Άρθρο 06 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

6.1 Η Άδεια διεξαγωγής Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά. Για την έκδοση της Άδειας απαιτείται η προηγούμενη εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου, για κάθε τύπο Άδειας, τιμήματος.

6.1.1 Μη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

6.2 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να απορρίψει την αίτηση χορήγησης της άδειας, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εάν δεν τεκμηριώνεται η τεχνική και χρηματοοικονομική επάρκεια του υποψήφιου κατόχου.

β. Εάν δεν έχει διαπιστωθεί η Καταλληλότητα των μετόχων ή κατόχων εταιρικών μεριδίων ή εταίρων του αιτούντος καθώς και αν δεν έχουν λάβει Άδειες Καταλληλότητας τα πρόσωπα του υποψήφιου που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

γ. Εάν ο υποψήφιος κάτοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.

δ. Εάν ο υποψήφιος κάτοχος δεν καταβάλει το τίμημα της Άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 6.3, κατά τον τρόπο και στον χρόνο που θα του υποδειχθεί από την Ε.Ε.Ε.Π..

6.3 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Άδειας ο Κάτοχος καταθέτει στην Ε.Ε.Ε.Π., το αργότερο έως και δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας χορήγησης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι όροι της Άδειας, εάν τα κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στον Κανονισμό και τις κείμενες διατάξεις. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Κάτοχο της Άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη της Άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης ή δεν κατατεθεί αίτηση ανανέωσης της Άδειας.

6.3.1 Σε περίπτωση μη κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εντός της σχετικής προθεσμίας, η χορηγηθείσα Άδεια ανακαλείται αυτοδίκαια και το τίμημα που έχει καταβληθεί για την χορήγηση της Άδειας δεν επιστρέφεται.

6.4 Ο Κάτοχος Άδειας προκειμένου να προβεί στην έναρξη της διεξαγωγής των Παιγνίων υπό την ισχύ της Άδειας, υποχρεούται εντός δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της Άδειας να έχει ολοκληρώσει τις κατωτέρω ενέργειες:

6.4.1 Να έχει κατοχυρώσει στην ιδιοκτησία του τις ονομασίες χώρου (domain names) των ιστοτόπων διεξαγωγής των Παιγνίων και να έχει υποβάλει στην Αρχή προς έγκριση την περιγραφή, τη δομή και οργάνωση του περιεχομένου των ιστοτόπων αυτών.

6.4.2 Να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου και της Πύλης Ελέγχου σε Πραγματικό Χρόνο (Gateway) σε διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π και με την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 31 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

6.4.3 Να έχει δηλώσει στην Ε.Ε.Ε.Π. τα πρόσωπα που επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες και τα πρόσωπα αυτά να έχουν λάβει Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

6.4.4 Να έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, με τα οποία πιστοποιείται η συμμόρφωση των ιστοτόπων καθώς και των πληροφορικών συστημάτων και υποσυστημάτων διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων με τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

6.4.5 Να έχει δηλώσει τον ίδιο λογαριασμό και τον λογαριασμό Παικτών που τηρεί σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και πρόκειται να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων, καθώς επίσης και τους δικαιούχους και τους ειδικούς κωδικούς των λογαριασμών αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του Νόμου.

6.4.6 Να έχει υποβάλει στην Αρχή, συμβάσεις που τυχόν έχει συνάψει με τρίτους, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται, αμέσως, με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων.

6.4.7 Να έχει ενσωματώσει στους ιστοτόπους του το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο αυτών σύμφωνα με το άρθρο 8.

6.4.8 Να έχει δηλώσει τους Συνεργάτες που έχει επιλέξει από το Μητρώο και με τους οποίους έχει υπογράψει Σύμβαση Συνεργασίας για την προώθηση των υπηρεσιών του.

6.4.9 Να έχει συμμορφωθεί με την απαιτούμενη συνέπεια και αποτελεσματικότητα με κάθε άλλη Οδηγία ή σύσταση της Ε.Ε.Ε.Π..

6.5 Η πλήρωση των προϋποθέσεων έναρξης διεξαγωγής των Παιγνίων υπό την ισχύ της Άδειας, βεβαιώνεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. κατόπιν σχετικής αίτησης του Κατόχου, η οποία συνοδεύεται από αναλυτική αναφορά πλήρωσης των προϋποθέσεων που κάθε φορά έχουν τεθεί και τα στοιχεία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των κατά περίπτωση απαιτούμενων ενεργειών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η Άδεια που έχει χορηγηθεί ανακαλείται αυτοδίκαια και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.3. Το τίμημα που έχει καταβληθεί για την έκδοση της Άδειας δεν επιστρέφεται.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:10 | The Stars Group

  (a) Par. 3 provides that the bank letter of guarantee (to be issued in favor of all applicants) shall also cover an operator’s liability towards players for non-payment of attributable profits and for other claims as provided in the draft regulation. On the other hand, the Bank Letter of Guarantee sample (see Appendix of the draft regulation) does not cover this kind of liability. We propose that that all disputes shall be resolved before the competent courts (to be based in any EU country) as provided in the respective contract (i.e. an operator’s TCs). That means that the Bank Letter of Guarantee shall not cover liability towards players.

  (b) Par. 4 provides that a licensee shall be entitled to offer gaming services (after its license is issued) only after it proceeds with submission of all documents provided in sub paragraphs 6.4.1 to 6.4.9. Special attention shall be given to sub paragraph 6.4.6 which provides for the submission for all contracts with third parties if related with the conduct of gaming! This could encompass all contracts with employees, consultants, software vendors etc.! It is understood that article 6.4 has been drafted in that way by mistake. We propose that a licensee shall be obliged to provide all this data within 12 months as from the date the license is issued and that if he fails to do so, the license shall be revoked (so the phrase: “In order to commence conducting gamin under the license” shall be deleted). Sub-paragraph 6.4.5 shall also use plural tense so as to allow the use of multiple bank accounts (the term “exclusive” shall be deleted).

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:26 | Intralot

  6.1 Προτείνεται να αναμορφωθεί η διαδικασία της αδειοδότησης κατά αναλογία των προβλέψεων του άρθρου 362 παράγραφος 2 του ν. 4512/2018 περί καζίνο για λόγους ισότητας ώστε εντός δύο μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου να εκδίδεται πλήρης και αιτιολογημένη απόφαση περί εγκρίσεως ή απορρίψεως της αίτησης του υποψηφίου κατόχου ‘Αδειας από την Ε.Ε.Π.Π.
  6.1.1 Η σχετική απορριπτική απόφαση θα δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με προσφυγή ουσίας εντός διμήνου με πρόβλεψη για σύντομη εκδίκαση της προσφυγής εντός τριών μηνών από την κατάθεσή της με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. (βλ. γενικό σχόλιο Δ)
  Επίσης προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα στην Ε.Ε.Π.Π να ζητά από τον υποψήφιο κάτοχο άδειας , πρόσθετα έγγραφα προς τεκμηρίωση της βασιμότητας της αιτήσεώς του και μόνο εφόσον αυτά δεν προσκομιστούν εντός ευλόγου προθεσμίας μόνο τότε να εκδίδεται η αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση (όπως αντίστοιχα πχ υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 11.1 (μετά την περ. δ) του Κανονισμού.
  6.2 δ Να οριστεί συγκεκριμένα ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τιμήματος. Επίσης προτείνεται να διαγραφεί η φράση «σύμφωνα με την παρ. 6.3» διότι αυτή αφορά την εγγυητική επιστολή των 500χιλ.€.
  6.3 Προτείνεται η προθεσμία των 15 ημερών να γίνει 30 ημέρες.
  Επίσης θα πρέπει ο χρόνος επιστροφής εγγυητικής επιστολής να επαναπροσδιοριστεί ανάλογα με το αν έχει κατατεθεί αίτηση ανανέωσης ή όχι. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί και εφόσον είναι γνωστό 1 χρόνο πριν την λήξη της το διάστημα πρέπει να μειωθεί.
  6.4 Προτείνεται ο Κάτοχος Άδειας να μπορεί να ξεκινήσει την εμπορική του λειτουργία με την χορήγηση της Άδειας από την ΕΕΕΠ, γνωστοποιώντας την έναρξή της στην ΕΕΕΠ, και στη συνέχεια να ολοκληρώσει τις ενέργειες του άρθρου 6.4.
  Για το λόγο αυτό προτείνεται η διατύπωση του άρθρου 6.4 ως εξής:
  «Ο Κάτοχος Άδειας προκειμένου να προβεί στην έναρξη της διεξαγωγής των Παιγνίων υπό την ισχύ της Άδειας, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Ε.Ε.Ε.Π. Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται εντός δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης της διεξαγωγής των Παιγνίων να έχει ολοκληρώσει τις κατωτέρω ενέργειες:»
  Για την έναρξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εν τω μεταξύ οι απαιτούμενες αποφάσεις της ΕΕΕΠ, όπως πχ η αναφερόμενη στην παρ. 6.4.3.
  Εάν οι απαιτούμενες ενέργειες καθυστερούν λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή της ΕΕΕΠ (πχ καθυστέρηση άδειας καταλληλότητας σε Συνεργάτες) το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα πρέπει να παρατείνεται.
  6.4.3 Να οριστούν οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που επιτελούν τις Κρίσιμές Λειτουργίες καθώς και το πλαίσιο της ‘Αδειας Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Π.Π .
  6.4.4 Να οριστούν ποια είναι τα πιστοποιητικά που αναφέρονται. ( παραπομπή σε Κανονισμό ή Τεχνικές Προδιαγραφές).
  6.5 Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση για το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6.5: «Η πλήρωση των ενεργειών των άρθρων 6.4.1. έως και 6.4.9 βεβαιώνεται από την Ε.Ε.Ε.Π κατόπιν αίτησης του Κατόχου, η οποία συνοδεύεται από αναλυτική αναφορά πλήρωσης των προϋποθέσεων των άρθρων 6.4.1- 6.4.9 και τα στοιχεία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των κατά περίπτωση απαιτούμενων ενεργειών».
  Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το ανωτέρω σχόλιο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διάρκεια της Άδειας θα πρέπει να αρχίζει από την βεβαιωτική απόφαση της Ε.Ε.Π.Π.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να οριστεί χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδεται η απόφαση της Ε.Ε.Π.Π. καθώς και τα ένδικα μέσα που έχει δικαίωμα να ασκήσει ο Κάτοχος.
  Προτείνεται η απόρριψη της αίτησης να γίνεται κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Ε.Π.Π η οποία θα δύναται να προσβληθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου εντός διμήνου με εκδίκαση της προσφυγής εντός τριών μηνών από την κατάθεσή της με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. ( όπως και στο άρθρο 6.1.1)
  Τέλος θα πρέπει να επιστρέφεται το τίμημα που έχει καταβληθεί για την έκδοση της άδειας.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:11 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 6

  (Α) Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6.1. του σχεδίου Κανονισμού, ως προτείνεται, είναι νομικά προβληματικό. Δεν νοείται η προηγούμενη (πριν από την έκδοση της άδειας και ενόψει αυτής) εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου, για κάθε τύπο άδειας, τιμήματος, πολλώ δε μάλλον όταν ο οικείος νόμος (ν. 4002/2011) δεν ορίζει διαδικασία και προθεσμία για την επιστροφή στον αιτούντα του καταβληθέντος τιμήματος σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της οικείας αίτησης.

  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6.1. του Κανονισμού προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «Για την έκδοση της Άδειας απαιτείται η εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου, για κάθε τύπο Άδειας, τιμήματος, στην οποία ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να προβεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας χορήγησης της Άδειας, καταθέτοντας εντός της ιδίας προθεσμίας στην Ε.Ε.Ε.Π. τα σχετικά νόμιμα παραστατικά στοιχεία, άλλως η χορηγηθείσα Άδεια ανακαλείται αυτοδίκαια.»

  (Β) Η διάταξη του άρθρου 6.1.1. του σχεδίου Κανονισμού περί σιωπηρής απόρριψης αίτησης για την χορήγηση άδειας είναι, ως προτείνεται, νομικά προβληματική. Σε διαδικασίες που προβλέπεται η χορήγηση διοικητικής άδειας υπό όρους και προϋποθέσεις, δεν νοείται σιωπηρή απόρριψη αίτησης. Τυχόν απορριπτική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. θα πρέπει, ως ατομική διοικητική πράξη, να είναι έγγραφη και πλήρως αιτιολογημένη, ώστε ο αιτών να είναι σε θέση να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.

 • 3 Φεβρουαρίου 2019, 15:31 | Κώστας Λειβαδίτης

  Αναφορικά με τη δυνατότητα της Ε.Ε.Ε.Π. να μην εκδίδει απόφαση επί σχετικού αιτήματος χορήγησης άδειας εντός διμήνου από την υποβολή του και να θεωρείται η αίτηση ως σιωπηρώς απορριφθείσα, θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται μια κακή πρακτική, όπου η μη υποχρέωση αιτιολογίας δίνει τη δυνατότητα στην Αρχή να χορηγεί ή να απορρίπτει αιτήματα χορήγησης αδειών με κριτήρια αδιαφανή.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 20:44 | bet365

  6.1 – Θεωρούμε ότι το χρονοδιάγραμμα, των αυστηρά 2 μηνών, είναι υπερβολικά περιοριστικό για την ΕΕΕΠ και ότι η ΕΕΕΠ θα πρέπει να διαθέτει ευελιξία ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται αιτήσεις αδειών και να διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς χωρίς το ανελαστικό χρονοδιάγραμμα για την επεξεργασία των αιτήσεων. Αυτό θα ασκήσει υπερβολική πίεση στην ΕΕΕΠ και αν χρειάζονται περισσότεροι από 2 μήνες για την επεξεργασία των αιτήσεων, η ΕΕΕΠ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη διαδικασία.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:15 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 6 – Χορήγηση Άδειας και Προϋποθέσεις Έναρξης Διεξαγωγής Παιγνίων Μέσω Διαδικτύου
  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  1.Καθότι στην παρ. 7 του άρθρου 46 του Ν. 4002/2011, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011»,προβλέπεται ότι η κατάθεση της εκεί περιγραφόμενης εγγυητικής επιστολής απαιτείται «για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου», προτείνεται όπως η κατάθεση της εν λόγω εγγυητικής επιστολής προστεθεί στο άρθρο 6.1 ως προαπαιτούμενο για την έκδοση της Άδειας. Εν τοιαύτη περιπτώσει, το άρθρο 6.3.1 του σχεδίου Κανονισμού παρέλκει και θα πρέπει να απαλειφθεί.
  2.Δοθείσης της υφιστάμενης αρμοδιότητας της Ε.Ε.Ε.Π. να χορηγήσει την αιτηθείσα άδεια εφόσον διαπιστώνει ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο, λόγοι απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων δύνανται να είναι οι οριζόμενοι στις περ. (γ) και (δ) του άρθρου 6.2 του σχεδίου Κανονισμού, καθώς και η μη εμπρόθεσμη κατάθεση της εγγυητικής επιστολής, εφόσον υιοθετηθεί το ανωτέρω σχόλιο.
  3. Όσον αφορά τη σχετική απαίτηση κατάθεσης του πιστοποιητικού ISO 27001 στην Αρχή εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας στην παράγραφο 6.4 θα πρέπει να τονίσουμε πως η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου εντός 12 μηνών θα εμποδίσει την ομαλή λειτουργία των Παρόχων, δεδομένου ότι η λήψη των σχετικών πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα και πολύπλοκη. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την επέκταση της εν λόγω προθεσμίας στους 24 μήνες.
  4. Στην παρ. 6.5 του σχεδίου Κανονισμού προβλέπεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του Κατόχου της Άδειας για την έκδοση απόφασης της ΕΕΕΠ ότι πληροί τις προϋποθέσεις έναρξης διεξαγωγής των Παιγνίων υπό την ισχύ της Άδειας, «η Άδεια που έχει χορηγηθεί ανακαλείται αυτοδίκαια και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.3. Το τίμημα που έχει καταβληθεί για την έκδοση της Άδειας δεν επιστρέφεται.»
  Η εν λόγω ποινή εγείρει ζήτημα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας, δεδομένου ότι, κατ’ άρθρο 45 παρ. 6 του Ν. 4002/2011, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί, η διάρκεια της Άδειας είναι 5ετής και ο Κάτοχός της ενδεχομένως να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να καλύψει τις τυχόν πλημμέλειες (και μετά την πάροδο των 12 μηνών) για να λάβει βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων έναρξης διεξαγωγής των Παιγνίων υπό την ισχύ της Άδειας σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα (πέραν του 12 μήνου) μέχρι τη λήξη της διάρκειας της.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 12:37 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

  Στην παράγραφο 6.3, οι λέξεις «από πιστωτικό ίδρυμα» θα πρέπει να αντικατασταθούν με το ορθό «από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του Ν 4537/2018…», καθώς είναι δυνατό να μπορεί να παρασχεθεί εγγυητική επιστολή και από μη πιστωτικό ίδρυμα.

 • Άρθρο 6.1:

  (α) Έτσι όπως έχει διατυπωθεί το άρθρο 6.1, είναι άλλο πράγμα η «χορήγηση» της Άδειας (η οποία φαίνεται να προηγείται της καταβολής του τιμήματος) και άλλο πράγμα η «έκδοσή» της (η οποία φαίνεται να έπεται της καταβολής του τιμήματος). Πιο κάτω όμως (στο άρθρο 6.1.1.) αναφέρεται «μη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. εντός της ως άνω προθεσμίας…». Ποια απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. υπονοείται; Η απόφαση χορήγησης Άδειας ή η απόφαση έκδοσης Άδειας;

  (β) Σε κάθε περίπτωση, για τέτοιου είδους διαδικασία και τέτοιο τίμημα δεν νοείται «σιωπηρή απόρριψη αίτησης». Θα πρέπει η απορριπτική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. να είναι πλήρως αιτιολογημένη για να μπορεί και ο ενδιαφερόμενος η αίτηση του οποίου απορρίφθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.