• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΕΠΠΠ' | 25 Ιανουαρίου 2019, 13:18

    Η ρύθμιση της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 4.1 πρέπει να επεκταθεί και να αφορά και τις συνδεδεμένες με τους παρόχους αυτούς εταιρείες, οι οποίες ομοίως πρέπει να αποκλείονται από την αδειοδοτική διαδικασία. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που συνδέονται με την καταπολέμηση της συναφούς με τα τυχερά παίγνια εγκληματικότητας και την υποχρέωση για αυξημένη προστασία των παικτών, πρέπει να προβλεφθεί ότι κάθε μη νόμιμος πάροχος θα παραμένει στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, πριν την παρέλευση του οποίου δεν θα επιτρέπεται η διαγραφή του. Σημειώνουμε, επίσης, ότι η σύνταξη και αναθεώρηση του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων πρέπει να λαμβάνει χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε εβδομαδιαία ή κατ’ ανώτατο όριο μηνιαία βάση.