Άρθρο 05 – ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

5.1 Η αίτηση υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π. από νόμιμο εκπρόσωπο ή αντίκλητο του προσώπου που αιτείται την Άδεια. Με την αίτηση υποβάλλονται τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:

α. Ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος και το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης, τα έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του αιτούντος, όπως ιδίως:

αα. Πράξη σύστασης ή ιδρυτική πράξη.

ββ. Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού.

γγ. Πιστοποιητικά εγγραφής σε μητρώα εταιρειών.

εε. Απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα.

στστ. Μετοχική σύνθεση και αναλυτική αναφορά στα ποσοστά εκάστου μετόχου ή εταίρου του αιτούντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της με αριθμό ΧΧΧ απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου (Ultimate Beneficiary Owner).

ζζ. Πρακτικό Δ.Σ ή Πράξη του αρμόδιου για τη Διοίκηση Οργάνου περί έγκρισης υποβολής της αίτησης χορήγησης της Άδειας.

ηη. Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο/επικυρωµένο πρακτικό του οργάνου διοίκησης /εξουσιοδότηση µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, του αιτούντος, περί ορισμού νομίμου εκπροσώπου αυτού.

θθ. Πράξη διορισμού αντικλήτου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 142 του Κ.Πολ.Δικ., στην περίπτωση εγκατάστασης του αιτούντος στην αλλοδαπή.

β. Στοιχεία και δικαιολογητικά βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η χρηματοοικονομική επάρκεια, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του αιτούντος και η βιωσιμότητα της σκοπούμενης επένδυσης, όπως ιδίως:

αα) Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον ο αιτών υπέχει υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης ή καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών, για το διάστημα λειτουργίας του αιτούντος και έως τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη από την υποβολή της αίτησης. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία μπορεί να αποδεικνύει την χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

ββ) Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία δηλώνει τη δέσμευση του να εκδώσει υπέρ της Ε.Ε.Ε.Π., εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Άδειας, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για κάθε αιτούμενη Άδεια, στην περίπτωση χορήγησης αυτής.

γγ. Στην περίπτωση που ο αιτών σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την κτήση ή/και χρήση της Άδειας στηριζόμενος στην χρηματοοικονομική επάρκεια τρίτων, έγγραφη δέσμευση των νομίμων εκπροσώπων των φορέων αυτών, με την οποία εγγυώνται τη χρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους των κεφαλαίων που απαιτούνται για την χορήγηση ή/και χρήση της Άδειας.

δδ. Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan, business model) για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του αιτούντος υπό την ισχύ κάθε Άδειας, συμπεριλαμβανομένων των οικείων χρονοδιαγραμμάτων και οροσήμων.

εε. Αναλυτική αναφορά των εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν από τον αιτούντα για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων.

στστ. Πλήρες οργανόγραμμα του αιτούντος με αναλυτική παράθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων ανά θέση, οργανική μονάδα και Κρίσιμη Λειτουργία.

ζζ. Κατάσταση όλων των στελεχών του αιτούντος που κατά την υποβολή της αίτησης, επιτελούν ή έχουν επιλεγεί προκειμένου να επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

ηη. Άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που ήδη κατέχει ο αιτών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες Χώρες.

θθ. Αναλυτική κατάσταση και περιγραφή των παιγνίων που ο αιτών πρόκειται να διοργανώνει και διεξάγει υπό την ισχύ κάθε Άδειας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και εγκαταστάσεων διεξαγωγής.

ιι. Αναλυτική περιγραφή των Πληροφορικών Συστημάτων διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων με το σύνολο των πιστοποιήσεων αυτών, εφόσον τέτοια Συστήματα είναι ήδη εγκατεστημένα και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τον Κάτοχο της Άδειας για την διεξαγωγή των Παιγνίων υπό την ισχύ αυτής.

ιαια. Πιστοποιήσεις από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, με τις οποίες πιστοποιείται ότι ο αιτών συμμορφώνεται ως προς την τήρηση υψηλών προδιαγραφών ελέγχου και ασφάλειας των διοικητικών διαδικασιών και των πληροφορικών του συστημάτων, όπως ενδεικτικά, πρότυπα διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001), πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (π.χ. ISO 27001) κ.ά..

γ. Πιστοποιητικά κατάστασης του αιτούντος, όπως ιδίως:

αα) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τα πρόσωπα που έχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις προβλέψεις με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου (Ultimate Beneficiary Owner) ή την σχετική Άδεια Καταλληλότητας.

ββ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εταίρους και τους ασκούντες τη διοίκηση και τη διαχείριση του αιτούντος, στην περίπτωση που διαφοροποιούνται από τα πρόσωπα του σημείου α., εφόσον δεν έχουν λάβει Άδεια Καταλληλότητας.

γγ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής περί μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

δδ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο αιτών είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

εε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο αιτών είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

στστ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο αιτών δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.

ζζ. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση είναι ακριβή και αληθή.

δ. Αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον λογαριασμό πληρωμών που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

5.2 Η Αρχή, για τη διαπίστωση της επάρκειας της οργανωτικής δομής, του προσωπικού, καθώς και της τεχνολογικής και υλικοτεχνικής υποδομής, δύναται να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του αιτούντος.

5.3 Με Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:49 | The Stars Group

  In par. 5.1.b it shall be clarified that all data required in this specific subsection shall be provided (and examined by the HGC) not exclusively as regards the applicant per se (i.e. a potential SPV) but the whole respective applicant’s corporate group.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:50 | Intralot

  5.1.α.στστ. Στον προσδιορισμό πραγματικού δικαιούχου από τον αγγλικό όρο εντός παρενθέσεως προτείνεται να διαγραφεί η λέξη Ultimate, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία του ορισμού με το ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30-7-2018, Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κλπ) που ενσωματώνει την οδηγία 2015/849/ΕΕ και η οποία χρησιμοποιεί τον ορισμό «Beneficiary Owner». Συγκεκριμένα στο άρθρο 3 (Ορισμοί) παρ. 17 του ν. 4557/2018 ως «Πραγματικός δικαιούχος» ορίζεται το ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει ο πελάτης, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή τα οποία ελέγχουν αυτόν, καθώς και το ή τα φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα. Ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται ιδίως:
  α) Όσον αφορά τις εταιρείες: αα) Το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα. Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής. Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου. Ο έλεγχος με άλλα μέσα μπορεί να εξακριβωθεί, μεταξύ άλλων, με βάση τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.
  Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτωση εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά εταιρείας, υποκείμενης σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.
  ββ) Αν, και μόνο εφόσον εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα και ελλείψει βάσιμων υποψιών, δεν προσδιοριστεί κανένα πρόσωπο ως πραγματικός δικαιούχος, σύμφωνα με την περίπτωση αα’ ή αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος, το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους διευθύνοντος την εταιρεία. Τα υπόχρεα πρόσωπα τηρούν αρχεία των δράσεων που έχουν αναλάβει για να προσδιοριστεί ο πραγματικός δικαιούχος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
  β) Όσον αφορά τα καταπιστεύματα (trusts):
  αα) ο ιδρυτής, ββ) ο καταπιστευματοδόχος, γγ) ο προστάτης, αν υπάρχει, δδ) οι δικαιούχοι ή, εφόσον οι δικαιούχοι της νομικής οντότητας ή του νομικού μορφώματος δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον των οποίων κυρίως έχει συσταθεί ή λειτουργεί η νομική οντότητα ή το νομικό μόρφωμα, εε) οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο στο οποίο τελικά ανήκει ή το οποίο ασκεί άμεσα ή έμμεσα με οποιοδήποτε μέσο τον έλεγχο του καταπιστεύματος.
  γ) Όσον αφορά λοιπές νομικές οντότητες ή νομικά μορφώματα παρεμφερή με τα καταπιστεύματα συμπεριλαμβάνονται τα πρόσωπα που κατέχουν αντίστοιχη ή ανάλογη θέση με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση β’.)
  5.1 .β.ββ Το ύψος της εγγυητικής επιστολής (500.000 €) κρίνεται δυσανάλογο σε σχέση με το αντίτιμο το 2 τύπων αδειών αλλά και με το ύψος του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου του αδειούχου και θα πρέπει να καθοριστεί ως διαφορετικό ποσό ανά κατηγορία άδειας. Προτείνεται το ύψος της εγγυητικής να προσαρμόζεται σαν ποσοστό των ακαθάριστων εσόδων του προηγούμενου έτους (0,5% -0,7%).

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:49 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 5

  (Α) Η υποπερίπτωση αα. της περίπτωσης β. του άρθρου 5.1. του σχεδίου Κανονισμού είναι, ως προτείνεται, νομικά προβληματική. Δίνεται η δυνατότητα σε υποψήφιο για απόκτηση Άδειας να αποδείξει την χρηματοοικονομική του επάρκεια με την προσκόμιση οποιουδήποτε κατάλληλου εγγράφου εάν αδυνατεί να προσκομίσει δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή καταστάσεις οικονομικών στοιχείων, κ.λπ. Η διατύπωση και ειδικά η ασάφεια ως προς τον προσδιορισμό των εγγράφων που δύναται να προσκομίσει ένας υποψήφιος αντί των οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να οδηγήσει σε άνιση ή διακριτική μεταχείριση υποψηφίων από την Ε.Ε.Ε.Π. και, ενδεχομένως, σε απόκτηση Αδειών από μη χρηματοοικονομικά υγιείς αιτούντες.

  (Β) Είναι πρακτικά αδύνατο για νομικό πρόσωπο που έχει καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτείται τη χορήγηση άδειας να εξασφαλίσει και να υποβάλλει αυθημερόν στην Ε.Ε.Ε.Π. πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι ενήμερο ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  Η υποπερίπτωση δδ. της περίπτωσης γ. του άρθρου 5.1. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «δ.δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με προγενέστερη ημερομηνία έκδοσης όχι απώτερη των 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση Άδειας, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο αιτών είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.»

  (Γ) Προτείνεται να προστεθεί υποπερίπτωση ηη. στην περίπτωση γ. του άρθρου 5.1. του Κανονισμού ως ακολούθως:

  «ηη. Σε περίπτωση που σε κάποια δικαιοδοσία δεν υπάρχει αρμόδια κατά νόμω διοικητική ή άλλη αρχή για την έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού, τα κατά περίπτωση πιστοποιητικά θα αναπληρώνονται από υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.»

 • 3 Φεβρουαρίου 2019, 16:07 | Κώστας Λειβαδίτης

  Αναφορικά με την περ. ββ του άρθρου 5.1α προτείνεται η αποδοχή εγγυητικής επιστολής εκδοθείσας από ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. Επιπροσθέτως, οι λόγοι κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, όπως λ.χ. «αν τα κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκχτες» είναι άκρως αόριστοι και θέτουν σε άμεσο και υπέρμετρο κίνδυνο ακόμα και τους υγιείς παρόχους.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:07 | bet365

  5.1 – Οι απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον αιτούντα είναι εξαιρετικά επαχθές. Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα (ΕΕ) της έδρας του αιτούντος. Για παράδειγμα, τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα σημεία 5.1 (κβ) έως 5.1 (κδ) μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η ΕΕΕΠ θα πρέπει είτε να μην απαιτεί ένα τέτοιο έγγραφο είτε να δέχεται κάτι αντίστοιχο και οι Κανονισμοί θα πρέπει να παρέχουν στην ΕΕΕΠ την ικανότητα και την ευελιξία να δέχονται εναλλακτικά ή ισοδύναμα πρότυπα υπό τον όρο ότι επιτυγχάνεται ο γενικός στόχος επίτευξης της ακεραιότητας.

  5.1 (ιε) Δεν είναι δυνατόν να σχολιάσουμε πλήρως αυτό το τμήμα, καθώς δεν γνωρίζουμε αυτή την απόφαση της ΕΕΕΠ και χρειαζόμαστε τον ορισμό των κρίσιμων λειτουργιών. Παρ ‘όλα αυτά, εάν ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να εξακριβωθεί η ταυτότητα των βασικών διευθυντικών στελεχών, αυτό μπορεί να γίνει μέσω της τακτικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και κάθε μεταβολή θα μπορούσε να κοινοποιηθεί στη ρυθμιστική αρχή από τους φορείς εκμετάλλευσης μετά. Δεν θεωρείται απαραίτητο να υπάρχουν ειδικές άδειες για τα άτομα.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:33 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 5 – Αίτηση Χορήγηση Άδειας
  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  1. Με το εν λόγω άρθρο η ΕΕΕΠ επιβάλει στον υποψήφιο Κάτοχο Άδειας την υποχρέωση να συνυποβάλλει με την αίτησή του για χορήγηση Άδειας δικαιολογητικά επιπλέον των προβλεπόμενων στην παρ. 8 του άρθρου 46 του Ν. 4002/2011, όπως το εν λόγω άρθρο προτείνεται να τροποποιηθεί με το άρθρο 9 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων -Τροποποίηση του Ν. 4002/2011». Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έγγραφα που ορίζονται στις περιπτώσεις (στστ) και (θθ) της παρ. α του άρθρου 5.1, στις περιπτώσεις (ββ), (δδ), (εε), (στστ), (ζζ), (ηη), (ιι) και (ιαια) της παρ. β του ίδιου άρθρου 5.1 και στις περιπτώσεις(αα), (γγ), και (ζζ) της παρ. γ του αυτού άρθρου 5.1 του υπό διαβούλευση Κανονισμού.
  Τα εν λόγω επιπλέον έγγραφα ζητούνται προς απόδειξη προϋποθέσεων για τη χορήγηση Άδειας, οι οποίες είτε τίθενται επιπλέον των ήδη προβλεπόμενων στο ως άνω σχέδιο νόμου είτε συνάγονται από αυτές (βάσει μιας διασταλτικής ερμηνευτικής ανάγνωσης) – π.χ. η προϋπόθεση περί μη λύσης της εταιρείας και προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού προκύπτει από την προϋπόθεση της παρ. 1 του άρθρου 46 Ν. 4002/2011, όπως στο σχέδιο νόμου, ο υποψήφιος Κάτοχος Άδειας να είναι υφιστάμενο νομικό πρόσωπο.
  Σαφώς, πρόκειται για στοιχεία τα οποία ενισχύουν τη διαπίστευση του υποψηφίου από απόψεως διαφάνειας της ταυτότητάς του, φερεγγυότητας και επαγγελματικής αξιοπιστίας του, επιχειρησιακής του ετοιμότητας, διάθεσης εκ μέρους του επαρκών και κατάλληλων υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την ορθή εκμετάλλευση της Άδειας και την ομαλή διεξαγωγή Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που τη διέπουν.
  Ωστόσο, προκειμένου η θέσπιση της υποχρέωσης συνυποβολής των εν λόγω στοιχείων να είναι σύμφωνη προς τους κανόνες που ορίζουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας, θα πρέπει το περιεχόμενο των τελευταίων να αναδιαμορφωθεί (συμπληρωθεί/αποσαφηνιστεί) ώστε τα επιπλέον ζητούμενα στοιχεία να αντιστοιχούν επακριβώς στους όρους που θέτουν οι διατάξεις για τη χορήγηση της Άδειας.
  2. Εξ άλλου, όσον αφορά στη ρύθμιση της μερικότερης περίπτωσης της διάταξης του (τροποποιούμενου) άρθρου 46 παρ. 8 (α) του Ν. 4002/2011, όπου ο υποψήφιος ενδέχεται να μην διαθέτει δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας (π.χ. σε περίπτωση που αποτελεί νεοσύστατη εταιρεία), η εναλλακτική απόδειξη της σχετικής χρηματοοικονομικής του επάρκειας θα πρέπει να προσδιοριστεί κατά τρόπο συγκεκριμένο και σαφή [βλ. περ. (αα) της παρ. β του άρθρου 5.1 του σχεδίου Κανονισμού].

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 12:35 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

  Στην περίπτωση 5 παρ. 1 (β) ββ, οι λέξεις «Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος…» θα πρέπει να αντικατασταθούν με το ορθό «Δήλωση πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του Ν 4537/2018», καθώς είναι δυνατό να μπορεί να παρασχεθεί εγγυητική επιστολή και από μη πιστωτικό ίδρυμα.

 • Άρθρο 5.1:

  Αναφιορικά με τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5.1. (κ) «Πιστοποιητικά κατάστασης του αιτούντος», θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση που σε κάποια δικαιοδοσία δεν υπάρχει «αρμόδια αρχή» για την έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά θα μπορούν να αναπληρώνονται από υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος.