Άρθρο 01 – ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τις ανάγκες της απόφασης αυτής οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:

Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου ή Άδεια είναι η παραχώρηση του δικαιώματος διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου, από το Ελληνικό Δημόσιο σε τρίτο, καθώς και η διοικητική άδεια που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. για την διοργάνωση ή/και διεξαγωγή Παιγνίων. Προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών: α) άδεια Τύπου 1  για διεξαγωγή Στοιχηματικών Παιγνίων, ήτοι Στοιχημάτων επί αθλητικών και μη γεγονότων και β) άδεια Τύπου 2 για τη διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.

Αποκλεισμένος Παίκτης είναι ο Παίκτης στον οποίο απαγορεύεται η συμμετοχή στα Παίγνια.

Ατομική Κάρτα Παίκτη είναι η κάρτα της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του Νόμου. Όπου στον Κανονισμό αναφέρεται ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη εννοείται η Ατομική Κάρτα Παίκτη και αντιστρόφως.

Βάση Δεδομένων Παικτών ή Βάση είναι το σύνολο των στοιχείων της Παικτικής Συμπεριφοράς που τηρεί ο Κάτοχος Άδειας και έχει πρόσβαση η Ε.Ε.Ε.Π.

Γνωστοποίηση είναι η έγγραφη ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π. για την πρόθεση του Κατόχου Άδειας να μεταβάλει στοιχεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό. Η μεταβολή, που γνωστοποιείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.

Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περίπτωσης ιθ του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της διεξαγωγής νοείται και η έννοια της διοργάνωσης και αντιστρόφως.

Διοργάνωση είναι η διοργάνωση παιγνίου της περίπτωσης ιη του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της διοργάνωσης νοείται και η έννοια της διεξαγωγής και αντιστρόφως.

Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Ενδιάμεσο Σύστημα Ελέγχου είναι το πληροφορικό σύστημα που διασφαλίζει την ακεραιότητα, αυθεντικότητα και συνεχή διαθεσιμότητα των δεδομένων που συλλέγονται και διαθέτει Σύστημα Συλλογής Δεδομένων (Data Capture), Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων (Data Sealing) καθώς και Διάταξη Ασφαλούς Αποθήκευσης (Safe).

Εισαγωγέας είναι το πρόσωπο το οποίο προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και με κάθε τρόπο διαθέτει Τεχνικά Μέσα  διεξαγωγής Παιγνίων και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π.

Ετήσιο αποτέλεσμα ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει όταν από το άθροισμα του υπολοίπου του λογαριασμού στις 31/12 και των πραγματοποιηθέντων αναλήψεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αφαιρεθεί το άθροισμα των καταθέσεων και του υπόλοιπου του λογαριασμού την 1/1 του ίδιου έτους.

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ)είναι ο λογαριασμός της περίπτωσης ιε) του άρθρου 25 του Νόμου. Όπου στον Κανονισμό αναφέρεται Ατομική Κάρτα Παίκτη εννοείται και ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη και αντιστρόφως

Ιστότοπος είναι διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου ο Κάτοχος Άδειας διεξάγει Τυχερά Παίγνια, ανήκει στον Κάτοχο Άδειας και έχει υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη.gr.

Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση περί διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Κανονισμός Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων είναι η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων», όπως κάθε φορά ισχύει.

Καταλληλότητα είναι η διαπίστωση από την Ε.Ε.Ε.Π. ή τον Κάτοχο Άδειας των προσόντων και των προϋποθέσεων χορήγησης ΑΚ ή/και Δελτίου Καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό ΧΧΧ απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..

Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει, τροποποιεί, αναβαθμίζει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και με κάθε τρόπο διαθέτει  οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα σε Εισαγωγέα ή/και Κάτοχο Άδειας και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π..

Κάτοχος Άδειας ή Κάτοχος είναι το νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί Άδεια διοργάνωσης και διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε Κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι Αδειών.

Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το πληροφορικό σύστημα με το οποίο διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, φερέγγυα και αξιόπιστη διεξαγωγή όλων των Παιγνίων και το οποίο διαθέτει (υπο)συστήματα Διαχείρισης Παικτών (Players System), Διεξαγωγής Παιγνίων (Gaming System), Διαχείρισης Πληρωμών (Payment System), Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System), Αντιγράφων Ασφαλείας και Ανάκτησης Δεδομένων (Βackup and Recovery System), Ελέγχου Επικοινωνίας (Networks and Communication system), Υπεύθυνου Παιχνιδιού (Responsible Gambling), καθώς και κάθε άλλο (υπό)σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή Παιγνίων.

Κρίσιμες Λειτουργίες είναι λειτουργίες που αφορούν στην οργάνωση, το συντονισμό την εποπτεία και τον έλεγχο συγκεκριμένων τομέων ή/και λειτουργικών περιοχών της διεξαγωγής των Παιγνίων και επιτελούνται από τους υπεύθυνους ή τους αναπληρωτές υπεύθυνους αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό ΧΧΧ απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..

Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια είναι τα παίγνια καζίνο που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού πόκερ και οι παραλλαγές αυτού, που διεξάγεται μεταξύ ομοτίμων (peer to peer).

Μητρώο είναι το σύνολο των στοιχείων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. και αναρτά στην ιστοσελίδα της.

Μικτό κέρδος (Gross Gaming Revenue, GGR) είναι τα ακαθάριστα έσοδα του Κατόχου Άδειας σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης ιβ του άρθρου 25 του Νόμου.

Νόμος είναι ο νόμος 4002/2011 (Α 180) όπως εκάστοτε ισχύει.

Οδηγός Παιγνίων ή Οδηγός είναι το ενημερωτικό υλικό που αναρτά στον Ιστότοπο ο Κάτοχος Άδειας στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους κανόνες διεξαγωγής και τον πίνακα αποδόσεων/διανομής κερδών.

Οδηγίες είναι πράξεις της Αρχής, με τις οποίες επεξηγούνται και διασαφηνίζονται οι διατάξεις του Κανονισμού και καθορίζονται οι σχετικές με τα θέματα του Κανονισμού διαδικασίες. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ είτε στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας της Αρχής είτε στο πλαίσιο των σχέσεων αυτής με τους διοικουμένους.

Οργανισμός Πιστοποίησης είναι το αναγνωρισμένο από την Ε.Ε.Ε.Π. ανεξάρτητο εξειδικευμένο εργαστήριο ή οργανισμός πιστοποίησης που διαθέτει διαπίστευση σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή/ και διεθνή πρότυπα από την Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή από φορείς διαπίστευσης άλλων χωρών, με τους οποίους το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διαπίστευση πρέπει να καλύπτει το πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Κανονισμού.

Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει ο Κάτοχος Άδειας.

Παικτική Δραστηριότητα είναι το σύνολο των συναλλαγών και λοιπών στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Κατόχου για κάθε συγκεκριμένο Παίκτη και συνδέονται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη που τηρεί ο Κάτοχος Άδειας.

Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή που ο Παίκτης ξεκινά τη Συμμετοχή του στο Παίγνιο, μέχρι τη στιγμή που τερματίζει τη Συμμετοχή αυτή.Η μέγιστη διάρκεια μιας Παικτικής Συνεδρίας είναι είκοσι τέσσερις (24) ώρες και αρχίζει να μετρά από την στιγμή που ο Παίκτης συνδεθεί στον λογαριασμό του.

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πιστοποίηση είναι η έγκριση για εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ΤΜΚΥ κατόπιν βεβαίωσης Οργανισμού Πιστοποίησης ως προς τη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή την τεκμηρίωση του ισοδύναμου των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών ενός ΤΜΚΥ με τις προδιαγραφές αυτές.

Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (ΠΣΕΕ) είναι το πληροφορικό σύστημα του άρθρου 30 του Νόμου.

Ρυθμιστικό Πλαίσιο είναι ο Κανονισμός και το σύνολο των νομοθετικών και λοιπών κανονιστικών διατάξεων, οι όροι των Αδειών, οι σχετικοί με τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. όροι των συμβάσεων παραχώρησης, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της νόμιμης διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης Παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και οι Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π..

Σημεία Συνεργατών είναι διαδικτυακοί τόποι ή μέρη αυτών που ανήκουν στην κυριότητα των Συνεργατών.

Συνεργάτης (affiliate) είναι το πρόσωπο που συνεργάζεται με τους Κατόχους Αδειών, για την προώθηση συγκεκριμένων Παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων παικτών στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου Κατόχου Άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου και έχουν λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Σύμβαση Προσχώρησης είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Κατόχου Άδειας και ενός φυσικού προσώπου προκειμένου αυτό να συμμετέχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου.

Συμμετοχή είναι η καταχώριση των στοιχείων/επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

Στήλη είναι η βασική μονάδα Συμμετοχής, η οποία αντιστοιχεί στο ελάχιστο χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβάλλει ο Παίκτης για τη Συμμετοχή.

Στοίχημα είναι το Παίγνιο της περίπτωσης γ του άρθρου 25 του Νόμου που διεξάγεται μέσω διαδικτύου.

Στοιχηματικά Παίγνια είναι τα αθλητικά και μη Στοιχήματα.

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΤΕΠ) είναι οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. για το λογισμικό, το υλικό, τα δίκτυα, τα συστήματα και τον λοιπό εξοπλισμό διεξαγωγής Παιγνίων.

Τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής Παιγνίων (ΤΜΚΥ) είναι το Πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται, μέσο / υλικό / μηχάνημα ηλεκτρονικό / μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό – SOFTWARE ή σύστημα μηχανογραφικό), που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για τη διεξαγωγή Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Παιγνίων ή γενικότερα τη διεξαγωγή των Παιγνίων.

Τεχνικός είναι το πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Τεχνικού Μέσου και έχει λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π.

Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια είναι τα Στοιχηματικά Παίγνια και τα Λοιπά Τυχερά Παίγνια, τα οποία μπορεί να διοργανώνει και διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ο Κάτοχος Άδειας, μέσω του Ιστοτόπου, περιγράφονται στον Οδηγό Παιγνίων και έχουν λάβει τις προβλεπόμενες Πιστοποιήσεις.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των ρυθμίσεων και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των τυχερών παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη συμμετοχή τους στα τυχερά παίγνια.

Φόρος Παικτών είναι το χρηματικό ποσό που παρακρατεί από τα κέρδη των Παικτών που προκύπτουν από τη Συμμετοχή και αποδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο ο Κάτοχος Άδειας, σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 12:40 | The Stars Group

  (a) The definition of the “CIS” refers to a very specific IT structure, without taking into consideration international operators’ existing IT systems, which may adopt a different structure. We propose that the regulation shall follow a more generic approach, setting out only the minimum elements of the IT system as well as the obligation to offer access to specific functions.

  (b) As regards the definition of “Gaming Guide” it is stated that the Guide shall specifically contain an “odds/ winnings table”. This is not feasible in certain categories of games (e.g. peer-to-peer games). We propose that the phrase “where applicable” is added in the end of the sentence. The same amendment shall be effected in articles 8.1.c and 13.1 which contain similar provisions.

  (c) The definition of “Player’s electronic account annual result” does not encompass “in-play money”. We propose that this is clearly defined.

  (d) The definition of “Playing Session” refers to the time a player participates in a game. This could be problematic and confusing. We propose that this is more clearly defined.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 11:28 | The Remote Gambling Association (RGA)

  Preliminary statement
  The Remote Gambling Association (RGA) welcomes the Greek Government’s plan to amend the Law 4002/2011 in that it would put an end to the temporary regime that has been in place since 2011 and create a permanent and more transparent licensing regime for online gambling. In doing so, we are of the view that the government should aim to channel customers away from the unregulated market, better protect consumers from the harm caused by gambling, in particular the most vulnerable and underage people, and generate new tax revenues. Importantly also, this reform offers a good opportunity to address outstanding concerns about the compliance of Greece’s online gambling regulations with EU law. It goes without saying that the secondary legislation should also reflect these objectives.

  Before setting out our comments with regard to the secondary legislation, we would like to reiterate our position about the ban on RNG-based games that is laid down in the draft amendments to the Law 4002/2011.

  We are of the view that in order to achieve the objectives of compliance with EU law, reducing the size of the unregulated market, protecting consumers and levying additional tax revenues, it would be strongly recommended to opt for a licensing regime for online gambling covering all the major products, i.e. betting (fixed-odds and exchanges), poker and casino games (Random Number Generated games as well as dealer games).

  As per EU law, there needs to be a consistent and non-discriminatory treatment between both gambling products and operators. Furthermore, any lack of consumer choice will ultimately push consumers away from the regulated market. Experience shows in Europe that discriminatory treatment of international operators/protection of locally based operators fails to prevent customers from seeking alternative gambling offers with international operators. Any exclusivity granted in relation to any specific products is likely to lead to legal challenge.

  In addition, considering that most operators are interested in offering the full range of online gambling products, opting for a single licensing system for all products would facilitate the work of operators and the regulator during the application process.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:39 | Intralot

  • Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη /Ατομική Κάρτα Παίκτη:
  Προτείνεται ο ορισμός ως ακολούθως : «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη» είναι ο μοναδικός λογαριασμός που αποδίδεται σε κάθε Παίκτη για την συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα παίγνια, από τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/ και διεξάγουν τα παίγνια αυτά.
  • Προτείνεται η χρήση του Προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη που ορίζεται σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 1330/26.05.2014 και είναι ο μοναδικός για κάθε Παίκτη Ηλεκτρονικός Λογαριασμός , που δημιουργείται από το υπόχρεο πρόσωπο και διατηρεί τον προσωρινό του χαρακτήρα εως ότου επαληθευτούν τα στοιχεία του παίκτη .
  • Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια : Να συμπεριληφθεί στον ορισμό η έννοια των εικονικών αθλητικού στοιχηματισμού (virtuals) με χρήση RNG .
  • Μητρώο : Να οριστεί τι θα συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο.
  • Παικτική Δραστηριότητα ή Συμπεριφορά: Επειδή σε άλλα σημεία του κανονισμού αναφέρεται Παικτική Δραστηριότητα και σε άλλα Παικτική Συμπεριφορά, προτείνουμε ο ορισμός να γίνει Παικτική Δραστηριότητα ή Συμπεριφορά.

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:53 | Intralot

  Γενικά σχόλια

  Α. Όπως και στο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του ν. 4002/2011 δεν συμπεριλαμβάνονταν η κατηγορία RNG , έτσι δεν συμπεριλαμβάνεται και στο υπό διαβούλευση κείμενο.

  Προτείνεται και πάλι να συμπεριληφθεί ολόκληρη η κατηγορία RNG παιγνίων και να κατηγοριοποιηθούν.
  Αιτιολόγηση της πρότασης:
  Ο προς δημόσια διαβούλευση Κανονισμός για τα «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» εξαιρεί τα παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).
  Η εξαίρεση του συγκεκριμένου τύπου παιχνιδιού θα επηρεάσει αρνητικά το μέγεθος της εγχώριας διαδικτυακής αγοράς και κατά συνέπεια τα έσοδα του δημοσίου. Με βάση την σημερινή αγορά διαδικτυακού στοιχηματισμού το 15,3% του συνολικού τζίρου αφορά στη συγκεκριμένη κατηγορία παιχνιδιών (RNG) , αποδίδοντας στο δημόσιο περίπου €18 εκ. Με βάση τις ευρωπαϊκές τάσεις εκτιμάται ότι η κατηγορία αυτή έχει προοπτική να διπλασιαστεί στο άμεσο μέλλον, με δυνητική συνέπεια την απώλεια ετήσιων εσόδων για το δημόσιο της τάξεως των €35-40 εκ.
  Παράλληλα, θα πρέπει να τονιστεί ότι η εξαίρεση της κατηγορίας των RNG παιγνίων ευνοεί τους μη αδειοδοτημένους παρόχους και ενέχει το σοβαρό κίνδυνο μετακίνησης των παικτών σε μη αδειοδοτημένα sites, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ανασταλτικά προς υποψήφιους επενδυτές / παρόχους δημιουργώντας μη ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, αφαιρεί από τις εταιρείες τη δυνατότητα αξιοποίησης Cross selling και της παροχής ευρείας γκάμας παιχνιδιών, όπως συμβαίνει σήμερα στο ελληνικό στοιχηματικό διαδικτυακό χώρο.
  Σημειώνεται ότι στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών χωρών οι άδειες περιλαμβάνουν την κατηγορία RNG παιγνίων. Ενδεικτικά, κατά μ.ο. ανα φορέα στοιχηματισμού υπάρχουν στην Ισπανία 79 slots games, 10 table games και 7 jackpot games, στο Ηνωμένο Βασίλειο 381 slots games, 41 table games και 34 jackpot games και στη Γερμανία 248 slots games, 32 table games και 27 jackpot games.

  Δεδομένου ότι η πρόταση αφήνει ασαφείς τις παραλλαγές των εν λόγω παιγνίων θα πρέπει να οριστούν συγκεκριμένα οι κατηγορίες στο σύνολο των παιχνιδιών αυτής της λειτουργίας και να επιβληθεί η πιστοποίηση και ο τακτικός έλεγχος για τα συγκεκριμένα παιχνίδια όπως στην διεθνή αγορά.

  Συνοψίζοντας, η προτεινόμενη εξαίρεση των παιγνίων RNG θα έχει τις παρακάτω συνέπειες:

  • Σημαντική μείωση εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.
  • Μη ελκυστική αγορά για τον παίκτη.
  • Μη ελκυστική αγορά για τον υποψήφιο πάροχο, και κατά συνέπεια λιγότερο ανταγωνιστική αγορά.
  • Ώθηση ολόκληρης της κατηγορίας RNG παιγνίων σε μη αδειοδοτημένους παρόχους.

  Με βάση το σημερινό μεταβατικό στάδιο που επιτρέπει-αναγνωρίζει τα έσοδα από την κατηγορία RNG και έχει διαμορφώσει την Ελληνική αγορά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά μοντέλα προτείνουμε να συμπεριληφθεί ολόκληρη η κατηγορία RNG παιγνίων και να κατηγοριοποιηθούν ανά RNG παίγνιο.»

  Β. Δεν διευκρινίζεται πως η παραχώρηση του δικαιώματος διεξαγωγής γίνεται από τα Δημόσιο αφού όλη η διαδικασία υποβολής, χορήγησης κλπ της άδειας γίνεται από την Ε.Ε.Π.Π.

  Γ. Επειδή στον ορισμό «Ρυθμιστικό Πλαίσιο» γίνεται αναφορά στις συμβάσεις παραχώρησης των αδειών, και δεν υπάρχει άλλη πρόβλεψη στο κείμενο του κανονισμού, προτείνεται όπως, για λόγους ισότητάς με τα καζίνο και την ΟΠΑΠ ΑΕ, αλλά και για λόγους ενότητας του θεσμικού πλαισίου των τυχερών παιχνιδιών να προβλεφθεί και για τη διαδικασία της on line διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου η υπογραφή σχετικής σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του αδειούχου και του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό των Οικονομικών.

  Δ. Στον υπό Διαβούλευση Κανονισμό προβλέπεται σωρεία αποφάσεων-εγκρίσεων που θα πρέπει να εκδίδει η ΕΕΕΠ (χορήγηση αδειών, απόφαση για την πλήρωση των προϋποθέσεων για την έναρξη διεξαγωγής παιγνίων, αποφάσεις για τις άδειες καταλληλότητας, αποφάσεις για έγκριση προσφοράς γεγονότων κλπ) σε σχέση με την Εποπτεία και των Έλεγχο των Παιγνίων, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου αυτές θα πρέπει να εκδίδονται, αλλά και, κυρίως, η δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων επί αυτών. Η δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων αλλά και το σύντομο χρονικό διάστημα εκδίκασής τους είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Κατόχων Αδειών και της αγοράς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί στον υπό διαβούλευση νόμο ότι η ΕΕΕΠ υποχρεούται να εκδίδει τις προβλεπόμενες στο νόμο και τον κανονισμό αποφάσεις εντός διμήνου από την υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων και ότι όλες οι ανωτέρω αποφάσεις της ΕΕΕΠ δύνανται να προσβάλλονται με προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με πρόβλεψη για εκδίκαση της υπόθεσης εντός τριμήνου. Η καθιέρωση δικαιώματος προσφυγής κατά των αποφάσεων της ΕΕΕΠ, προσδοκούμε ότι θα διασφαλίσει τον αποτελεσματικό κατ’ ουσία έλεγχο των αποφάσεων της ρυθμιστικής αρχής που διαφορετικά θα υποβάλλονται μόνο σε ακυρωτικό έλεγχο. Με αίτηση ακυρώσεως, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικτρατείας, θα πρέπει να προσβάλλονται μόνο οι Κανονιστικές Αποφάσεις της Αρχής. Με τη διαδικασία της προσφυγής ουσίας, θα εξετάζονται και ουσία οι αποφάσεις της Αρχής, κάτι που θεωρούμε αναγκαίο για την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης, αλλά και θα επιτευχθεί ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην επίλυση διαφορών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, καθώς οι διαδικασίες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τυχόν θέματα ουσίας, που διαφορετικά θα μείνουν ανεξέλεγκτα.

  E. To άρθρο 29 του ν. 4002/2011 (και όπως προβλέπεται η τροποποίησή του από το Σχέδιο Νόμου) αναφέρει ότι ο Κανονισμός Παιγνίων θα ρυθμίζει σωρεία θεμάτων –έχει 31 παραγράφους- που τελικά όμως δεν περιλαμβάνονται στο σύνολό τους στον υπό Διαβούλευση Κανονισμό πχ. Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις, διαδικασίες ελέγχου κλπ)

  ΣΤ . Δεν προβλέπεται στον Κανονισμό η απαίτηση του άρθρου 5 (τροποποίηση άρθρου 31 ν.4002/2011) για το ποσό που πρέπει να διατηρεί ο κάτοχος άδειας σε τραπεζικό ίδρυμα. (βλ. σχόλιο που είχαμε κάνει στη διαβούλευση)
  «Άρθρο 05 – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4002/2011
  Παράγραφος 2. Εισάγει νέα ρύθμιση για την υποχρέωση κατάθεσης σε τραπεζικό ίδρυμα κλπ. το οποίο καθορίζεται από τον Κανονισμό Παιγνίων για δε το ύψος του ποσού ορίζεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη το είδος και το εύρος της άδειας. Η ρύθμιση είναι ασαφής γιατί δεν προβλέπεται η δικαιολογητική βάση για την εισαγωγή της ούτε επαρκή κριτήρια για τον υπολογισμό του ποσού αυτού. Επίσης δεδομένου ότι προβλέπεται η ύπαρξη εγγυητικής επιστολής του άρθρου 9 παρ. 7, καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας, η υποχρέωση διατήρησης ενός επιπλέον ποσού από τους παρόχους αποτελεί πρόσθετη και διπλή επιβάρυνση γι’ αυτούς αφού δεσμεύουν ένα επιπλέον ποσό που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν για όλο το χρονικό διάστημα διατήρησης της άδειάς τους.»

  Ζ. Το άρθρο 11 του Σχεδίου νόμου προέβλεπε και χρόνο διατήρησης /διαγραφής κλπ για τον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (Black List). Δεν υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στον Κανονισμό (βλ. παλαιό σχόλιο στο Σχέδιο Νόμου παρακάτω):
  «Άρθρο 11 – Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4002/2011
  Παράγραφος 3. Προτείνεται να καθοριστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Σχεδίου Νόμου, το χρονικό διάστημα διατήρησης της εγγραφής , οι προϋποθέσεις διαγραφής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων.

  Η. Για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των παρόχων των τυχερών παιγνίων, προτείνεται όπως καθοριστεί οριζόντια και για όλους τους παρόχους (επίγειους και διαδικτυακούς) ένα ενιαίο ηλικιακό όριο συμμετοχής των παικτών στα παίγνια.

  Θ . Θα πρέπει για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται έκδοση αποφάσεων της ΕΕΕΠ (εγκρίσεις για άδειες, μητρώα καταλληλότητας κλπ) να υπάρχει ενιαία πρόβλεψη για το χρονικό διάστημα εντός των οποίων θα εκδίδονται από τη Ε.Ε.Π.Π οι ανωτέρω αποφάσεις καθώς και να αναφέρεται ο τρόπος άσκησης ενδίκων μέσων. (βλ. γενικό σχόλιο Δ).

 • 4 Φεβρουαρίου 2019, 10:29 | GML INTERACTIVE LIMITED (STOIXIMAN)

  ΑΡΘΡΟ 1

  (Α) Ο προτεινόμενος στο σχέδιο Κανονισμού ορισμός του «Αποκλεισμένου Παίκτη» διαφέρει σαφώς από τον αντίστοιχο ορισμό που συμπεριλαμβάνεται στην προσφάτως προτεινόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών τροποποίηση της περίπτωσης ιστ) του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση γίνεται χρήση του όρου «Αποκλειόμενος Παίκτης»), γεγονός το οποίο ενδεχομένως προκαλέσει εύλογη σύγχυση στην ερμηνεία και στη εφαρμογή των δύο διατάξεων από τα εμπλεκόμενα μέρη.

  Προτείνεται η χρήση ενιαίου/κοινού όρου και ορισμού τόσο στον Νόμο όσο και στον Κανονισμό.

  (Β) Αν και είναι προφανές ότι αφορά στην Ε.Ε.Ε.Π., προτείνεται να προστεθεί στον Κανονισμό ο ορισμός της λέξης «Αρχή».

  (Γ) Η διατύπωση από την Ε.Ε.Ε.Π. αντίθετης άποψης στην πρόθεση Κατόχου Αδείας να μεταβάλει στοιχεία σύμφωνα με τον Κανονισμό πρέπει να είναι έγγραφη και αιτιολογημένη.

  Το δεύτερο εδάφιο του ορισμού στον Κανονισμό της λέξης «Γνωστοποίηση» προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «Η μεταβολή, που γνωστοποιείται, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον στοιχεία ή δεν διατυπώσει εγγράφως αιτιολογημένη αντίθετη άποψη.»

  (Δ) Προτείνεται ο ορισμός στον Κανονισμό της λέξης «Εισαγωγέα» να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «Εισαγωγέας είναι το πρόσωπο το οποίο προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει και με κάθε τρόπο διαθέτει Τεχνικά Μέσα Διεξαγωγής Παιγνίων και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. Εισαγωγέας είναι το πρόσωπο το οποίο προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί,
  προσφέρει και με κάθε τρόπο διαθέτει Τεχνικά Μέσα Διεξαγωγής Παιγνίων και έχει λάβει προς
  τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. ή από άλλη αρμόδια εποπτική/ρυθμιστική αρχή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.»

  (Ε) Προτείνεται ο ορισμός στον Κανονισμό της λέξης «Ιστότοπος» να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «Ιστότοπος είναι διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου ο Κάτοχος Άδειας διεξάγει Τυχερά Παίγνια, ανήκει στον Κάτοχο Άδειας και έχει υποχρεωτικά ονομασία χώρου (domain name) με κατάληξη.gr. Επίσης, είναι οι διαδικτυακοί τόποι των Εισαγωγέων και Κατασκευαστών.»

  (ΣΤ) Προτείνεται ο ορισμός στον Κανονισμό της λέξης «Κατασκευαστής» να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  «Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει, τροποποιεί, αναβαθμίζει, προμηθεύει, πωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και με κάθε τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα σε Εισαγωγέα ή/και Κάτοχο Άδειας και έχει λάβει προς τούτο άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. ή από άλλη αρμόδια εποπτική αρχή/ρυθμιστική κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.»

  (Ζ) Στο σχέδιο του Κανονισμού δεν ορίζεται η «Παικτική Συμπεριφορά» παρά μόνο η «Παικτική Δραστηριότητα».

  Προτείνεται είτε να ταυτιστούν οι δύο όροι, είτε (εφόσον διαφοροποιούνται ως προς τον ορισμό τους) να οριστούν ξεχωριστά.

 • 3 Φεβρουαρίου 2019, 15:49 | Γιώργος Παπαγιάννης

  Σχετικά με τις πιστοποιήσεις:
  Η πιστοποίηση όλων των παιγνίων από την ΕΕΕΠ είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο θα χρειαστεί σημαντική τεχνογνωσία από την πλευρά της Επιτροπής και έξοδα από τους παρόχους.
  Για την διευκόλυνση του έργου της ΕΕΕΠ και την εναρμόνιση με τη ενιαία αγορά της ΕΕ θα πρότεινα το εξής:
  Να επιτρέπεται κάποιας μορφής έμμεση πιστοποίηση των παιγνίων, δηλαδή να μπορεί ο κάτοχος άδειας να προσφέρει παίγνια τα οποία είναι αδειδοτημένα σε άλλες χώρες της ΕΕ με πλαίσιο αντίστοιχο με το Ελληνικό.
  Η αναγνώριση της τεχνογνωσίας και η καλή συνεργασία με άλλες Επιτροπές κρατών μελών της Ε.Ε. θα συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα της ΕΕΕΠ.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:23 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Άρθρο 01 –Ορισμοί

  Απόψεις / Παρατηρήσεις – Προτάσεις:
  Ορισμένες από τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου, οι οποίες αφορούν στους ορισμούς συγκεκριμένων όρων χρήζουν τροποποίησης προς αποσαφήνιση ή και βελτίωση της διατύπωσης των όρων αυτών. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου το περιεχόμενο των σχετικών κρίσιμων όρων να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες της αγοράς του διαδικτύου, καθώς και στο σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει το παρόν σχέδιο κανονισμού, που είναι η αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς του διαδικτύου μέσω της παράλληλης διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.
  Πιο συγκεκριμένα, τροποποίησης και περαιτέρω αποσαφήνισης χρήζουν οι ακόλουθες διατάξεις του άρθρου 1 του σχεδίου κανονισμού:

  1. Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου ή Άδεια:
  Στο ως άνω ορισμό προβλέπεται ότι η άδεια Τύπου 1 αφορά στη διεξαγωγή Στοιχηματικών Παιγνίων, ήτοι Στοιχημάτων επί αθλητικών και μη γεγονότων. O εν λόγω ορισμός θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων θα αφορά αποκλειστικά σε παίγνια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης και το διάστημα από 13.10.2020 και εντεύθεν, οπότε θα έχει λήξει το παραχωρηθέν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής του παιγνίου «ΣΤΟΙΧΗΜΑ (προκαθορισμένης απόδοσης)» (εκτός αν η σχετική παραχώρηση ανανεωθεί έως τη 12.10.2030 βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην από 15.12.2000 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί).

  Εξάλλου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατύπωσε στο σχέδιο του Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011» ότι: «Σε περίπτωση που τυχόν χορηγηθούν άδειες για τη διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων σε αθλητικά ή μη γεγονότα πριν την παρέλευση της 12.10.2020 (ή της 12.10.2030, σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης για το εν λόγω διάστημα), ήτοι πριν τη λήξη του ως άνω αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε., τότε το κατ’ άρθρο 7 παρ. 5(α) του παρόντος νομοσχεδίου αντίτιμο που αναλογεί στη λήψη της σχετικής άδειας του άρθρου 2 του παρόντος νομοσχεδίου θα πρέπει να συμψηφιστεί με το ήδη καταβληθέν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. αντίτιμο για την παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο του προρρηθέντος αποκλειστικού δικαιώματος επί στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης μέσω του διαδικτύου».

  Στο εν λόγω σχέδιο του Κανονισμού κρίνεται απαραίτητο να προβλέπεται για την εξ αρχής αποσαφήνιση του περιεχομένου των σχετικών αδειών που επίκειται να εκδοθούν στο εγγύς μέλλον, ότι έως την 12.10.2030 η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη διαχείριση, οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή των παιγνίων μη προκαθορισμένων αποδόσεων με την ονομασία «ΠΡΟΠΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ», «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ», τόσο για τον επίγειο όσο και τον διαδικτυακό στοιχηματισμό, σύμφωνα με τους όρους της από 15.12.2000 Συμβάσεως Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. που συνάφθηκε δυνάμει του άρθρου 27 παρ. 2(α) του Ν. 2843/2000 και, εν συνεχεία, με την από 4.11.2011 Τροποποιητική Πράξη,, την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη και την από 29.4.2013 Τροποποίηση της ως άνω, από 12.12.2011, Πρόσθετης Πράξης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προς αποφυγή ασαφειών και παρανοήσεων κρίνεται σκόπιμο όπως καταστεί εξ αρχής σαφές ότι τα ανωτέρω παιχνίδια μη προκαθορισμένης απόδοσης εξαιρούνται του νέου καθεστώτος αδειοδότησης. Η, κατά το μέγιστο δυνατό σαφής και ειδική, περιγραφή του περιεχομένου των στοιχηματικών παιγνίων, τα οποία θα μπορούν να διεξάγονται μέσω του διαδικτύου στο άμεσο προσεχές μέλλον υπό το θεσπιζόμενο καθεστώς αδειοδότησης, όχι μόνο θα διασφαλίσει την τήρηση εκ μέρους του Δημοσίου των εκ του νόμου και συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., αλλά θα συμβάλει αποφασιστικά και στην ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία της διαδικτυακής αγοράς τυχερών παιχνιδιών της χώρας στο μέλλον.

  2. Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια
  α) Ο εν λόγω ορισμός δεν είναι σύμφωνος με τον ορισμό που αποδίδεται στο άρθρο 1 του σχεδίου του Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011», που ορίζει ως «Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια» τα τυχερά παίγνια καζίνο που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση και χωρίς γεννήτρια τυχαίων αριθμών (live casino) και το διαδικτυακό πόκερ (peer to peer) και οι παραλλαγές του. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του ως άνω ορισμού προκειμένου να προστεθεί σε αυτόν η φράση «χωρίς γεννήτρια τυχαίων αριθμών».

  (β) Η φράση «και οι παραλλαγές του» που αναφέρεται στο διαδικτυακό πόκερ (peer to peer), ως ένα από τα «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» που ορίζονται στην εν λόγω διάταξη, είναι ανοιχτή προς ερμηνείες και καταλείπει περιθώριο αμφιβολίας ως προς ποιές μπορεί να είναι οι παραλλαγές του εν λόγω παιγνίου που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο σχετικής άδειας.

  Για λόγους σαφήνειας και αποφυγής ερμηνειών που μπορεί να διαταράξουν την ομαλότητα της διαδικασίας αδειοδότησης, αλλά και τη μελλοντική παροχή των επιτρεπόμενων παιγνίων, θεωρείται σκόπιμο να εξειδικευτεί ότι οι εν λόγω «παραλλαγές» θα είναι οι εξής ακόλουθες: «(αα) τουρνουά πόκερ, (ββ) πόκερ χωρίς μπάνκα (non-banking poker), τύπου ομάχα (Omaha), τέξας χόλντεμ (Texas hold’em) και συνθετικό (synthetic) και (γγ) σταντ πόκερ Καραϊβικής (Caribbean stud poker)». Σημειώνεται ότι οι παραπάνω παραλλαγές είναι οι αδειοδοτούμενες σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία της Πορτογαλίας (άρθρο 5 του Διατάγματος-Νόμου 66/2015 σχετικά με τις κατηγορίες και τους τύπους των επιτρεπόμενων παιγνίων μέσω διαδικτύου).

  Εξ άλλου, σκόπιμο θα ήταν να αποσαφηνιστεί και ο προσδιορισμός «(peer to peer)» – δηλαδή, πόκερ μεταξύ παικτών – ως προς τον τύπο του επιτρεπόμενου διαδικτυακού πόκερ. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσδιοριστεί ότι οι νικητές του συγκεκριμένου παιγνίου μοιράζονται το χρηματικό ποσό της δεξαμενής πληρωμών παικτών πόκερ της Ελλάδας, και όχι παικτών πόκερ και από άλλες χώρες.

  3. Παικτική Συνεδρία:
  Με το άρθρο 60 παρ 2 του Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α` 2991) του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, όπως ισχύει, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

  Στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, τα κέρδη που πληρώνονται ή πιστώνονται στον παίκτη κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας υποβάλλονται σε φόρο ανά παικτική συνεδρία, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για κέρδη από πεντακόσια ευρώ και ένα λεπτό (500,01) και πάνω. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια τύπου καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, γνωστά και ως live casino games, όπως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ. Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη.»

  Το Υπουργείο Οικονομικών αποσκοπώντας στο να αποσυνδέσει την έννοια της παικτικής συνεδρίας από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, με το άρθρο 14 του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων – Τροποποίηση του ν. 4002/2011», που τέθηκε σε διαβούλευση τον Σεπτέμβριο του 2018, πρότεινε την αντικατάσταση της επίμαχης διάταξης ως εξής: «ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξαγόνται με παιγνιομηχανήματα. Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα μέχρι που εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα».

  Ως εκ τούτου και προς αποφυγή μελλοντικών δυσλειτουργιών και αντιφάσεων εξαιτίας της σχολιαζόμενης ρύθμισης, και με δεδομένη τη βούληση του Υπουργείου να αποσυνδέσει την παικτική συνεδρία από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω διαδικτύου, προτείνεται η απαλοιφή του ως άνω ορισμού από τους ορισμούς του άρθρου 1 του σχεδίου Κανονισμού της ΕΕΕΠ για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

  4. Συνεργάτης

  Για λόγους πληρότητας προτείνεται όπως στον ορισμό του Συνεργάτη προστεθεί: Ως Συνεργάτης νοείται ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συνεργατών της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45Α του Νόμου, ο οποίος έχει λάβει από την Ε.Ε.Ε.Π. Άδεια Καταλληλότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και η δραστηριότητα του οποίου υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4002/2011.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 13:39 | The European Lotteries Association

  The European Lotteries and Toto Association (EL) appreciates the opportunity to share its views in the Hellenic Gaming Commission consultation on the regulation and technical specifications for the organisation of online gambling in Greece.

  EL gathers together national lotteries operating games of chance for the public benefit in more than 40 European countries – including all EU Member States – and is by far the largest representative European umbrella organisation in the field of lotteries and gambling.

  EL is an association representing state lotteries and lotteries authorised by the state, thus bringing together state-owned and private operators. EL’s members offer lottery, gambling and betting services only in the jurisdictions in which they are licensed by the respective national government. EL’s EU members contribute more than 20 billion EUR per year to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest. Our member in Greece is OPAP.

  EL stands for subsidiarity as an indispensable principle in the regulation of the gambling sector, with EU Member States having the exclusive competence to set the objectives of their gambling policy and to define the modalities to achieve these objectives, based on proportionality and the values of responsibility, society/sustainability and integrity.

  As the customs of players vary across Europe and indeed across the world, there is not set any successful approach to regulating the gambling sector that would fit across countries. Rightly, the European Union Court has ruled that the principle of ‘mutual recognition’ does not apply in the gambling sector. The gambling sector is an economic sector of highly sensitive nature, where regulation is fundamental and where national legislators identify the right balance between an attractive offer to players and the protection against gambling addiction and fraud.

  EL sees countries across Europe adopt a wide set of measures which can all be successful depending on the specific national context. EL notes that some countries have prohibited certain forms of betting that they deem to risky, while others have not. Generally, EL advocates a cautious approach whereby the legislator only allows those products on the market that are considered in that national context to not pose too large a risk. It should also be noted that given the special sensitivity of the
  activities, a government can very rightly authorise only operators that it trusts as well as choose to not authorise operators that are untrustworthy/have abused trust. Also the EU Court confirmed this in its recent ruling C-375/17 (Stanleybet International Betting and Stanleybet Malta). In this Italian case, the EU Court ruled that the national government indeed had the right to refuse an operator that had been referred to a criminal court.

  The first and foremost objective of any national gambling policy is to protect consumers and fight the risk of fraud. As Greece is taking steps to make changes to its regulatory framework, EL would highlight the need to ensure that the future regulatory framework is a clear one that provides certainty both to consumers and operators.

  Moreover, it is stressed that any gambling legislative framework is only as strong as the enforcement policy that accompanies it. Without clear law enforcement, the authorised operators see themselves competing against illegal, untaxed operators which can offer much higher payouts to players, are not bound by (advertising) rules and are therefore often more addictive and more attractive to players. Legislators thus need to foresee the adequate law enforcement possibilities. Lack of clear law enforcement severely risks a new regulatory framework put in place.

  EL believes it is of major importance to have in place a clear regulatory framework, accompanied by an adequate law enforcement which will ensure that those who have been given authorisations can offer their products in the manner intended by the legislator and consumers are protected from overly addictive offerings and fraud.

  Further information about EL is available at http://www.european-lotteries.org

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 12:17 | VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.

  – Στον ορισμό «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών» θα πρέπει να προστεθεί η φράση «και τα οποία έχουν ολοκληρώσει την διασύνδεση τους με το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ) που διατηρείται στη ΓΓΠΣ, δυνάμει του ν. 4170/2013».

  Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4170/2013, σχετικά με την σύσταση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ), μεταξύ των αρχών στις οποίες οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών είναι υποχρεωμένοι να δίνουν στοιχεία για τις συναλλαγές των πελατών τους είναι και η Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου είναι από αυτές με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εποπτεία της συγκεκριμένης αρχής. Με δεδομένο ότι στο άρθρο 22 παρ. 5 του παρόντος σχεδίου νόμου ήδη αναφέρει την μεσολάβηση Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών «με τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση του Παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων» θα ήταν ατελέσφορο ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών που χρησιμοποιείται από τον Παίκτη ή τον Κάτοχο Άδειας Διοργάνωσης Παιγνίων να μην συμμετέχει στο ΣΜΤΛ και ΛΠ.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 11:52 | George

  Είναι τουλάχιστον τραγικο ο αποκλεισμός παιχνιδιών που βασίζονται σε γεννητριες τυχαίων αριθμών (RNG) απο τους 2 τύπους αδειών προκειμένου απλά για να διασφαλιστεί το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ με τα επιγεια VLTs. Χιλιάδες χρήστες παίζουν καθημερινά παιχνίδια αυτού του τύπου ONLINE και αυτά αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων στην αγορά αυτή. Είναι άλλο πράγμα το επιγειο και άλλο το ONLINE. Χιλιαδες χρήστες θα αναγκαστούν να προσφύγουν σε παράνομους ιστότοπους και πολλά χρήματα θα χαθούν απο τα έσοδα.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 10:47 | ΠΟΕΠΠΠ

  – Στον ορισμό «Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου ή Άδεια», πρέπει να προβλεφθεί ότι από την άδεια Τύπου 1 για διεξαγωγή Στοιχηματικών Παιγνίων εξαιρούνται τα παιχνίδια στοιχημάτων (αθλητικών ή μη) μη προκαθορισμένης απόδοσης. Μη προκαθορισμένης απόδοσης παιχνίδια στοιχημάτων αποτελούν υφιστάμενα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, όπως το ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ κ.α.. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η άδεια Τύπου 2 για τη διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων αφορά σε παίγνια που διεξάγονται αποκλειστικά «live». Και για τους δύο τύπους αδειών πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν περιλαμβάνουν παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG), καθώς και παιχνίδια με εικονικά γεγονότα (virtual).

  – Στον ορισμό «Καταλληλότητα», πρέπει να αποσαφηνιστεί σε τι αφορά και σε ποιους χορηγείται η ΑΚ (Άδεια Καταλληλότητας) ή και Δελτίο Καταλληλότητας).

  – Στον ορισμό «Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια» πρέπει να προστεθεί ρητή πρόβλεψη ότι τόσο το διαδικτυακό πόκερ όσο και τα παίγνια καζίνο και εν γένει τα διαδικτυακά παίγνια θα επιτρέπονται αποκλειστικά «live», δεν θα περιλαμβάνουν παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) ούτε παιχνίδια με εικονικά γεγονότα (virtual). Επίσης, πρέπει να διαγραφούν οι λέξεις «και οι παραλλαγές αυτού», προκειμένου να αποφευχθεί η ένταξη στην έννοια του «πόκερ» παιχνιδιών με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) που μπορεί να δημιουργηθούν στο μέλλον και να προσομοιάζουν με αυτά που διενεργεί σήμερα ο ΟΠΑΠ.

  – Ως προς τον ορισμό «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών» σημειώνουμε ότι πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι μεταξύ αυτών, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγουν οι κάτοχοι των αδειών, περιλαμβάνονται και τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. τύπου Α΄ και Στ΄ του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 229/2/18.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3923/2016) απόφασης της ΕΕΕΠ (Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.).

  – Στον ορισμό «Σημεία Συνεργατών» πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι αυτά αναφέρονται αποκλειστικά σε διαδικτυακούς τόπους και χώρους και ότι σε καμία περίπτωση δεν αναφέρονται σε επίγεια – φυσικά σημεία και χώρους.

  – Στον ορισμό «Συνεργάτης» πρέπει να προστεθεί ρητή πρόβλεψη ότι ως «Συνεργάτης» νοείται και κάθε συνεργαζόμενος με τον ΟΠΑΠ για την προώθηση των τυχερών παιχνιδιών του, που διεξάγονται επίγεια ή/και διαδικτυακά.

  – Στον ορισμό «Στοιχηματικά Παίγνια» πρέπει να προβλεφθεί ότι εξαιρούνται τα παιχνίδια στοιχημάτων (αθλητικών ή μη) μη προκαθορισμένης απόδοσης (μη προκαθορισμένης απόδοσης παιχνίδια στοιχημάτων αποτελούν υφιστάμενα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, όπως το ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ κ.α.). Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί ότι στα Στοιχηματικά Παίγνια δεν περιλαμβάνονται παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG), καθώς και παιχνίδια με εικονικά γεγονότα (virtual).

  – Στον ορισμό «Τεχνικό μέσο και υλικό διεξαγωγής Παιγνίων (ΤΜΚΥ) πρέπει να προβλεφθεί ότι δεν αφορά σε μηχανήματα και εν γένει μέσα διεξαγωγής στα οποία δύνανται να έχουν πρόσβαση με φυσικό τρόπο οι παίκτες μέσω επίγειων – φυσικών καταστημάτων.

  – Στον ορισμό «Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια» πρέπει να προβλεφθεί ότι αφορούν σε παίγνια που διεξάγονται αποκλειστικά «live», δεν περιλαμβάνουν παιχνίδια με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG) ούτε παιχνίδια με εικονικά γεγονότα (virtual), καθώς και ότι στα Στοιχηματικά Παίγνια δεν περιλαμβάνονται τα παιχνίδια στοιχημάτων (αθλητικών ή μη) μη προκαθορισμένης απόδοσης.