• Άρθρο 6.1: (α) Έτσι όπως έχει διατυπωθεί το άρθρο 6.1, είναι άλλο πράγμα η «χορήγηση» της Άδειας (η οποία φαίνεται να προηγείται της καταβολής του τιμήματος) και άλλο πράγμα η «έκδοσή» της (η οποία φαίνεται να έπεται της καταβολής του τιμήματος). Πιο κάτω όμως (στο άρθρο 6.1.1.) αναφέρεται «μη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. εντός της ως άνω προθεσμίας…». Ποια απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. υπονοείται; Η απόφαση χορήγησης Άδειας ή η απόφαση έκδοσης Άδειας; (β) Σε κάθε περίπτωση, για τέτοιου είδους διαδικασία και τέτοιο τίμημα δεν νοείται «σιωπηρή απόρριψη αίτησης». Θα πρέπει η απορριπτική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. να είναι πλήρως αιτιολογημένη για να μπορεί και ο ενδιαφερόμενος η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.