝΟ (ΚΠΣΠΚ)
  Καταρχήν θεωρούμε ότι ο Ορισμός αυτός πρέπει να αναδιατυπωθεί και να μετονομαστεί σε: «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΖΙΝΟ»
  Ειδικότερα, κανένα Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα για Καζίνο δεν περιλαμβάνει «Σύστημα Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων». Το σύστημα αυτό δηλαδή, δεν είναι μέρος του Κεντρικού Πληροφορικού Συστήματος, καθόσον σε περίπτωση καταστροφής του ΚΠΣ, δεν εξασφαλίζονται οι περιγραφόμενες λειτουργίες περί ανάκαμψης, αποθήκευσης κλπ.
  Το οριζόμενο ως «Σύστημα Διαχείρισης Παιγνίων» δεν είναι μέρος του ΚΠΣ αλλά αυτό καθεαυτό το ΚΠΣ, με τη διαφοροποίηση ότι το ΚΠΣ δεν διαχειρίζεται και δεν ελέγχει την αρτιότητα λειτουργίας του λογισμικού των παιγνίων και των jackpot.
  Η παρατήρησή μας αυτή είναι ορθή, καθόσον το λογισμικό των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων (των slot machines) των Καζίνο είναι πλήρες, ανεξάρτητο και αυτόνομο και δεν επιδέχεται κανενός είδους διαχείρισης, ελέγχου και παρέμβασης.
  Το «Σύστημα Διαχείρισης Παικτών», όπως ορίζεται στον Κανονισμό, είναι μέρος του ΚΠΣ το οποίο έχει δυνατότητα να διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία των Παικτών και όχι ολόκληρης της βάσης του Συστήματος.
  Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την ΕΕΕΠ να προβεί σε ορθή αναδιατύπωση του παρόντος ορισμού.

  ΠΑΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
  Για τους ίδιους λόγους και σχόλια που αναφέραμε στον ανωτέρω ορισμό περί Βάσης Δεδομένων Παικτών του παρόντος άρθρου, ευλόγως προτείνουμε και ο παρόν ορισμός να αφαιρεθεί από τον παρόντα Κανονισμό.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΣΕΕ)
  Η ΕΕΕΠ δεν διαθέτει την ειδική εκείνη νομοθετική εξουσιοδότηση για να σχεδιάζει και να προγραμματίζει πλήρη απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλα τα μηχανογραφικά συστήματα των επιχειρήσεων Καζίνο και ιδίως σε εκείνα τα συστήματα τα οποία δεν αφορούν στον έλεγχο της λειτουργίας των τυχερών παιγνίων.
  Οι επιχειρήσεις Καζίνο, μέσω της απομακρυσμένης πρόσβασης γίνονται απολύτως ευάλωτες και αφήνονται στην τύχη μη εξουσιοδοτημένων χρηστών. Σε πολλαπλούς λοιπόν χρήστες, μέσω της συγκεκριμένης διάταξης χορηγείται δικαίωμα να προβαίνουν σε άλωση ανεκτίμητης αξίας εμπορικών δεδομένων και πληροφοριών κάθε επιχείρησης Καζίνο, χωρίς μάλιστα οποιασδήποτε εγγύησης, για την ασφάλεια των δεδομένων μας από το πολυπληθές προσωπικό της ΕΕΕΠ. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι με την προσέγγιση αυτή, οι επιχειρήσεις Καζίνο εκτίθενται σε πρόσθετους κινδύνους υποκλοπών και δολιοφθοράς, ενώ κανενός είδους αναγκαιότητα Ελεγκτικού και Εποπτικού σκοπού δεν εξυπηρετείται.

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΤΜΚΥ)
  Η περιγραφή του τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής παιγνίων στον παρόντα Κανονισμό, είναι κατά τη γνώμη μας αόριστη και δεν πρέπει να γενικεύεται και να αφορά σε «κάθε είδους λογισμικό software ή σύστημα μηχανογραφικό». Η ΕΕΕΠ πρέπει να εξειδικεύσει και να απαριθμήσει ρητά σε τι ακριβώς αναφέρεται και στον παρόντα Κανονισμό.

  JACKPOT
  Θεωρούμε στις περιγραφές του όρου «Jackpot» ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και τα έπαθλα που ενδεχομένως δεν είναι χρηματικά και ιδιαίτερα τα Mystery Jackpot.

 • Στόν ορισμό των Σημείων Ενημέρωσης και Βοήθειας και μεταξύ τών λέξεων «καθώς και υποστήριξη» και «κατά την διαδικασία» να προστεθούν οι λέξεις «τόσο για τήν πρόληψη ή απεξάρτηση από τον εθισμό στα Παίγνια, οσο και».

 • Στον Ορισμό τού Αποκλεισμένου Παίκτη να αναφερθούν και οι λόγοι τού αποκλεισμού.