• Άρθρο 5.1: Αναφιορικά με τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5.1. (κ) "Πιστοποιητικά κατάστασης του αιτούντος", θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση που σε κάποια δικαιοδοσία δεν υπάρχει «αρμόδια αρχή» για την έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά θα μπορούν να αναπληρώνονται από υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος.