• Σχόλιο του χρήστη 'VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.' | 25 Ιανουαρίου 2019, 12:37

    Στην παράγραφο 6.3, οι λέξεις «από πιστωτικό ίδρυμα» θα πρέπει να αντικατασταθούν με το ορθό «από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του Ν 4537/2018…», καθώς είναι δυνατό να μπορεί να παρασχεθεί εγγυητική επιστολή και από μη πιστωτικό ίδρυμα.