Άρθρο 01 – ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:

Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου ή Άδεια είναι η παραχώρηση του δικαιώματος διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου, από το Ελληνικό Δημόσιο σε τρίτο, καθώς και η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για την διοργάνωση ή/και διεξαγωγή Παιγνίων. Προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια Τύπου 1  για διεξαγωγή Στοιχηματικών Παιγνίων, ήτοι Στοιχημάτων επί αθλητικών και μη γεγονότων και β) άδεια Τύπου 2 για τη διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.

Αποκλεισμένος Παίκτης είναι ο Παίκτης στον οποίο απαγορεύεται η συμμετοχή στα Παίγνια.

Ατομική Κάρτα Παίκτη είναι η κάρτα της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Νόμου. Όπου στον Κανονισμό αναφέρεται ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη εννοείται η Ατομική Κάρτα Παίκτη και αντιστρόφως.

Βάση Δεδομένων Παικτών ή Βάση είναι το σύνολο των στοιχείων της Παικτικής Συμπεριφοράς που τηρεί ο Κάτοχος Άδειας και έχει πρόσβαση η Ε.Ε.Ε.Π.

Γνωστοποίηση είναι η έγγραφη ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π. για την πρόθεση του Κατόχου Άδειας να μεταβάλει στοιχεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό. Η μεταβολή, που γνωστοποιείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.

Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της διεξαγωγής νοείται και η έννοια της διοργάνωσης και αντιστρόφως.

Διοργάνωση είναι η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της διοργάνωσης νοείται και η έννοια της διεξαγωγής και αντιστρόφως.

Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου είναι το πληροφορικό σύστημα που διασφαλίζει την ακεραιότητα, αυθεντικότητα και συνεχή διαθεσιμότητα των δεδομένων που συλλέγονται και διαθέτει Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Capture), Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων (Data Sealing) καθώς και Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe).

Εισαγωγέας είναι το πρόσωπο το οποίο προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και με κάθε τρόπο διαθέτει Τεχνικά Μέσα  διεξαγωγής Παιγνίων και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π.

Ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν από το άθροισμα του υπολοίπου του λογαριασμού στις 31/12 και των πραγματοποιηθέντων αναλήψεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αφαιρεθεί το άθροισμα των καταθέσεων και του υπόλοιπου του λογαριασμού την 1/1 του ίδιου έτους.

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ)είναι ο λογαριασμός της περίπτωσης ιε) του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στον Κανονισμό αναφέρεται Ατομική Κάρτα Παίκτη εννοείται και ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη και αντιστρόφως

Ιστότοπος είναι διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου ο Κάτοχος Άδειας διεξάγει Τυχερά Παίγνια, ανήκει στον Κάτοχο Άδειας και έχει υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη.gr.

Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση περί διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων», όπως κάθε φορά ισχύει.

Καταλληλότητα είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. ή τον Κάτοχο Άδειας των προσόντων και των προϋποθέσεων χορήγησης ΑΚ ή/και Δελτίου Καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό ΧΧΧ απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..

Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει, τροποποιεί, αναβαθμίζει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και με κάθε τρόπο διαθέτει  οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα σε Εισαγωγέα ή/και Κάτοχο Άδειας και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π..

Κάτοχος Άδειας ή Κάτοχος είναι το νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί Άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε Κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι Αδειών.

Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το πληροφορικό σύστημα με το οποίο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, φερέγγυα και αξιόπιστη διεξαγωγή όλων των Παιγνίων και το οποίο διαθέτει (υπο)συστήματα Διαχείρισης Παικτών (Players System), Διεξαγωγής Παιγνίων (Gaming System), Διαχείρισης Πληρωμών (Payment System), Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System), Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων (Βackup and Recovery System), Ελέγχου Επικοινωνίας (Networks and Communication system), Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling), καθώς και κάθε άλλο (υπό)σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή Παιγνίων.

Κρίσιμες Λειτουργίες είναι λειτουργίες που αφορούν στην οργάνωση, το συντονισμό την εποπτεία και τον έλεγχο συγκεκριμένων τομέων ή/και λειτουργικών περιοχών της διεξαγωγής των Παιγνίων και επιτελούνται από τους υπεύθυνους ή τους αναπληρωτές υπεύθυνους αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό ΧΧΧ απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..

Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια είναι τα παίγνια καζίνο που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού πόκερ και οι παραλλαγές αυτού, που διεξάγεται μεταξύ ομοτίμων (peer to peer).

Μητρώο είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και αναρτά στην ιστοσελίδα της.

Μικτό κέρδος (Gross Gaming Revenue, GGR) είναι τα ακαθάριστα έσοδα του Κατόχου Άδειας σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ιβ του άρθρου 25 του Νόμου.

Νόμος είναι ο νόμος 4002/2011 (Α 180) όπως εκάστοτε ισχύει.

Οδηγός Παιγνίων ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που αναρτά στον Ιστότοπο ο Κάτοχος Άδειας στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους κανόνες διεξαγωγής και τον πίνακα αποδόσεων/διανομής κερδών.

Οδηγίες είναι πράξεις της Αρχής, με τις οποίες επεξηγούνται και διασαφηνίζονται οι διατάξεις του Κανονισμού και καθορίζονται οι σχετικές με τα θέματα του Κανονισμού διαδικασίες. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ είτε στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας της Αρχής είτε στο πλαίσιο των σχέσεων αυτής με τους διοικουμένους.

Οργανισμός Πιστοποίησης είναι το αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.Ε.Π. ανεξάρτητο εξειδικευμένο εργαστήριο ή οργανισμός πιστοποίησης που διαθέτει διαπίστευση σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή/ και διεθνή πρότυπα από την Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαπίστευση πρέπει να καλύπτει το πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Κανονισμού.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει ο Κάτοχος Άδειας.

Παικτική Δραστηριότητα είναι το σύνολο των συναλλαγών και λοιπών στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Κατόχου για κάθε συγκεκριμένο Παίκτη και συνδέονται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που τηρεί ο Κάτοχος Άδειας.

Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο Παίκτης ξεκινά τη Συμμετοχή του στο Παίγνιο, μέχρι τη στιγμή που τερματίζει τη Συμμετοχή αυτή.Η μέγιστη διάρκεια μιας Παικτικής Συνεδρίας είναι είκοσι τέσσερις (24) ώρες και αρχίζει να μετρά από την στιγμή που ο Παίκτης συνδεθεί στον λογαριασμό του.

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πιστοποίηση είναι η έγκριση για εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ΤΜΚΥ κατόπιν βεβαίωσης Οργανισμού Πιστοποίησης ως προς τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή την τεκμηρίωση του ισοδύναμου των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός ΤΜΚΥ με τις προδιαγραφές αυτές.

Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) είναι το πληροφορικό σύστημα του άρθρου 30 του Νόμου.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο είναι ο Κανονισμός και το σύνολο των νομοθετικών και λοιπών κανονιστικών διατάξεων, οι όροι των Αδειών, οι σχετικοί με τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. όροι των συμβάσεων παραχώρησης, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της νόμιμης διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και οι Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π..

Σημεία Συνεργατών είναι διαδικτυακοί τόποι ή μέρη αυτών που ανήκουν στην κυριότητα των Συνεργατών.

Συνεργάτης (affiliate) είναι το πρόσωπο που συνεργάζεται με τους Κατόχους Αδειών, για την προώθηση συγκεκριμένων Παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου Κατόχου Άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου και έχουν λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Κατόχου Άδειας και ενός φυσικού προσώπου προκειμένου αυτό να συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου.

Συμμετοχή είναι η καταχώριση των στοιχείων/επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

Στήλη είναι η βασική μονάδα Συμμετοχής, η οποία αντιστοιχεί στο ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο Παίκτης για τη Συμμετοχή.

Στοίχημα είναι το Παίγνιο της περίπτωσης γ του άρθρου 25 του Νόμου που διεξάγεται μέσω διαδικτύου.

Στοιχηματικά Παίγνια είναι τα αθλητικά και μη Στοιχήματα.

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) είναι οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής Παιγνίων.

Τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής Παιγνίων (ΤΜΚΥ) είναι το Πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται, μέσο / υλικό / μηχάνημα ηλεκτρονικό / μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό – SOFTWARE ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Παιγνίων.

Τεχνικός είναι το πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Τεχνικού Μέσου και έχει λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια είναι τα Στοιχηματικά Παίγνια και τα Λοιπά Τυχερά Παίγνια, τα οποία μπορεί να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ο Κάτοχος Άδειας, μέσω του Ιστοτόπου, περιγράφονται στον Οδηγό Παιγνίων και έχουν λάβει τις προβλεπόμενες Πιστοποιήσεις.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια.

Φόρος Παικτών είναι το χρηματικό ποσό που παρακρατεί από τα κέρδη των Παικτών που προκύπτουν από τη Συμμετοχή και αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο ο Κάτοχος Άδειας, σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».