Άρθρο 06 – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

6.1 Η Άδεια διεξαγωγής Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης εφόσον έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά. Για την έκδοση της Άδειας απαιτείται η προηγούμενη εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου, για κάθε τύπο Άδειας, τιμήματος.

6.1.1 Μη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

6.2 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να απορρίψει την αίτηση χορήγησης της άδειας, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εάν δεν τεκμηριώνεται η τεχνική και χρηματοοικονομική επάρκεια του υποψήφιου κατόχου.

β. Εάν δεν έχει διαπιστωθεί η Καταλληλότητα των μετόχων ή κατόχων εταιρικών μεριδίων ή εταίρων του αιτούντος καθώς και αν δεν έχουν λάβει Άδειες Καταλληλότητας τα πρόσωπα του υποψήφιου που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

γ. Εάν ο υποψήφιος κάτοχος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.

δ. Εάν ο υποψήφιος κάτοχος δεν καταβάλει το τίμημα της Άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 6.3, κατά τον τρόπο και στον χρόνο που θα του υποδειχθεί από την Ε.Ε.Ε.Π..

6.3 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Άδειας ο Κάτοχος καταθέτει στην Ε.Ε.Ε.Π., το αργότερο έως και δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας χορήγησης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι όροι της Άδειας, εάν τα κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στον Κανονισμό και τις κείμενες διατάξεις. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Κάτοχο της Άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη της Άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης ή δεν κατατεθεί αίτηση ανανέωσης της Άδειας.

6.3.1 Σε περίπτωση μη κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εντός της σχετικής προθεσμίας, η χορηγηθείσα Άδεια ανακαλείται αυτοδίκαια και το τίμημα που έχει καταβληθεί για την χορήγηση της Άδειας δεν επιστρέφεται.

6.4 Ο Κάτοχος Άδειας προκειμένου να προβεί στην έναρξη της διεξαγωγής των Παιγνίων υπό την ισχύ της Άδειας, υποχρεούται εντός δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της Άδειας να έχει ολοκληρώσει τις κατωτέρω ενέργειες:

6.4.1 Να έχει κατοχυρώσει στην ιδιοκτησία του τις ονομασίες χώρου (domain names) των ιστοτόπων διεξαγωγής των Παιγνίων και να έχει υποβάλει στην Αρχή προς έγκριση την περιγραφή, τη δομή και οργάνωση του περιεχομένου των ιστοτόπων αυτών.

6.4.2 Να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του Ενδιάμεσου Συστήματος Ελέγχου και της Πύλης Ελέγχου σε Πραγματικό Χρόνο (Gateway) σε διασύνδεση με την Ε.Ε.Ε.Π και με την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 31 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

6.4.3 Να έχει δηλώσει στην Ε.Ε.Ε.Π. τα πρόσωπα που επιτελούν Κρίσιμες Λειτουργίες και τα πρόσωπα αυτά να έχουν λάβει Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αριθμό ΧΧΧ απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..

6.4.4 Να έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, με τα οποία πιστοποιείται η συμμόρφωση των ιστοτόπων καθώς και των πληροφορικών συστημάτων και υποσυστημάτων διοργάνωσης και διεξαγωγής των Παιγνίων με τον Κανονισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

6.4.5 Να έχει δηλώσει τον ίδιο λογαριασμό και τον λογαριασμό Παικτών που τηρεί σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και πρόκειται να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων, καθώς επίσης και τους δικαιούχους και τους ειδικούς κωδικούς των λογαριασμών αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του Νόμου.

6.4.6 Να έχει υποβάλει στην Αρχή, συμβάσεις που τυχόν έχει συνάψει με τρίτους, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται, αμέσως, με τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων.

6.4.7 Να έχει ενσωματώσει στους ιστοτόπους του το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο αυτών σύμφωνα με το άρθρο 8.

6.4.8 Να έχει δηλώσει τους Συνεργάτες που έχει επιλέξει από το Μητρώο και με τους οποίους έχει υπογράψει Σύμβαση Συνεργασίας για την προώθηση των υπηρεσιών του.

6.4.9 Να έχει συμμορφωθεί με την απαιτούμενη συνέπεια και αποτελεσματικότητα με κάθε άλλη Οδηγία ή σύσταση της Ε.Ε.Ε.Π..

6.5 Η πλήρωση των προϋποθέσεων έναρξης διεξαγωγής των Παιγνίων υπό την ισχύ της Άδειας, βεβαιώνεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. κατόπιν σχετικής αίτησης του Κατόχου, η οποία συνοδεύεται από αναλυτική αναφορά πλήρωσης των προϋποθέσεων που κάθε φορά έχουν τεθεί και τα στοιχεία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των κατά περίπτωση απαιτούμενων ενεργειών. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η Άδεια που έχει χορηγηθεί ανακαλείται αυτοδίκαια και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.3. Το τίμημα που έχει καταβληθεί για την έκδοση της Άδειας δεν επιστρέφεται.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».