Άρθρο 05 – ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

5.1 Η αίτηση υποβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π. από νόμιμο εκπρόσωπο ή αντίκλητο του προσώπου που αιτείται την Άδεια. Με την αίτηση υποβάλλονται τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:

α. Ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντος και το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης, τα έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του αιτούντος, όπως ιδίως:

αα. Πράξη σύστασης ή ιδρυτική πράξη.

ββ. Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού.

γγ. Πιστοποιητικά εγγραφής σε μητρώα εταιρειών.

εε. Απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα.

στστ. Μετοχική σύνθεση και αναλυτική αναφορά στα ποσοστά εκάστου μετόχου ή εταίρου του αιτούντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της με αριθμό ΧΧΧ απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου (Ultimate Beneficiary Owner).

ζζ. Πρακτικό Δ.Σ ή Πράξη του αρμόδιου για τη Διοίκηση Οργάνου περί έγκρισης υποβολής της αίτησης χορήγησης της Άδειας.

ηη. Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο/επικυρωµένο πρακτικό του οργάνου διοίκησης /εξουσιοδότηση µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, του αιτούντος, περί ορισμού νομίμου εκπροσώπου αυτού.

θθ. Πράξη διορισμού αντικλήτου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 142 του Κ.Πολ.Δικ., στην περίπτωση εγκατάστασης του αιτούντος στην αλλοδαπή.

β. Στοιχεία και δικαιολογητικά βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η χρηματοοικονομική επάρκεια, η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του αιτούντος και η βιωσιμότητα της σκοπούμενης επένδυσης, όπως ιδίως:

αα) Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον ο αιτών υπέχει υποχρέωση κατάρτισης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης ή καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών, για το διάστημα λειτουργίας του αιτούντος και έως τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη από την υποβολή της αίτησης. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία μπορεί να αποδεικνύει την χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

ββ) Δήλωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία δηλώνει τη δέσμευση του να εκδώσει υπέρ της Ε.Ε.Ε.Π., εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Άδειας, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για κάθε αιτούμενη Άδεια, στην περίπτωση χορήγησης αυτής.

γγ. Στην περίπτωση που ο αιτών σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την κτήση ή/και χρήση της Άδειας στηριζόμενος στην χρηματοοικονομική επάρκεια τρίτων, έγγραφη δέσμευση των νομίμων εκπροσώπων των φορέων αυτών, με την οποία εγγυώνται τη χρηματοδότηση του συνόλου ή μέρους των κεφαλαίων που απαιτούνται για την χορήγηση ή/και χρήση της Άδειας.

δδ. Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan, business model) για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του αιτούντος υπό την ισχύ κάθε Άδειας, συμπεριλαμβανομένων των οικείων χρονοδιαγραμμάτων και οροσήμων.

εε. Αναλυτική αναφορά των εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν από τον αιτούντα για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων.

στστ. Πλήρες οργανόγραμμα του αιτούντος με αναλυτική παράθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων ανά θέση, οργανική μονάδα και Κρίσιμη Λειτουργία.

ζζ. Κατάσταση όλων των στελεχών του αιτούντος που κατά την υποβολή της αίτησης, επιτελούν ή έχουν επιλεγεί προκειμένου να επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

ηη. Άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που ήδη κατέχει ο αιτών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες Χώρες.

θθ. Αναλυτική κατάσταση και περιγραφή των παιγνίων που ο αιτών πρόκειται να διοργανώνει και διεξάγει υπό την ισχύ κάθε Άδειας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και εγκαταστάσεων διεξαγωγής.

ιι. Αναλυτική περιγραφή των Πληροφορικών Συστημάτων διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων με το σύνολο των πιστοποιήσεων αυτών, εφόσον τέτοια Συστήματα είναι ήδη εγκατεστημένα και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τον Κάτοχο της Άδειας για την διεξαγωγή των Παιγνίων υπό την ισχύ αυτής.

ιαια. Πιστοποιήσεις από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, με τις οποίες πιστοποιείται ότι ο αιτών συμμορφώνεται ως προς την τήρηση υψηλών προδιαγραφών ελέγχου και ασφάλειας των διοικητικών διαδικασιών και των πληροφορικών του συστημάτων, όπως ενδεικτικά, πρότυπα διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 9001), πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (π.χ. ISO 27001) κ.ά..

γ. Πιστοποιητικά κατάστασης του αιτούντος, όπως ιδίως:

αα) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τα πρόσωπα που έχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις προβλέψεις με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με προσδιορισμό του πραγματικού δικαιούχου (Ultimate Beneficiary Owner) ή την σχετική Άδεια Καταλληλότητας.

ββ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εταίρους και τους ασκούντες τη διοίκηση και τη διαχείριση του αιτούντος, στην περίπτωση που διαφοροποιούνται από τα πρόσωπα του σημείου α., εφόσον δεν έχουν λάβει Άδεια Καταλληλότητας.

γγ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής περί μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

δδ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο αιτών είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

εε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο αιτών είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

στστ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο αιτών δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη ανάλογη διαδικασία.

ζζ. Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία δηλώνει ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση είναι ακριβή και αληθή.

δ. Αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον λογαριασμό πληρωμών που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

5.2 Η Αρχή, για τη διαπίστωση της επάρκειας της οργανωτικής δομής, του προσωπικού, καθώς και της τεχνολογικής και υλικοτεχνικής υποδομής, δύναται να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του αιτούντος.

5.3 Με Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».