• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΕΠΠΠ' | 25 Ιανουαρίου 2019, 10:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    - Στον ορισμό "Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου ή Άδεια", πρέπει να προβλεφθεί ότι από την άδεια Τύπου 1 για διεξαγωγή Στοιχηματικών Παιγνίων εξαιρούνται τα παιχνίδια στοιχημάτων (αθλητικών ή μη) μη προκαθορισμένης απόδοσης. Μη προκαθορισμένης απόδοσης παιχνίδια στοιχημάτων αποτελούν υφιστάμενα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, όπως το ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ κ.α.. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η άδεια Τύπου 2 για τη διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων αφορά σε παίγνια που διεξάγονται αποκλειστικά «live». Και για τους δύο τύπους αδειών πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν περιλαμβάνουν παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG), καθώς και παιχνίδια με εικονικά γεγονότα (virtual). - Στον ορισμό "Καταλληλότητα", πρέπει να αποσαφηνιστεί σε τι αφορά και σε ποιους χορηγείται η ΑΚ (Άδεια Καταλληλότητας) ή και Δελτίο Καταλληλότητας). - Στον ορισμό "Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια" πρέπει να προστεθεί ρητή πρόβλεψη ότι τόσο το διαδικτυακό πόκερ όσο και τα παίγνια καζίνο και εν γένει τα διαδικτυακά παίγνια θα επιτρέπονται αποκλειστικά «live», δεν θα περιλαμβάνουν παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) ούτε παιχνίδια με εικονικά γεγονότα (virtual). Επίσης, πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «και οι παραλλαγές αυτού», προκειμένου να αποφευχθεί η ένταξη στην έννοια του «πόκερ» παιχνιδιών με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον και να προσομοιάζουν με αυτά που διενεργεί σήμερα ο ΟΠΑΠ. - Ως προς τον ορισμό "Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών" σημειώνουμε ότι πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι μεταξύ αυτών, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγουν οι κάτοχοι των αδειών, περιλαμβάνονται και τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.). - Στον ορισμό "Σημεία Συνεργατών" πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι αυτά αναφέρονται αποκλειστικά σε διαδικτυακούς τόπους και χώρους και ότι σε καμία περίπτωση δεν αναφέρονται σε επίγεια - φυσικά σημεία και χώρους. - Στον ορισμό "Συνεργάτης" πρέπει να προστεθεί ρητή πρόβλεψη ότι ως «Συνεργάτης» νοείται και κάθε συνεργαζόμενος με τον ΟΠΑΠ για την προώθηση των τυχερών παιχνιδιών του, που διεξάγονται επίγεια ή/και διαδικτυακά. - Στον ορισμό "Στοιχηματικά Παίγνια" πρέπει να προβλεφθεί ότι εξαιρούνται τα παιχνίδια στοιχημάτων (αθλητικών ή μη) μη προκαθορισμένης απόδοσης (μη προκαθορισμένης απόδοσης παιχνίδια στοιχημάτων αποτελούν υφιστάμενα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, όπως το ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ κ.α.). Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί ότι στα Στοιχηματικά Παίγνια δεν περιλαμβάνονται παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG), καθώς και παιχνίδια με εικονικά γεγονότα (virtual). - Στον ορισμό "Τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής Παιγνίων (ΤΜΚΥ) πρέπει να προβλεφθεί ότι δεν αφορά σε μηχανήματα και εν γένει μέσα διεξαγωγής στα οποία δύνανται να έχουν πρόσβαση με φυσικό τρόπο οι παίκτες μέσω επίγειων - φυσικών καταστημάτων. - Στον ορισμό "Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια" πρέπει να προβλεφθεί ότι αφορούν σε παίγνια που διεξάγονται αποκλειστικά «live», δεν περιλαμβάνουν παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) ούτε παιχνίδια με εικονικά γεγονότα (virtual), καθώς και ότι στα Στοιχηματικά Παίγνια δεν περιλαμβάνονται τα παιχνίδια στοιχημάτων (αθλητικών ή μη) μη προκαθορισμένης απόδοσης.