• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΠΑΠ Α.Ε.' | 14 Ιανουαρίου 2019, 15:30

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της με αρ. 225/2/25.10.2016 αποφάσεως της ΕΕΕΠ ορίζεται ότι ο παίκτης, για να μπορέσει να συμμετάσχει στα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, πρέπει να θέσει υποχρεωτικά χρηματικά και χρονικά όρια και συγκεκριμένα: α) Ημερήσιο Όριο Δαπανών, β) Όριο Δαπανών Παικτικής Συνεδρίας και γ) Μέγιστο Χρόνο Συμμετοχής στα Παίγνια σε επίπεδο ημέρας, μετά την υπέρβαση των οποίων διακόπτεται η Παικτική Συνεδρία αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου Παιγνίου. Προαιρετικά ο Παίκτης δύναται να ορίσει Συνολικό Μέγιστο Χρόνο Συμμετοχής στα Παίγνια σε επίπεδο εβδομάδας ή/και Ημερολογιακού Μήνα. Παράλληλα, με τον ως άνω Κανονισμό προβλέπεται η τεχνική δυνατότητα διακοπής της Παικτικής Συνεδρίας με το πάτημα ενός κουμπιού (day stop) και αποκλεισμού του παίκτη από την περαιτέρω συμμετοχή του μέχρι το πέρας της ημερολογιακής ημέρας. Επίσης, ο παίκτης λαμβάνει ενημερώσεις για την τυχόν υπέρβαση των παικτικών του ορίων μέσω προειδοποιητικών μηνυμάτων που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη των Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT. Περαιτέρω στις οθόνες των Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT προβάλλονται και έτερα μηνύματα που άπτονται της προστασίας των παικτών, όπως το τρέχον αποτέλεσμα της εκάστοτε Παικτικής Συνεδρίας, ο χρόνος συμμετοχής και τα χρηματικά όρια, με τα οποία μπορεί να συμμετέχει ο Παίκτης. Για τη συμμετοχή του παίκτη στα τυχερά παίγνια μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT απαιτείται επιπροσθέτως η χρήση Ατομικής Κάρτας Παίκτη. Συνεπώς, κάθε παίκτης είναι υποχρεωμένος, πριν την έναρξη της πρώτης παικτικής συνεδρίας, να αυτοπεριορίζεται, τόσο ως προς το ποσό (ανά ημέρα και ανά παικτική συνεδρία) όσο και ως προς τον χρόνο συμμετοχής (ανά ημέρα). Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι ανωτέρω περιορισμοί, όπως και όποιοι και όσοι άλλοι περιορισμοί ο παίκτης αποφασίσει να επιβάλει στον εαυτό του (όπως εβδομαδιαία ή μηνιαία όρια κλπ) ισχύουν ενιαία σε όλα τα καταστήματα Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της χώρας. Πλην όμως, τα ανωτέρω όρια και περιορισμοί δεν ισχύουν, ούτε εφαρμόζονται στα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια των καζίνο, δεδομένου ότι δεν έχουν θεσπιστεί αντίστοιχα ή ανάλογα όρια συμμετοχής, δεν εμφανίζονται αντίστοιχα προειδοποιητικά μηνύματα και πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και το κόστος συμμετοχής του Παίκτη στην κύρια οθόνη των παιγνίων, ενώ η χρήση Ατομικής Κάρτας Παίκτη αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση μόνο προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programs). Τουναντίον οι παίκτες των καζίνο δεν απολαμβάνουν αντίστοιχης προστασίας, αφής στιγμής δεν έχουν στη διάθεσή τους αντίστοιχα εργαλεία αυτοπεριορισμού όπως χρηματικά και χρονικά όρια, ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ούτε λαμβάνουν μηνύματα στις οθόνες των Slot Machines, που άπτονται της τήρησης των κανόνων του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όπως επιτάσσει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους παίκτες τυχερών παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT. Περαιτέρω σημειώνεται ότι ενώ ρυθμιστικά και κανονιστικά έχει προβλεφθεί (άρ. 32 παρ. 2 Ν. 4002/2011) για την αγορά των τυχερών παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT ελάχιστο και μέγιστο ποσό συμμετοχής εκ ποσού 0,10€ και 2€ αντίστοιχα, δεν έχει προβλεφθεί αντίστοιχο χρηματικό όριο συμμετοχής των παικτών στην αγορά των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων των καζίνο. Επίσης και ενώ έχει ρυθμιστικά καθοριστεί (άρ. 3.2.5 της με αρ. 115/3/11.07.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ, όπως ισχύει) ότι η διάρκεια μίας μόνο παρτίδας παιγνίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3 δευτερόλεπτα, αντίστοιχη ρύθμιση δεν απαντάται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει και ρυθμίζει την αγορά των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων των καζίνο που η διάρκεια μιας παρτίδας παιγνίου μπορεί να είναι απεριόριστη, ενισχύοντας τη ροπή των παικτών προς τα παίγνια και τον εθισμό αυτών. Εκ των ανωτέρω ευχερώς συνάγεται ότι ο τρόπος λειτουργίας των Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΟΠΑΠ ΑΕ εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία των παικτών και συμβάλλει στην αποτροπή φαινομένων εθισμού στα τυχερά παίγνια, εξυπηρετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον, το οποίο τίθεται, κατά τα ως άνω, εν αμφιβόλω από τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων των καζίνο (Slot Machines).