Άρθρο 07 – ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

7.1 Στον Χώρο Παιγνίων και τους Επικουρικούς Χώρους, εφόσον οι Επικουρικοί αυτοί Χώροι δεν διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο και η πρόσβαση σε αυτούς γίνεται από τον Χώρο Παιγνίων, απαγορεύεται η είσοδος και στην περίπτωση λαθραίας εισόδου επιβάλλεται η αποχώρηση, σε πρόσωπα τα οποία:
α) Δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους,
β) οπλοφορούν,
γ) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατόπιν μήνυσης/έγκλησης του Κατόχου Άδειας ή ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών από την Ε.Ε.Ε.Π., εναντίον του Παίκτη για αδίκημα εντός του Χώρου Παιγνίων,
δ) προκαλούν επεισόδια ή διαταράσσουν την τάξη στον Χώρο Καζίνο και την κανονική και ομαλή λειτουργία των Παιγνίων,
ε) βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή παράνομων ουσιών και
στ) είναι Αποκλεισμένοι.
7.2 Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να προβαίνει σε αποκλεισμό από τη συμμετοχή του στα Παίγνια. Παίκτες που αποκλείονται με δική τους πρωτοβουλία εγγράφονται στο Μητρώο Αποκλεισμένων Παικτών που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στον Χώρο Παιγνίων όλων των επιχειρήσεων καζίνο.
7.2.1 Ο Παίκτης αποκλείεται υποβάλλοντας δήλωση στο καζίνο. Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων και εγγράφων του άρθρου αυτού καθορίζονται με Οδηγίες. Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να έχει τα παραπάνω έγγραφα, τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, διαθέσιμα στα Σημεία Ενημέρωσης και Βοήθειας σε έντυπη μορφή και να τα αναρτά στην ιστοσελίδα του.
7.2.2 Ο Παίκτης δύναται να υποβάλλει τη δήλωση αποκλεισμού, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και υπό την προϋπόθεση ότι θα φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από δημόσια Αρχή.
7.2.3 Ο αποκλεισμός είναι μόνιμος, άρχεται από την υποβολή της παραπάνω δήλωσης ή της άφιξης της ταχυδρομικής αποστολής ή της παράδοσης της αποστολής ταχυμεταφοράς ή της παραλαβής του φαξ ή της παραλαβής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διατηρείται σε ισχύ, τουλάχιστον, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Το ονοματεπώνυμο του Παίκτη και τα στοιχεία της περίπτωσης α της παραγράφου 7.10, η ημερομηνία έναρξης αποκλεισμού, η διάρκεια του αποκλεισμού και ο Κάτοχος Άδειας, στον οποίο υποβλήθηκε η δήλωση, εγγράφονται υποχρεωτικά στο σχετικό Μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π..
7.2.4 Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι η άρση του αποκλεισμού επιτρέπεται μόνον μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των έξι (6) μηνών. Η άρση του αποκλεισμού δεν επέρχεται αυτόματα, με την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος, αλλά μόνον μετά από σχετική δήλωση του Αποκλεισμένου Παίκτη, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά αυτοπροσώπως. Η δήλωση άρσης του αποκλεισμού υποβάλλεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση καζίνο και ο αποκλεισμός αίρεται μετά την πάροδο είκοσι τεσσάρων ωρών (24) από την ώρα κατάθεσης της δήλωσης.
7.2.5 Ο Κάτοχος Άδειας ορίζει υπεύθυνο αποκλεισμού, ο οποίος:
α) Επί της διαδικασίας αποκλεισμού, χορηγεί τη σχετική δήλωση στον Παίκτη, παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμπλήρωσή της και υποστηρίζει τον Παίκτη, εφόσον του ζητηθεί ή κρίνει ότι απαιτείται, στη συμπλήρωσή της. Όταν η δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, ο υπεύθυνος αποκλεισμού βεβαιώνει επί του σώματος της δήλωσης ότι διενεργήθηκε έλεγχος ταυτοπροσωπίας και επισυνάπτει αντίγραφο της ταυτότητας του Παίκτη που υποβάλλει τη δήλωση αποκλεισμού. Η βεβαίωση αυτή έχει τις συνέπειες της υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/86. Στην περίπτωση που ο Παίκτης δεν φέρει αποδεικτικό ταυτότητας αλλά ο Κάτοχος Άδειας διαθέτει τα προσωπικά του στοιχεία, ο υπεύθυνος αποκλεισμού μπορεί να τα χρησιμοποιήσει επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο στη δήλωση αποκλεισμού.
β) Επί της διαδικασίας άρσης αποκλεισμού, ο υπεύθυνος αποκλεισμού έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Αποκλεισμένο Παίκτη για τις συνέπειες που θα έχει η άρση του αποκλεισμού και να του συστήσει να επανεκτιμήσει την απόφαση του και να επανέλθει, εφόσον συνεχίζει να επιθυμεί την άρση, μετά από την πάροδο 24 ωρών. Ο υπεύθυνος αποκλεισμού καταχωρεί την ημερομηνία και ώρα προσέλευσης του Αποκλεισμένου Παίκτη στο Μητρώο. Μετά την πάροδο των παραπάνω 24 ωρών χορηγεί στον Αποκλεισμένο Παίκτη τη σχετική δήλωση και εφόσον αυτή κατατεθεί, ο υπεύθυνος αποκλεισμού καταχωρεί την άρση αποκλεισμού στο Μητρώο και επιτρέπεται η είσοδος του Παίκτη στον Χώρο Παιγνίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
7.2.6 Ο Κάτοχος Άδειας:
α) εξασφαλίζει την εύρυθμη και απρόσκοπτη διαδικασία αποκλεισμού και άρσης αυτού,
β) δεν επιτρέπει στον Αποκλεισμένο Παίκτη την είσοδο στον Χώρο Παιγνίων από την παραλαβή της σχετικής δήλωσης αποκλεισμού,
γ) δεν επικοινωνεί προγράμματα εμπορικής επικοινωνίας προς τους Αποκλεισμένους Παίκτες με οποιονδήποτε τρόπο,
δ) γνωστοποιεί, αμελλητί, στην Ε.Ε.Ε.Π. τον υπεύθυνο αποκλεισμού και τους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με τα σχετικά καθήκοντα,
ε) προβαίνει αμελλητί στην ενημέρωση του Μητρώου Αποκλεισμένων Παικτών και
στ) εξασφαλίζει ότι κατά την καταχώριση ενός νέου Παίκτη, ο αρμόδιος υπάλληλος ανατρέχει στο Μητρώο, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό. Σε περίπτωση που το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο σε αυτό, η καταχώρισή του ως Παίκτη απορρίπτεται και η είσοδός του στον Χώρο Παιγνίων απαγορεύεται.
7.3 Στο Μητρώο Αποκλεισμένων Παικτών εγγράφονται Παίκτες κατόπιν σχετικής αίτησης από συγγενή Α΄ βαθμού καθώς και τον/την σύζυγο ή από το πρόσωπο με το οποίο ο Παίκτης συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης ή αυτεπάγγελτα από την Ε.Ε.Ε.Π., και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική διαταγή από αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ο αποκλεισμός διατηρείται σε ισχύ μέχρι την άρση/ανάκληση της σχετικής διαταγής.
7.4 Ο Κάτοχος Άδειας δύναται να απαγορεύει την είσοδο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή να επιβάλλει την αποχώρηση οποιουδήποτε προσώπου, διαμορφώνοντας κρίση στις περιπτώσεις που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:
α) Πληροφορίες που έδωσε ο Παίκτης κατά την εγγραφή του.
β) Δραστηριότητα του Παίκτη που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
γ) Παραβατική συμπεριφορά Παίκτη, εφόσον έχει καταγγελθεί στην αστυνομία συγκεκριμένο συμβάν.
δ) Δραστηριότητα του Παίκτη που δεν συνάδει με τον Οδηγό Συμμετοχής.
7.4.1. Για κάθε απαγόρευση εισόδου ή επιβολή αποχώρησης και την αιτιολογία αυτών ενημερώνεται αμελλητί η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται. Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να αιτιολογεί ειδικώς και επαρκώς, παραθέτοντας τα σχετικά ευρήματα και στοιχεία υπό τη συνδρομή των οποίων το Καζίνο διαμορφώνει κρίση για την απαγόρευση εισόδου ή την επιβολή της αποχώρησης οποιοδήποτε προσώπου από το χώρο του.
7.4.2. Η αιτιολογία απαγόρευσης ή/και επιβολής αποχώρησης, καθώς και τα συνοδευτικά σε αυτή στοιχεία, φυλάσσονται από τον Κάτοχο Άδειας διαρκώς, ανεξαρτήτως εάν αυτός άρει την απαγόρευση εισόδου.
7.4.3. Ο Κάτοχος Άδειας έχει ρητή υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς και με πλήρη αιτιολόγηση τα πρόσωπα στα οποία επιβάλλει απαγόρευση εισόδου ή/και αποχώρηση από τον Χώρο Καζίνο, καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος του αποκλεισμού τους. Η ως άνω ενημέρωση πρέπει να πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την επιβολή απαγόρευσης εισόδου ή/και αποχώρηση, από τον Χώρο Καζίνο.
7.4.4. Πρόσωπα στα οποία έχει απαγορευτεί η είσοδος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Αποκλεισμένων Παικτών. Η απαγόρευση εισόδου προσώπου ισχύει μόνον για την επιχείρηση καζίνο που την επέβαλε.
7.5 Ο Κάτοχος Άδειας είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των εισερχομένων στο Χώρο Παιγνίων και για την έκδοση του εισιτηρίου εισόδου (εφόσον υφίσταται), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7.6 Στα όργανα διεξαγωγής άλλων, προβλεπόμενων από τη νομοθεσία, ελέγχων χορηγείται από τον Κάτοχο Άδειας κατά την είσοδο στο Χώρο Καζίνο διακριτικό σήμα και δεν εκδίδεται εισιτήριο όταν προβλέπεται.
7.7 Οι εισερχόμενοι στον Χώρο Παιγνίων με βάση τη διάταξη της παραγράφου 7.6, απαγορεύεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, στη διεξαγωγή των Παιγνίων και φέρουν διακριτικό σήμα.
7.8 Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί Ηλεκτρονικό Σύστημα Εισόδου.
7.9 Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Εισόδου χορηγείται Πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.
7.10 Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Εισόδου καταγράφονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.6, κατ’ ελάχιστο:
α) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των εισερχομένων προσώπων στον Χώρο Καζίνο, όπως αυτά προκύπτουν από το Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων ή ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς και η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους,
β) η ιδιότητα των εισερχομένων προσώπων στον Χώρο Καζίνο (όπως Παίκτης, εργαζόμενος, συνεργαζόμενος, μέλος διοίκησης, μέτοχος) και ο αριθμός του Δελτίου Καταλληλότητας, εφόσον υπάρχει,
γ) η ημερομηνία και ώρα εισόδου,
δ) ο σκοπός της επίσκεψης και
ε) η κατάσταση των Παικτών σύμφωνα με το σχετικά μητρώα του Κατόχου Άδειας και της Ε.Ε.Ε.Π. (ενεργός, αποκλεισμένος με δική του ή μη πρωτοβουλία, προς άρση αποκλεισμού εντός 24ωρου).
7.11 Από τα παραπάνω εξαιρούνται τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. που εισέρχονται στον Χώρο Καζίνο μετά από εντολή της υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς λόγους.
7.12 Απαγορεύεται η, με οποιονδήποτε τρόπο, αλλοίωση ή διαγραφή των στοιχείων της παραγράφου 7.10, με εξαίρεση στοιχεία που μεταβλήθηκαν/τροποποιήθηκαν (όπως ενδεικτικά τον αριθμό και την αρχή έκδοσης της αστυνομικής ταυτότητας, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα και τον αριθμό τηλεφώνου) συνοδευόμενα από το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο
7.13 Ο Κάτοχος Άδειας τηρεί για τα στοιχεία ιστορικό αρχείο μεταβολών. Στο αρχείο αυτό καταγράφονται τα στοιχεία του χρήστη που πραγματοποίησε τη μεταβολή, την ημερομηνία και ώρα της μεταβολής, τα στοιχεία της μεταβολής. Το αρχείο αυτό διατηρείται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
7.14 Ο Κάτοχος Άδειας διασφαλίζει ότι η Ε.Ε.Ε.Π. έχει απρόσκοπτη και διαρκή πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Εισόδου.

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 15:30 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της με αρ. 225/2/25.10.2016 αποφάσεως της ΕΕΕΠ ορίζεται ότι ο παίκτης, για να μπορέσει να συμμετάσχει στα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, πρέπει να θέσει υποχρεωτικά χρηματικά και χρονικά όρια και συγκεκριμένα: α) Ημερήσιο Όριο Δαπανών, β) Όριο Δαπανών Παικτικής Συνεδρίας και γ) Μέγιστο Χρόνο Συμμετοχής στα Παίγνια σε επίπεδο ημέρας, μετά την υπέρβαση των οποίων διακόπτεται η Παικτική Συνεδρία αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Κύκλου Παιγνίου. Προαιρετικά ο Παίκτης δύναται να ορίσει Συνολικό Μέγιστο Χρόνο Συμμετοχής στα Παίγνια σε επίπεδο εβδομάδας ή/και Ημερολογιακού Μήνα. Παράλληλα, με τον ως άνω Κανονισμό προβλέπεται η τεχνική δυνατότητα διακοπής της Παικτικής Συνεδρίας με το πάτημα ενός κουμπιού (day stop) και αποκλεισμού του παίκτη από την περαιτέρω συμμετοχή του μέχρι το πέρας της ημερολογιακής ημέρας. Επίσης, ο παίκτης λαμβάνει ενημερώσεις για την τυχόν υπέρβαση των παικτικών του ορίων μέσω προειδοποιητικών μηνυμάτων που εμφανίζονται στην κύρια οθόνη των Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT. Περαιτέρω στις οθόνες των Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT προβάλλονται και έτερα μηνύματα που άπτονται της προστασίας των παικτών, όπως το τρέχον αποτέλεσμα της εκάστοτε Παικτικής Συνεδρίας, ο χρόνος συμμετοχής και τα χρηματικά όρια, με τα οποία μπορεί να συμμετέχει ο Παίκτης. Για τη συμμετοχή του παίκτη στα τυχερά παίγνια μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT απαιτείται επιπροσθέτως η χρήση Ατομικής Κάρτας Παίκτη. Συνεπώς, κάθε παίκτης είναι υποχρεωμένος, πριν την έναρξη της πρώτης παικτικής συνεδρίας, να αυτοπεριορίζεται, τόσο ως προς το ποσό (ανά ημέρα και ανά παικτική συνεδρία) όσο και ως προς τον χρόνο συμμετοχής (ανά ημέρα). Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι ανωτέρω περιορισμοί, όπως και όποιοι και όσοι άλλοι περιορισμοί ο παίκτης αποφασίσει να επιβάλει στον εαυτό του (όπως εβδομαδιαία ή μηνιαία όρια κλπ) ισχύουν ενιαία σε όλα τα καταστήματα Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της χώρας.
  Πλην όμως, τα ανωτέρω όρια και περιορισμοί δεν ισχύουν, ούτε εφαρμόζονται στα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια των καζίνο, δεδομένου ότι δεν έχουν θεσπιστεί αντίστοιχα ή ανάλογα όρια συμμετοχής, δεν εμφανίζονται αντίστοιχα προειδοποιητικά μηνύματα και πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και το κόστος συμμετοχής του Παίκτη στην κύρια οθόνη των παιγνίων, ενώ η χρήση Ατομικής Κάρτας Παίκτη αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση μόνο προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programs).
  Τουναντίον οι παίκτες των καζίνο δεν απολαμβάνουν αντίστοιχης προστασίας, αφής στιγμής δεν έχουν στη διάθεσή τους αντίστοιχα εργαλεία αυτοπεριορισμού όπως χρηματικά και χρονικά όρια, ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ούτε λαμβάνουν μηνύματα στις οθόνες των Slot Machines, που άπτονται της τήρησης των κανόνων του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όπως επιτάσσει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους παίκτες τυχερών παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
  Περαιτέρω σημειώνεται ότι ενώ ρυθμιστικά και κανονιστικά έχει προβλεφθεί (άρ. 32 παρ. 2 Ν. 4002/2011) για την αγορά των τυχερών παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT ελάχιστο και μέγιστο ποσό συμμετοχής εκ ποσού 0,10€ και 2€ αντίστοιχα, δεν έχει προβλεφθεί αντίστοιχο χρηματικό όριο συμμετοχής των παικτών στην αγορά των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων των καζίνο. Επίσης και ενώ έχει ρυθμιστικά καθοριστεί (άρ. 3.2.5 της με αρ. 115/3/11.07.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ, όπως ισχύει) ότι η διάρκεια μίας μόνο παρτίδας παιγνίου πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3 δευτερόλεπτα, αντίστοιχη ρύθμιση δεν απαντάται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει και ρυθμίζει την αγορά των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων των καζίνο που η διάρκεια μιας παρτίδας παιγνίου μπορεί να είναι απεριόριστη, ενισχύοντας τη ροπή των παικτών προς τα παίγνια και τον εθισμό αυτών.
  Εκ των ανωτέρω ευχερώς συνάγεται ότι ο τρόπος λειτουργίας των Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΟΠΑΠ ΑΕ εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία των παικτών και συμβάλλει στην αποτροπή φαινομένων εθισμού στα τυχερά παίγνια, εξυπηρετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον, το οποίο τίθεται, κατά τα ως άνω, εν αμφιβόλω από τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων των καζίνο (Slot Machines).

 • Άρθρο 7

  Θεωρούμε απαραίτητο η τυχόν απαγόρευση που θα επιζητείται από κάποιον παίκτη να μην ισχύει μόνο για όλα τα Καζίνο αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις που διατηρούν παιγνιομηχανήματα (Slots Halls, καταστήματα ΟΠΑΠ, κ.λπ.), ειδάλλως επί της ουσίας η συγκεκριμένη απαγόρευση θα καθίσταται ανενεργός και μονόπλευρη.

  α. Θα ήταν σκόπιμο μετά την παρέλευση 6μηνου η απαγόρευση να αίρεται αυτοδικαίως και αυτόματα για όλα τα Καζίνο και τους παρεμφερείς χώρους διεξαγωγής παιγνίων, αφού και πρακτικά, όπως είναι διαμορφωμένη η διάταξη θα πρέπει ένας παίκτης να επισκεφθεί όλες τις επιχειρήσεις αυτές και να ζητάει από κάθε μια ξεχωριστά την άρση της απαγόρευσης.

  β. Επίσης, ο τρόπος που προτείνετε να ισχύει η αυτοαπαγόρευση, δηλαδή με αποστολή γράμματος e-mail κ.λπ, δημιουργεί θέματα ταυτοπροσωπίας για αυτόν που ζητάει την αυτοαπαγόρευση. Είναι προτιμότερο να διενεργείται αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ώστε να λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος και τη σχετική πληροφόρηση από τα αρμόδια όργανα που θα λειτουργούν εντός του Καζίνο, όπως προβλέπονται από το νέο κανονισμό.

  Επίσης, το υπάρχον αδειοδοτημένο σύστημα καταγραφής εισόδου πελατών (stargate) δεν έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής των εισερχομένων επισκεπτών (visitors)

 • 14 Ιανουαρίου 2019, 12:11 | Regency Entertainment

  Άρθρο 7

  7.2 Η αίτηση αυτό-απαγόρευσης δύναται να οφείλεται σε:
  α). Λόγους αυστηρά σχετιζόμενους με το συγκεκριμένο καζίνο (όπως επί παραδείγματι δυσαρέσκεια για το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών) στο οποίο υποβάλλεται και ως εκ τούτου ισχύει για το συγκεκριμένο καζίνο.
  β). Οικονομικούς λόγους ή υπεύθυνου παιχνιδιού και σε αυτή την περίπτωση ισχύει για όλα τα καζίνο και τα καταστήματα VLTs που λειτουργούν στην επικράτεια.
  Εκ των ανωτέρω καθίσταται αναγκαία η διαμόρφωση δύο διαφορετικών εντύπων αυτοαπαγόρευσης.
  7.3 Δεν περιγράφεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης απαγόρευσης από συγγενικό πρόσωπο. Προτείνεται να γίνεται εγγράφως και αυτοπροσώπως από το συγγενικό πρόσωπο. Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να επαναληφθεί έως δύο (2) φορές, όπως ισχύει σήμερα.

 • 21 Δεκεμβρίου 2018, 15:13 | ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΡΙΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Άρθρο 7 – ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
  _____________________________________________________________
  Παράγραφος 7.2
  Παρακαλούμε την ΕΕΕΠ, η οποία προφανώς θέλει να προστατεύσει τους αποκλεισμένους παίκτες στα πλαίσια του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, να επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου των αποκλεισμένων παικτών όχι μόνο από τους χώρους παιγνίων όλων των επιχειρήσεων Καζίνο, αλλά και από τους χώρους παιγνίων όλων των μίνι Καζίνο της ΟΠΑΠ Α.Ε.
  Με μέριμνα της ΕΕΕΠ πρέπει να υποχρεωθούν οι κατασκευαστές των ηλεκτρονικών συστημάτων εισόδου των πελατών, να συμπληρώσουν στα ήδη εγκατεστημένα στις επιχειρήσεις Καζίνο συστήματά τους, εφαρμογή για αναγνώριση των αποκλεισθέντων παικτών, είτε αυτοί είναι ήδη πελάτες σε κάποιο ή κάποια Καζίνο, είτε όταν επιχειρήσουν να εγγραφούν σε Καζίνο στο οποίο δεν είναι μέλη, η εφαρμογή να παρέχει σχετικό μήνυμα. Παρόμοια ενέργεια της Ε.Ε.Ε.Π. πρέπει να λάβει χώρα και για τα μίνι Καζίνο της ΟΠΑΠ Α.Ε.
  Παράγραφος 7.2.2
  Παρακαλούμε να διαγραφούν από την παράγραφο αυτή οι περιπτώσεις υποβολής δήλωσης αποκλεισμού μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθόσον υπάρχει ενδεχόμενο υποβολής πλαστογραφημένων εγγράφων, τα οποία το Καζίνο δεν δύναται να πιστοποιήσει.
  Παράγραφος 7.2.3
  Επίσης για την παράγραφο αυτή, παρακαλούμε να διαγραφούν οι περιπτώσεις έναρξης αποκλεισμού από την ημερομηνία παραλαβής του fax ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Παράγραφος 7.2.4
  Παρακαλούμε στη διαδικασία αυτή να συμπεριληφθούν και τα μίνι Καζίνο της ΟΠΑΠ Α.Ε.
  Παράγραφος 7.2.6.στ)
  Και στην περίπτωση αυτή παρακαλείται η ΕΕΕΠ να επιβάλει στους κατασκευαστές προσθήκη σχετικής λειτουργίας στο αδειοδοτημένο σύστημα.
  Παράγραφος 7.10.β)
  Η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να διαγραφεί από το Σχέδιο του Κανονισμού, καθόσον τα συστήματα που η ίδια η ΕΕΕΠ έχει αδειοδοτήσει, αναγνωρίζουν ως ιδιότητα εισερχομένου, μόνο αυτήν του παίκτη. Κατά συνέπεια οι υπόλοιπες ομάδες των προσώπων που αναφέρονται στην παρούσα διάταξη δεν θα είναι δυνατό να εισέρχονται στο Καζίνο, χωρίς πληρωμή εισιτηρίου και τούτο δεν είναι ορθό.
  Παράγραφος 7.10.δ)
  Με δεδομένο ότι η ανωτέρω διαγραφή θα γίνει αποδεκτή σύμφωνα με το ανωτέρω σχόλιό μας θα πρέπει και η παρούσα παράγραφος να διαγραφεί, καθόσον ο σκοπός της επίσκεψης των παικτών είναι γνωστός.
  Παράγραφος 7.12
  Παρακαλούμε να συμπληρωθεί ότι το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο τροποποίησης της μεταβολής των στοιχείων θα περιορίζεται στο Δελτίο Ταυτοπροσωπίας που ανωτέρω προβλέπεται (ταυτότητα, κλπ.).

 • 19 Δεκεμβρίου 2018, 17:04 | Menelaos Petrovas

  Προκειμένου να λαμβάνεται η απόφαση για άρση του αποκλεισμού μετά την πάροδο έξι μηνών και πλέον των αναφερόμενων παραγράφων, προτείνεται:

  Να διεξάγεται συνέντευξη του αποκλεισμένου Παίκτη με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε θέματα εθισμού (ψυχολόγο) της τοπικής ανεξάρτητης αρχής απεξάρτησης ατόμων με εθισμό αλλά και με τον/ την υπεύθυνο/ η του τμήματος εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα πρόβλεψης ατόμων με εθισμό στα τυχερά παίγνια (Τμήμα εντός του καζίνου) και μόνο μετά από σχετική θετική σύσταση και σύμφωνη γνώμη των δύο να αίρεται ο αποκλεισμός του παίκτη.
  Προκειμένου να λάβει χώρα αυτή η συνέντευξη να υποχρεούται ο παίκτης να προσκομίσει: επικαιροποιημένη φορολογική ενημερότητα προκειμένου να αποδεικνύεται ότι δεν έχει χρέη προς το Δημόσιο